Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Sokoły

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 18.449.926,03 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 16.953.237,87 zł,

b) majątkowe w wysokości 1.496.688,16 zł;

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 19.276.690,07 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 15.517.818,17 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.758.871,90 zł. Deficyt budżetu w wysokości 826.764,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 826.764,04 zł.

§ 2. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji) do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2014 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Sokoły
z dnia 13 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Sokoły
z dnia 13 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Sokoły
z dnia 13 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Sokoły

Nr VII/51/2015 z dnia 13 października 2015 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Decyzją Wojewody Podlaskiego zostały zwiększone dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w dz. 852 - Pomoc społeczna. Wprowadzone są one na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również zmian w budżecie na rok 2015 po przeanalizowaniu bieżącej realizacji budżetu. Dodaje się środki na zakup opału dla Szkoły Podstawowej w Bruszewie w wysokości 4.000 zł.

Ponadto ze środków bieżących w dz. 74 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wyasygnowano kwotę 836 na dofinansowanie zakupu motopompy do wody zanieczyszczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bruszewie.

W związku z powyższym, po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 18.449.926,03 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.953.237,87 zł,

- majątkowe w wysokości 1.496.688,16 zł;

2) wydatki budżetu w wysokości 19.276.690,07 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.517.818,17 zł,

- majątkowe w wysokości 3.758.871,90 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe