Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593; Dz.U. z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688, poz. 1793) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Suwałki zobowiązani są do uiszczania, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 15 lutego, z tym że opłata za miesiąc styczeń płatna jest z dołu, a za miesiące luty oraz marzec z góry,

2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 maja, z tym że opłata za miesiąc kwiecień płatna jest z dołu, a za miesiące maj oraz czerwiec z góry,

3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 sierpnia, z tym że opłata za miesiąc lipiec płatna jest z dołu, a za miesiąc sierpień oraz wrzesień z góry,

4) za październik, listopad, grudzień - do 15 listopada, z tym że opłata za miesiąc październik płatna jest z dołu, a za miesiąc listopad oraz grudzień z góry.

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry w terminie do 31 sierpnia."

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 2 jest wnoszona przez właścicieli nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub opłatę w zmienionej wysokości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia, z tym że jeżeli termin ten upływa przed terminem określonym w ust. 1 dla danego miesiąca lub ust. 2, właściwym terminem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest termin określony w ust. 1 lub odpowiednio ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/356/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Suwałk (t.j.: Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 1480 i poz. 1794)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe