Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Przytuły

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00 zł ;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 350,00 zł ;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 450,00 zł .

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczlnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

13

450,00

550,00

13

14

500,00

600,00

14

15

550,00

650,00

15 i wyższa

600,00

1300,00

trzy osie

12

17

750,00

800,00

17

19

800,00

850,00

19

21

850,00

900,00

21

23

900,00

1050,00

23

25

1050,00

1700,00

25 i wyższa

1050,00

1700,00

cztery osie i więcej

12

25

700,00

800,00

25

27

800,00

1100,00

27

29

1100,00

1800,00

29

31

1800,00

2600,00

31 i wyższa

1800,00

2600,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton- 1.100,00 zł ;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia - wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

18

1200,00

1300,00

18

25

1300,00

1400,00

25

31

1400,00

1500,00

31 i wyższa

1500,00

2100,00

trzy osie i więcej

12

40

1500,00

1800,00

40 i wyższa

1800,00

2700,00

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 tonz z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.100,00 zł .

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

jedna oś

12

18

500,00

600,00

18

25

600,00

700,00

25 i wyższa

700,00

800,00

dwie osie

12

28

700,00

800,00

28

33

800,00

900,00

33

38

900,00

1400,00

38 i wyższa

1200,00

1800,00

trzy osie i więcej

12

38

800,00

1000,00

38 i wyższa

1000,00

1400,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca - 1918,50 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsc - 2425,51 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Przytuły z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły


Krzysztof Zakrzewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe