Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/92/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 42 770 661,40 zł, w tym: dochodów bieżących - 39 570 672,25 zł, dochodów majątkowych - 3 199 989,15 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 42 485 661,40 zł, w tym: wydatków bieżących - 37 604 372,25 zł, wydatków majątkowych - 4 881 289,15 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 285 000 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2015 r. przyjętym Uchwałą Nr IV/20/14 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 4 pn. "Przychody i rozchody budżetu 2015 r. " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych "otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/92/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 25 listopada 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 20 100 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 10 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego;

2) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 3 000 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów podatku od czynności cywilno - prawnych;

3) dział 756 rozdział 75616 o kwotę 5 700 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów podatku od spadków i darowizn;

4) dział 756 rozdział 75618 o kwotę 1 400 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów opłat za sprzedaż alkoholu.

2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 880 793 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 30 000 zł, - zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg miejskich;

2) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 49 000 - zwiększenie wydatków na składki PFRON, zakup materiałów i usług;

3) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 3 000 zł - zwiększenie wydatków na opłaty komornicze;

4) dział 757 rozdział 75702 o kwotę 25 200 zł - zwiększenie wydatków na regulowanie odsetek od udzielonych kredytów i zakupionych obligacji;

5) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 292 400 zł - w tym kwota 283 400 zł - zwiększenie wydatków na płace i zakup energii elektrycznej do Zespołu Szkół oraz kwota 9 000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Wykonanie wentylacji nawiewnej i termostatycznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 ";

6) dział 801 rozdział 80104 o kwotę 135 000 zł - zwiększenie wydatków na płace w przedszkolach miejskich;

7) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 98 000 zł - zwiększenie wydatków na płace w Gimnazjum Publicznym Nr 1 oraz Zespole Szkół;

8) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 6 500 zł - zwiększenie wydatków na pozostała działalność oświatową;

9) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 15 693 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie działalności pełnomocnika ds. uzależnień;

10) dział 900 rozdział 90015 o kwotę 2 000 zł. - zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. " Projekt i wykonanie oświetlenia kładki od ul. Kościuszki do os. Tarasy";

11) dział 900 rozdział 90095 o kwotę 74 000 zł - zwiększenie wydatków na administrowanie targowiskiem oraz dopłaty do wody mieszkańcom;

12) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 120 000 zł - zwiększenie dotacji Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury;

13) dział 921 rozdział 92116 o kwotę 30 000 zł - zwiększenie dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej.

3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 145 693 zł. w tym:

1) dział 758 rozdział 75818 o kwotę 80 000 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

2) dział 851 rozdział 85154 o kwotę 14 293 zł - w tym przesunięcie środków z niewykorzystanych dotacji na inne wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 14.000 zł oraz 293 zł pomniejszenie związane ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji przez jedną organizację;

3) dział 750 rozdział 75095 o kwotę 7 000 zł - pomniejszenie wydatków inwestycyjnych " Opracowanie planów gospodarki nisko emisyjnej dla Miasta Siemiatycze" z przesunięciem środków na nowe zadanie inwestycyjne " Wykonanie wentylacji nawiewnej i termostatycznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 ";

4) dział 926 rozdział 92601 o kwotę 34 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego " Wykonanie projektu krytej pływalni" z przeznaczeniem środków na wydatki związane z utrzymaniem dróg miejskich oraz dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych - "Wykonanie wentylacji ...." oraz "Projekt i wykonanie oświetlenia kładki ...."

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe