reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/68/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uznaniu za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz inne osiągnięcia promujące Gminę Wyszki ustanawia się Stypendium Wójta Gminy Wyszki dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki zwane dalej "Stypendium".

2. Stypendium może być przyznane uczniom klas IV- VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum.

§ 2. 1. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Gminy Wyszki.

2. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych.

§ 3. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala każdorazowo Wójt Gminy Wyszki.

§ 4. Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych,

2) uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,7;

3) posiadają co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.

§ 5. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych uczestniczyli w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub zostali powołani do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu,

2) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 6. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) są laureatami konkursów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej wojewódzkim,

2) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 7. Stypendium za wybitne osiągnięcia można przyznać uczniom, którzy mają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Wyszki oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 8. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym, a na jego wysokość mają wpływ osiągnięcia we wszystkich dziedzinach.

§ 9. 1. Stypendium przyznaje się raz za dany rok szkolny.

2. Stypendium ma charakter uznaniowy.

§ 10. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, uwzględniające średnią ocen za drugie półrocze bieżącego roku szkolnego bądź potwierdzone osiągnięcia, o których mowa w § 4 pkt 1, § 5 pkt 1, § 6 pkt 1 oraz § 7.

§ 11. Oceny wniosków o przyznanie Stypendium dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta.

§ 12. Wszelkie wątpliwości wynikające z procedury wnioskowania i weryfikacji wniosków rozstrzyga Wójt Gminy Wyszki. Decyzja Wójta jest ostateczna.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418,1607 i 1629.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama