Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Klukowo

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 zm.poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm. ) uchwala, się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 254.753 zł.

2) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 22.700 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 254.753 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 22.700 zł.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 14.722.441 zł w tym:

a) dochody majątkowe 1.200.701 zł,

b) dochody bieżące 13.521.740 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.206.406 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 15.429.046 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.422.527 zł,

b) wydatki bieżące 12.006.519 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.206.406 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 1.473.998 zł.

§ 3. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 26 listopada 2015 r.

W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany:

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2015 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6337 o kwotę 215.234 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 o kwotę 215.234 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.129.2015.MA. i decyzją nr FB.II.3111.129.2015.MA

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 o kwotę 22.700 zł. w związku z większymi niż planowano wpłatami za obiady. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80148 § 4220 o kwotę 22.700 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6207 o kwotę 39.519 zł. w związku z mniejszym niż przewidywano dofinansowaniem realizacji inwestycji. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6067 o kwotę 39.519 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 3.500 zł. , a zwiększa się dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 1.000 zł oraz § 4260 o kwotę 500 zł na zakup oleju opałowego oraz na zakup energii elektrycznej do Świetlicy Wiejskiej w Kuczynie oraz w dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 7.640 zł., a zwiększa się dz. 900 rozdz. 90001 § 4170 o kwotę 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, § 4260 o kwotę 1.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz § 4300 o kwotę 4.000 zł. na zakup usług pozostałych oraz w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 640 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonanie dokumentacji budowlanej.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę 2.116 zł i z § 4270 o kwotę 594 zł, a zwiększa się dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 2.710 zł jako pokrycie wkładu własnego na stypendia dla uczniów.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 § 4440 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 24.441 zł. , a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 8,000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonanie audytu i kosztorysów dla Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych w ramach inwestycji - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne, w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonaną usługę przeglądu dróg gminnych oraz w dz. 853 rozdz. 85395 § 4040 o kwotę 6.441 zł. jako pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu " Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze ".

W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo - etap III ( przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek ) o kwotę 215.234 zł. w związku z mniejszym dofinansowaniem inwestycji.

2. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne o kwotę 5.000 zł. Zmiana została dokonana zarządzeniem Wójta Gminy Klukowo nr 97/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. oraz o kwotę 8.000 zł. niniejszą uchwałą.

3. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję Modernizacja oczyszczali ścieków w Trojanowie i Trojanówku wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków o kwotę 7.640 zł. w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystanymi środkami.

4. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję - Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne o kwotę 39.519 zł. w związku z mniejszym dofinansowaniem inwestycji.

5. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję - Budynek garażowy wraz z zapleczem dla OSP Wyszonki Kościelne o kwotę 640 zł. w związku z większymi niż przewidywano wydatkami.

6. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję Przebudowa drogi gminnej Nr 108061B w miejscowości Łuniewo Małe i dróg dojazdowych w miejscowościach Łuniewo Małe i Piętki Szeligi o kwotę 31.441 zł.

7. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostry-Podsędkowięta ( opracowanie dokumentacji projektowej ) o kwotę 7.000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe