reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/99/15 Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ostatnia zmiana Dz. U. z 2014 r., poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ostatnia zmiana Dz. U. z 2015 poz. 1130) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/50/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/50/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 147 894,00 oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 516 496 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały VI/50/15 Rady Gminy Brańsk z dnia z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 26 781 807,00zł, w tym:

a) dochody bieżące - 17 279 549,00 zł,

b) dochody majątkowe - 9 502 258,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 28 413 205,00zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 13 920 735,00 zł,

b) wydatki majątkowe -14 492 470,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości - 1 631 398,00 zł - zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 631 398,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/99/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/99/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/99/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze § 2020 zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10 000,00 zł. Zadanie remont pomników w Oleksinie i Klichach wycofano z realizacji z uwagi na brak dofinansowania.

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła § 0970 zwiększono dochody z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców na realizację zadania "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk" o kwotę 10 491,00 zł. Zwiększenie spowodowane zmianą stawki podatku VAT z 8% na 23%, które powstało w związku ze zmianą lokalizacji i wielkość niektórych instalacji solarnych zamontowanych u mieszkańców.

W dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniemna dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny §2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53), o kwotę 6 375,00 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

W rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej §2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowejn(cz. 83, poz. 25) o kwotę 320,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 27) o kwotę 12 720,00 zł, z przeznaczeniem na realizacji programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi § 6297 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" o kwotę 90 684,00 zł. gdyż zmniejszył się zakres realizacji zadania, oraz zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica"o kwotę 82 209,00 zł. (90 684 + 82 209 = 172 893).

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła § 6297 zmniejszono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk" o kwotę 3 166,00 zł.

W dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność § 6207 zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 548 475,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej". Zwiększono zakres rzeczowy programu.

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 6300 zwiększono dotację na zakup motopompy dla jednostki OSP Domanowo o kwotę 4 000,00 zł.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej§ 2010 na podstawie pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 160,00 zł.

W rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 na podstawie pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 9 368,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego §2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 30 400,00 zł.

W rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 30 400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń klęskowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie), które miały miejsce w dniu 19 lipca 2015 r.

Do załącznika Nr 2

W dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze §4270 w wyniku nie otrzymania dotacji na remont pomników w Oleksinie i Klichach zadanie wycofano z realizacji, w związku z tym zmniejszono wydatki na powyższy cel o kwotę 10 000,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe§ 6300 zmniejszono wydatki na udzielenie dotacji dla Powiatu Bielskiego o kwotę 52 813,00 zł na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1694B Brańsk - Popławy - Holonki - granica powiatu, gdyż zgodnie z protokołem odbioru Nr1/2015 koszt realizacji zadania uległ zmniejszeniu i zwiększono wydatki na udzielenie dotacji dla Powiatu Bielskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Popławy - Holonki - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 681 w kierunku miejscowości Popławy o dł. 0,98 km o kwotę 150 000,00 zł.

W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowai sanitacyjna wsi w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenie za wykonanie badania wody i ścieków o kwotę 1 000,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów i usuwania awarii sieci wodociągowych o kwotę 17 000,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na przeglądy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 20 000,00 zł, 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł, w § 6050 zmniejszono wydatki na realizację zadania "Modernizacja - Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźnica" o kwotę 10 000,00 zł - realizację zadania przeniesiono na rok 2016, zmniejszono wydatki na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk" ze względu na zmniejszenie zakresu zadania w § 6057 o kwotę 90 684,00 zł i w § 6059 o kwotę 13 251,00 zł. Zmniejszono wydatki na realizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Kalnica" w § 6057 o kwotę 82 209,00 zł i w § 6059 o kwotę 21 680,00 zł, w § 6060 zwiększono wydatki na zakup pompy głębinowej do hydroforni w Brzeźnica o kwotę 14 212,00 zł, zwiększono wydatki na zakup przyczepki samochodowej o kwotę 6 240,00 zł. ( §6057: 90 684 +82 209 = 172 893, §6059: 13 251 + 21 680 = 34 931, §6060: 14 212 + 6 240 = 20 452).

W dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła w wyniku zmiany lokalizacji i wielkości niektórych instalacji solarnych montowanych u mieszkańców, w ramach realizacji zadania "Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk" w § 6057 zmniejszono wydatki o kwotę 3 166,00 zł, w § 6059 zwiększono wydatki o kwotę 13 657,00 zł i zmniejszono wydatki na realizację zadania "Odnawialne źródła energii jako element ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Brańsk" o kwotę 213 607,00 zł - w roku bieżącym nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania a zakończenie przewidywane jest na rok następny.

W dz. 600 -Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów i napraw dróg gminnych o kwotę 5 000,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 ,00 zł, w § 6050 po przeprowadzonym przetargu zmniejszono wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Poletyły o kwotę 35 000,00 zł.

W rozdz. 60095 - pozostała działalność § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych o kwotę 2 000,00 zł.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 1 300,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1 300,00 zł, w § 6060 po zakupie działki we wsi Domanowo na zwiększenie zasobów mienia komunalnego Gminy Brańsk zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 7 006,00 zł.

W dz. 720 - Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność w ramach zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" dokonano przeniesień planu wydatków dotyczących szkoleń do prawidłowej klasyfikacji budżetowej: zmniejszając wydatki w § 6057 o kwotę 6 409,00 zł jednocześnie zwiększając w § 4707 o kwotę 6 409,00 zł, zmniejszając § 6059 o kwotę 1 131,00 zł jednocześnie zwiększając w § 4709 o kwotę 1 131,00 zł, ponadto zwiększono wydatki na realizację programu "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" w § 6057 o kwotę 548 475,00 zł, w § 6059 o kwotę 83 849,00 zł, ponieważ zwiększono zakres rzeczowy programu.

( § 6057: -6 409 + 548 475 = 542 066, § 6059: -1 131 + 83 849 = 82 718).

W dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75022 - Rady gmin § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

W rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 500,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 12 000,00 zł, w § 4360 zmniejszono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 7 000,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenie pracowników o kwotę 2 000,00 zł, w § 6060 wycofano z realizacji zadanie "Zakup zapory sprzętowej do zabezpieczenia sieci informatycznej" i zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 7 000,00 zł, jednocześnie zwiększono wydatki na zakup oprogramowania antywirusowego o kwotę 5 100,00 zł. (§ 6060 -7 000 + 5 100 = -1 900)

W rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów promujących gminę o kwotę 2 000,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł.

W rozdz. 75095 - Pozostała działalność § 2900 zwiększono wydatki na opłatę składek udziałowych LGD Kraina Bobra o kwotę 2 000,00 zł i LGD Brama na Bagna o kwotę 5 000,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500, 00 zł.

W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 2 000,00 zł, w §4210 zwiększono wydatki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP o kwotę 6 000,00 zł, w § 4260 zmniejszono wydatki na energię elektryczną o kwotę 5 000,00 zł, w § 6060 zwiększono wydatki na zakup motopompy dla OSP Domanowo o kwotę 20 000,00 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4240 zwiększono wydatki na pomoce dydaktyczne szkół podstawowych o kwotę 6 000,00 zł.

W rozdz. 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przeniesiono plan wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej w kwocie 15 570,00 zł.

W rozdz. 85206 - Wpieranie rodziny w ramach Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przeniesiono plan wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej - 15 570,00 zł oraz w związku z otrzymaniem dotacji celową na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 6 375,00 zł.

W rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 zwiększono wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 320,00 zł.

Wrozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 400,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 200,00 zł, w § 4430 zmniejszono wydatki na opłatę Polis ubezpieczeniowych o kwotę 200,00 zł.

W rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 3110 zwiększono wydatki na realizację zadania pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 12 720,00 zł.

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komunalnej § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, w § 4260 zmniejszono wydatki na energię elektryczną o kwotę 2 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenie pracowników o kwotę 1 500,00 zł.

W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domyi ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy o kwotę 63 890,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników o kwotę 13 890,00 zł i na remont świetlicy wiejskiej we wsi Bronka o kwotę 50 000,00 zł.

W rozdz. 92116 - Biblioteki § 2480 zwiększono dotację celową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy o kwotę 10 000,00 zł.

W dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 6050 zmniejszono wydatki na realizację zadania "Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 1 000,00 zł. tytułem kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy i zmniejszono wydatki na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie" o kwotę 1 000,00 zł. tytułem kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy.

W rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2900 zwiększono wydatki na dofinansowanie festynu organizowanego przez Gminę Rudka o kwotę 100,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł.

W dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej§ 3030 w wyniku rozliczenia dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 160,00 zł.

W rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego o kwotę 9 368,00 zł w tym: w § 4010 na wynagrodzenia osób sporządzających spis osób uprawnionych do udziału w referendum, operatora obwodowej komisji, koordynatora ds. informatyki o kwotę 547,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 428,00 zł, w § 4120
na składki na Fundusz Pracy o kwotę 48,00 zł, w § 4170 na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1 957,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów do sporządzenia spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, materiały do oznaczenia lokali, nakładki na spisy osób uprawnionych do udziału w referendum, uzupełnienie wyposażenia lokali komisji, art. kancelaryjne, o kwotę 4 296,00 zł, w § 4300
na druk obwieszczeń o podziale na obwody i siedziby obwodowych komisji ds. referendum, plakatowanie obwieszczeń referendalnych, głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne o kwotę 657,00 zł, w § 4410 na transport kart do głosowania, diety podróżne o kwotę 1 435,00 zł.

W dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego § 3110 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 30 400,00 zł.

W rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 3110 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłku celowego na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń klęskowych (silne wiatry, intensywne opady deszczu, gradobicie), które miały miejsce w dniu 19 lipca 2015 r. zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 30 400,00 zł.

W rozdz. 85295 - Pozostała działalność w ramach zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny przeniesiono wydatki do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/99/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/99/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/99/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

4 147 894,00

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

2 404 202,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1 631 398,00

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

112 294,00

Rozchody ogółem:

2 516 496,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

112 294,00

2 404 202,00

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/99/15
Rady Gminy Brańsk
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wykaz dotacji w 2015 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p

Nazwa zad.

lub podm. dot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury

168 000

500 890

2.

Biblioteki

-

66 000

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych

10 000

3.

Gmina Wyszki

5 000

5 000

Powiat Bielski

312 187

RAZEM:

490 187

566 890

10 000

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama