Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/116/15 Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) dziecko rodzica odprowadzającego podatek dochodowy na rzecz Gminy Suwałki - 10 pkt;

2) uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego szkoły - 10 pkt;

3) realizowanie obowiązku szkolnego w szkole przez rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

4) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym - 8 pkt;

5) miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 8 pkt;

6) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 6 pkt;

7) wielodzietność rodziny kandydata - 6 pkt;

8) niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata - 4 pkt;

9) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica - 4 pkt;

10) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 2 pkt;

11) dziecko pracownika szkół prowadzonych przez Gminę Suwałki - 2 pkt;

§ 2. 1. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 rodzic potwierdza oświadczeniem o odprowadzaniu podatku dochodowego na rzecz Gminy Suwałki.

2. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 rodzic potwierdza oświadczeniem o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

3. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 rodzic potwierdza oświadczeniem o realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata.

4. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4 rodzic potwierdza oświadczeniem o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym.

5. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 rodzic potwierdza oświadczeniem rodzica o zatrudnieniu w miejscu znajdującym się w obwodzie szkoły.

6. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 6 rodzic potwierdza oświadczeniem o zamieszkiwaniu krewnych kandydata wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

7. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 7 rodzic potwierdza oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata.

8. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 8 rodzic potwierdza orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.).

9. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 9 rodzic potwierdza prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

10. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 10 rodzic potwierdza dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.).

11. Spełnianie przez rodziców kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 11 rodzic potwierdza oświadczeniem o zatrudnieniu w szkole prowadzonej przez Gminę Suwałki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe