Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/145/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 20c ust. 4 - 6 i 8 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1418, poz. 1607 i poz. 1629) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie:

1) dziecko pięcioletnie, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego - 64 pkt;

2) dziecko, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego - 32 pkt;

3) rodzeństwo uczęszczające do przedszkola pierwszego wyboru w bieżącym roku szkolnym - 16 pkt;

4) dziecko rodzica odprowadzającego podatek dochodowy na rzecz Miasta Suwałk - 15 pkt;

5) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym - 4 pkt;

6) dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 85 % kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) - 2 pkt.

§ 2. 1. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 rodzic potwierdza oświadczeniem o dacie urodzenia dziecka.

2. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 rodzic potwierdza oświadczeniem o dacie urodzenia dziecka.

3. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 rodzic potwierdza oświadczeniem o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru.

4. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4 rodzic potwierdza oświadczeniem o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Miasta Suwałki.

5. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 rodzic potwierdza oświadczeniem o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym.

6. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 6 rodzic potwierdza oświadczeniem o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr IV/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe