Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/81/15 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Małym Płocku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383, z 2014r. poz. 486), po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się Straż Gminną w Małym Płocku funkcjonującą w strukturze Urzędu Gminy Mały Płock.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia likwidacji Straży Gminnej ustala się na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 marca 2016r.

§ 3. Wykonanie uchwały, w tym przeprowadzenie czynności likwidacyjnych powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 4. Z dniem 31 marca 2016r. traci moc obowiązującą uchwała Nr XIX/122/05 Rady Gminy Mały Płock z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Małym Płocku
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 46, poz. 631).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Uzasadnienie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych. Zakłada ona, że od 1 stycznia 2016 roku straże gminne i miejskie zostaną pozbawione możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców. Opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nie jest wiążąca, natomiast jest niezbędna dla prawidłowości procedury rozwiązania Straży Gminnej.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe