reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 81/15 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź zmn) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów

1) Zwiększyć dochody o kwotę 29 221,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 34 092,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 63 313,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 20 747 398,46 w tym:

a) bieżace - 19 022 828,46 zł

b) majątkowe - 1 724 570,00 zł

Plan wydatków ogółem 19 301 987,46 zł w tym :

a) bieżące - 16 201 398,46 zł

b) majątkowe - 3 100 589,00 zł

Rezerwy:

- ogólna - 25 861,00 zł

- celowa w wysokości - 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów - 29 221,00 zł

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

229 184,00

3 170,00

232 354,00

80101

Szkoły podstawowe

15 500,00

3 170,00

18 670,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

3 170,00

3 170,00

852

Pomoc społeczna

1 310 260,00

19 104,00

1 329 364,00

85216

Zasiłki stałe

114 000,00

19 104,00

133 104,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

114 000,00

19 104,00

133 104,00

Razem:

18 480 334,00

22 274,00

18 502 608,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

38 471,00

6 947,00

45 418,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

6 947,00

6 947,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

6 947,00

6 947,00

Razem:

2 236 343,46

6 947,00

2 243 290,46

Ogółem

20 718 177,46

29 221,00

20 747 398,46

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 63 313,00 i zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 34 092,00 zł

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 524 440,00

0,00

2 524 440,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 029 808,00

0,00

2 029 808,00

4410

Podróże służbowe krajowe

16 000,00

7 000,00

23 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

32 000,00

- 9 300,00

22 700,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7 700,00

2 300,00

10 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

123 461,00

0,00

123 461,00

4300

Zakup usług pozostałych

76 529,00

- 223,00

76 306,00

4430

Różne opłaty i składki

4 488,00

223,00

4 711,00

75095

Pozostała działalność

139 462,00

0,00

139 462,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 500,00

4 000,00

15 500,00

4430

Różne opłaty i składki

53 680,00

- 4 000,00

49 680,00

801

Oświata i wychowanie

5 689 216,00

3 170,00

5 692 386,00

80101

Szkoły podstawowe

2 790 726,00

3 170,00

2 793 896,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 600,00

3 170,00

4 770,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

19 556,00

0,00

19 556,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 216,00

- 546,00

13 670,00

4410

Podróże służbowe krajowe

5 340,00

546,00

5 886,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

211 411,00

0,00

211 411,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

20 000,00

20 000,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

65 844,00

- 20 000,00

45 844,00

852

Pomoc społeczna

2 033 142,00

19 104,00

2 052 246,00

85216

Zasiłki stałe

114 000,00

19 104,00

133 104,00

3110

Świadczenia społeczne

114 000,00

19 104,00

133 104,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 379 793,00

0,00

3 379 793,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

257 706,00

0,00

257 706,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 505,00

- 23,00

13 482,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 830,00

23,00

10 853,00

Razem:

17 034 101,00

22 274,00

17 056 375,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

38 471,00

6 947,00

45 418,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

6 947,00

6 947,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 965,72

1 965,72

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

336,13

336,13

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

48,15

48,15

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

400,00

400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 397,00

2 397,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

300,00

300,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 500,00

1 500,00

Razem:

2 236 343,46

6 947,00

2 243 290,46

Ogółem

19 272 766,46

-34 092,00

63 313,00

19 301 987,46

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 30 września 2015 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3 170,00 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych tj. ZSZP w Rajgrodzie 2 170,00 zł , Szkoła Podstawowa Rydzewo - 1 000,00 zł,

2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 19 104,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin

z rezerwy celowej , przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych -zadanie realizowane przez OPS w Rajgrodzie,

3) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na kwotę 6 947,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe - wybory

do Sejmu RP i Senatu RP - powyższa dotacja przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów .

4) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenia i zmniejszenia dotyczą przeklasyfikowania wydatków .

5) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków w rozdziałach wynikają z analizy planów wydatków przez dyrektorów placówek oświatowych w wyniku tego niektóre zaplanowane wydatki okazały się niedoszacowane.

6) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków dotyczy przeklasyfikowania wydatków.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama