Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/104/15 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 oraz § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz.180, poz. 1072) , Rada Miejska w Sokółce na wniosek Burmistrza Sokółki uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 22 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 2. Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 5. Na niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe