reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 72/XII/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 6 listopada 2015r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wysokie Mazowieckie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 - 3, 34 ust. 6, art. 37 ust.3 i 4, art. 68 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039, 1180, 1265 i 1322) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa:

1) Radzie Gminy należy przez to rozumieć Radę Gminy Wysokie Mazowieckie,

2) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

3) Gminie należy przez to Gminę Wysokie Mazowieckie,

4) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

5) nieruchomości należy przez to rozumieć powierzchnię ziemską stanowiącą odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,

6) lokalu należy przez to rozumieć lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),

7) lokalu użytkowym należy przez to rozumieć pomieszczenia przeznaczone przez wynajmującego lub wydzierżawiającego na cele inne niż mieszkalne, wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.

Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości

§ 3. 1. Wójt może w granicach samodzielnego zaciągania zobowiązań określonych w uchwale budżetowej nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy.

2. Nabywa się nieruchomości w szczególności z uwagi na:

1) zamierzenia inwestycyjne Gminy,

2) konieczność realizacji zadań własnych i lub zleconych,

3) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego i związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

4) realizację innych celów publicznych.

Rozdział 3.
Zbywanie nieruchomości

§ 4. 1. Wójt przeznacza nieruchomości i lokale do zbycia w drodze przetargu lub drodze bezprzetargowej, gdy wynika to z zapisów ustawy lub niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu następuje po uzyskaniu zgody Rady Gminy wyrażonej każdorazowo w formie uchwały.

3. Trybu bezprzetargowego nie stosuje się, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający określone warunki.

4. W nabywaniu lokali przyznaje się pierwszeństwo najemcom.

§ 5. Wójt może udzielić bonifikaty od ceny w wypadku przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości:

1) na cele mieszkaniowe na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych w wysokości do 20%,

2) zbywanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego w wysokości 50%,

3) zbywanej, jako lokal mieszkalny w wysokości do 50%.

Rozdział 4.
Obciążanie nieruchomości

§ 6. Obciążanie nieruchomości może następować według zasad określonych w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.).

Rozdział 5.
Dzierżawa i najem nieruchomości

§ 7. 1. Nieruchomości i lokale przeznacza się do wynajęcia lub dzierżawy w drodze przetargu, chyba że Rada Gminy w drodze uchwały wyrazi zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy.

2. W przypadku, gdy o wydzierżawienie lub najem na czas nieokreślony lub czas określony przekraczający 3 lata złoży wniosek więcej niż jeden podmiot trybu bezprzetargowego nie stosuje się.

§ 8. Przedmiotem przetargu na dzierżawę lub najem nieruchomości jest roczna lub miesięczna stawka czynszu oraz spełnienie dodatkowych wymogów określonych w warunkach ogłoszenia o przetargu.

§ 9. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę i najem nieruchomości stosuje się odpowiednio zasady i procedury wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 10. Uregulowania zawarte w niniejszej uchwale o charakterze generalnym nie wyłączają uprawnień Rady Gminy do podejmowania uchwał o charakterze indywidualnym.

§ 11. Traci moc uchwała Nr 116/XX/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wysokie Mazowieckie oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 77, poz. 765)

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama