reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/70/15 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Stanisław Kossakowski


Załącznik do Uchwały Nr XIV/70/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. 1. W konsultacjach z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi, zwanych dalej "konsultacjami", mogą uczestniczyć rady działalności pożytku publicznego powiatowe lub gminne, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie powiatu grajewskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Przepisy §2 - §9 niniejszego Załącznika określają procedurę przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 2. 1. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy powiatu grajewskiego z organizacjami pozarządowymi;

3) inne akty prawne ważne z punktu widzenia społecznego.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w §1, w odniesieniu do projektów aktów będących przedmiotem konsultacji.

3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów.

§ 3. 1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Zarząd Powiatu Grajewskiego w drodze uchwały.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia i zasięg terytorialny oraz osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, których statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji pozarządowych w konsultacjach.

§ 4. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

3. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.

§ 5. 1. Konsultacje mogą mieć w szczególności formę:

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

2) zebranie opinii drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną,

3) zgłaszania do Zarządu Powiatu pisemnych opinii i uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji.

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego integralną częścią jest lista obecności uczestników spotkania.

3. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Zarząd Powiatu.

4. Termin wyrażenia opinii ustala Zarząd Powiatu stosownie do przedmiotu konsultacji, nie krótszy niż siedem dni.

§ 6. 1. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego.

§ 7. 1. Po zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Zarządowi Powiatu opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym.

2. Po przeprowadzeniu przez Zarząd Powiatu analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są przekazywane Radzie Powiatu wraz ze stosownym projektem uchwały, a także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

3. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną treść aktu Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w uzasadnieniu do projektów aktów uchwał podlegających konsultacji.

§ 8. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiążą organów powiatu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 9. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszymi zasadami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama