reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1 Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 23 października 2015r.

w sprawie przekazania Gminie Puńsk zarządzania drogą gminną Nr 101720 B na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Krasnopol o długości 100 m, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada - Boksze Stare". Wniosek o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

zawarte w dniu 23.10.2015 r. w Krasnopolu pomiędzy Gminą Krasnopol reprezentowaną przez Karola Szrajberta - Wójta Gminy Krasnopol zwaną dalej "Przekazującym" a
Gminą Puńsk reprezentowaną przez Witolda Liszkowskiego - Wójta Gminy Puńsk zwaną dalej "Przejmującym"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 - z późn. zmn. ), art. 5 ust. 2 art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz Uchwały Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem gminnej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji i Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Puńsk z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Krasnopol zarządzania publiczną drogą gminną, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi gminnej Nr 101720 B na odcinku przebiegającym na terenie Gminy Krasnopol o długości 100 m oraz wynikające z ustawy o drogach publicznych - w szczególności z art. 20, 22, 39, 40, 42, a także przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie. Pełnienie przez Przejmującego obowiązków zarządcy drogi wykonywane będzie nieodpłatnie.

§ 2. Przejmujący wyraża wolę pełnienia obowiązków inwestora zadania pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej Nr 101720 B Boksze Osada - Boksze Stare".

§ 3. 1. Przekazujący zezwala Przejmującemu na dysponowanie pasem drogowym w granicach objętych zakresem robót.

§ 4. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania, a wygasa po 5 latach od zakończenia inwestycji pt. " Przebudowa drogi gminnej Nr 101720 B Boksze Osada - Boksze Stare". Wniosek o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

§ 5. 1. Strony mogą wcześniej rozwiązać porozumienie ze względu na brak środków finansowych.

2. W razie naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 7. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 dla każdej ze stron oraz 2 dla celów publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

Wójt Gminy Krasnopol


Karol Szrajbert

Wójt Gminy Puńsk


Witold Liszkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama