Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/70/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Suchowoli w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. Deklaracja przesłana w wersji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

4. Deklaracja w postaci formularza aktywnego wraz z adresem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP będzie dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suchowoli.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/208/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 128).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2016 r.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/70/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe