Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/110/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 29 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/45/15 Rady Miasta Grajewo z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 958) wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 13 miesięcznie od 1 mieszkańca.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo


mgr Halina Muryjas - Rząsa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe