reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/83/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) i art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


Załącznik do uchwały Nr VIII/83/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WYSZKI W 2016 ROKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2016 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Wyszki.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyszki w 2016 roku;

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wyszki;

3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wyszki, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Wyszki wykonuje zadania;

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wyszki;

5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

8) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt Jerzy Kubrak, Kolno ul. Wesoła 12, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

2. Realizatorami Programu są:

1) Wójt za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,

2) Schronisko,

3) służby porządkowe: Komisariat Policji w Wyszkach, Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,

4) zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy,

5) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą.

§ 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 5. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wyszki oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy Wyszki.

§ 6. Realizacja Programu obejmuje:

1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym.

2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;

3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy;

4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów;

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;

6) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi.

2. Dopuszcza się odławianie zwierząt bezdomnych przebywających na terytorium gminy Wyszki przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

3. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką schroniska.

§ 8. Opieka nad kotami wolnożyjącymi realizowana jest poprzez ustalenie ewentualnych miejsc ich występowania i w razie konieczności dokarmianie.

§ 9. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo położone w miejscowości Wyszki przy ul. Kościelnej 1.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia odpowiednim służbom weterynaryjnym dla podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy w celu udzielenia pomocy lekarskiej.

§ 11. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska,

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu.

Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 12. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę i Schronisko poprzez:

1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli,

2) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.

§ 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Gmina poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 14. Wójt w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 10.000 zł zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2016 rok.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama