Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/47/15 Rady Gminy Wizna

z dnia 25 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/201/14 Rady Gminy Wizna z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust 1 pkt 2 lit c otrzymuje brzmienie: "zajętych na prowadzenie dzialalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej".

2) § 1 ust 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe