Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/80/15 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie likwidacji pomnika w Rogienicach Wielkich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Mały Płock uchwala, co następuje:

§ 1. Usunąć pomnik oddający cześć funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa
i innym bojownikom poległym w walce z reakcyjnym podziemiem o utrwalanie władzy ludowej, znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Uzasadnienie

W związku z pismem Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, znak pisma R-IV/392/AZ/4212/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie "zaapelowania do Pana Wójta o podjęcie skutecznych działań, które spowodują usunięcie obiektu oddającego cześć funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i innym poległym w walce z reakcyjnym podziemiem" oraz pismem Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku znak BEBi-I -6051-25(2)15 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie usunięcia obelisku z przestrzeni publicznej sołtys wsi zorganizował zebranie w miejscowości Rogienice Wielkie w dniu
6 listopada 2015 r. Zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczyło 30 mieszkańców wsi Rogienice Wielkie. Za rozebraniem pomnika było 18 osób a przeciw rozebraniu - 5 osób, 7 osób wstrzymało się od głosu. Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Mały Płock wnioskuje o podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe