reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szypliszki

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688 ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szypliszki, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Szypliszki Nr XI/53/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szypliszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz


Załącznik do Uchwały Nr XII/72/2015
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 22 grudnia 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU NA TERENIE
GMINY SZYPLISZKI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szypliszki.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Właścicielu nieruchomości - zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 - 5 ustawy;

2. Przedsiębiorcy - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

3. Odpadzie komunalnym - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zgodnie z zapisem art. 3 ust1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);

4. Odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady;

5. Odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

6. Odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, wielomateriałowe;

7. Odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z remontów i budów;

8. Nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

9. Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

10. Zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do selektywnego zbierania powstających tam następujących odpadów:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło i opakowania wielomateriałowe;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

6) odpady zielone;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

8) odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe;

9) przeterminowane leki;

10) chemikalia;

11) zużyte baterie i akumulatory;

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

13) zużyte opony;

14) pozostałe odpady komunalne zmieszane.

2. Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust.1.

3. Odpady zebrane selektywnie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 6,7,8,9,10,11,12,13 z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w godzinach pracy punktu.

4. Odpady zebrane selektywnie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1,2,3,4 można również przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

5. Informacje o miejscu i terminie otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Szypliszki.

6. Dopuszcza się w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, kompostowanie odpadów biodegradalnych i zielonych, w sposób niepowodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;

3) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

4) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek na nieruchomości, w tym gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (także kompostownikach).

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości m. in. przez wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki i worki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy przewidziane są:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 60 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,

3) pojemniki (KP 5,5; KP 7) o pojemności 5500 l i 7000 l,

4) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,

5) przydomowe kompostowniki.

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego do gromadzenia odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 30 l do 120 l z widocznym, ogólnie przyjętym oznaczeniem i rozróżnieniem kolorystycznym.

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) w zabudowie jednorodzinnej urządzenia o pojemności 120 l na jedno gospodarstwo domowe jeżeli z pojemnika korzysta nie więcej niż 4 osoby oraz pojemnik 240 l jeżeli z pojemnika korzysta 5 osób i więcej;

2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o pojemności 120 l na jedno gospodarstwo domowe, dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności KP 7 na więcej niż jedną rodzinę;

3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz ośrodka zdrowia urządzenie o pojemności co najmniej 120 l na każde pięćdziesiąt osób;

4) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) przy lokalach handlowych, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza i lokalach gastronomicznych należy dodatkowo, na zewnątrz lokalu ustawić kosz o minimalnej pojemności 120 l;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, ale co najmniej jeden pojemnik 120 l na zakład zatrudniający do 5 pracowników i 240 l na zakład zatrudniający powyżej 6 pracowników;

7) właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku zobowiązani są wyposażyć je w pojemnik lub pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych, stosownie do potrzeb, jednak o pojemności nie mniejszej niż 120 l;

8) dla cmentarzy - co najmniej 3 pojemniki 1100 l.

2. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach i przystankach komunikacji publicznej:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 60 litrów,

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na chodnikach powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych.

2) przed sklepami i szkołami - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury o pojemności od 800 litrów do 1100 litrów;

§ 9. 1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, w tym poddawaniu pojemników co najmniej raz w roku dezynfekcji. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez pokrywy).

3. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki na

odpady przed posesję w dniu odbioru odpadów przez przedsiębiorcę zgodnie z wyznaczonym przez niego harmonogramem.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 11. 1. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej dwa razy w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych - co najmniej dwa razy w miesiącu,

4) dla domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do końca września, w pozostałym okresie raz na miesiąc,

5) z koszy ulicznych - co najmniej dwa razy w miesiącu,

6) z cmentarzy - co najmniej jeden raz w miesiącu lecz nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady.

2. Segregowane odpady komunalne, odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej dwa razy w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej oraz punktów handlowych i usługowych - co najmniej dwa razy w miesiącu,

4) dla domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie od maja do końca września, w pozostałym okresie raz na miesiąc.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 12. 1. W zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów.

2. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

3. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych w przychodniach, aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach ustalonych z przedsiębiorcą bądź też można je przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb bądź na bieżąco przekazuje je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 14. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane worki z tworzyw sztucznych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru.

§ 15. W okresie letnim, właściciel nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki lub worki na odpady.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do odbioru odpadów z terenu gminy, w pierwszej kolejności podlegać będą unieszkodliwianiu w instalacjach regionalnych bądź zastępczych, przekazywane innym podmiotom od odzysku lub recyklingu, a na końcu na odpowiednie składowisko odpadów komunalnych.

2. Gmina zapewni wszystkim mieszkańcom objęcie zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane będzie poprzez selektywne ich zbieranie i odbiór przez przedsiębiorców oraz w dalszej kolejności właściwe postępowanie z nimi.

§ 17. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 19. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) na terenie gminy psy powinny być wyprowadzane na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu;

2) stały i skuteczny dozór;

3) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości;

4) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 20. 1. Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

§ 21. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama