Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 35/15 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 22 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2015r Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01095 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.482.2015.AK z dnia 20 października 2015r - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2015r;

Zwiększenie planu dochodów w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.298.2015.AK z dnia 20 października 2015r - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

Zwiększenie planu dochodów w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdz. 75108 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3101-6-4/31/15 z dnia 16 października 2015r - dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - diety członków OKW;

Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" nastąpiło na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- FB-II.3111.399.2015.MA z dnia 05 października 2015r rozdz. 85212 § 2010 - dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- FB-II.3111.415.2015.MA z dnia 09 października 2015 r rozdz. 85213 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne;

- FB-II.3111.416.2015.MA z dnia 09 października 2015r rozdz. 85214 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- FB-II.3111.454.2015.MA z dnia 9 października 2015r rozdz. 85215 § 2010 - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r oraz na koszty obsługi tego zadania.

- FB-II.3111.471.2015.BB z dnia 14 października 2015r rozdz. 85216 § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- FB-II.3111.473.2015.MA z dnia 15 października 2015r rozdz. 85219 § 2030 - dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015;

Zwiększenie planu dochodów w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85415 § 2030 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.431.2015.BB z dnia 16 października 2015r - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.155.2015.BB z dnia 21 października 2015r - nadwyżka środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 § 2040 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.321.2015.BB z dnia 16 października 2015r - nadwyżka środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r - "Wyprawka szkolna".

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zwiększenie i zmniejszenie w planie wydatków budżetowych w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", 750 "Administracja publiczna", 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", 801 "Oświata i wychowanie", 852 "Pomoc społeczna" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" nastąpiło zgodnie z decyzją w/w pism.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 4 035 zł następuje z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki i przeznacza się na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze środków własnych gminy.

Inne zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonane w dziale 600 "Transport i łączność", 700 "Gospodarka mieszkaniowa", 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" i 801 "Oświata i wychowanie" wynikają z przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 14 655 015 zł w tym:

dochody bieżące 10 874 608

dochody majątkowe 3 780 407

2. Wydatki ogółem 16 490 324 zł w tym:

wydatki bieżące 10 520 820

wydatki majątkowe 5 969 504

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 835 309 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 835 309 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Antoni Tymiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe