Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1515) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.850,00 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 194.554,92

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94.704,92

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XIV/92/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok, w zakresie:

- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2015 roku - załącznik Nr 3,

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3,

2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 4.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 45.758.674,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39.746.293,01 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6.012.381,17 zł,

2. Plan wydatków ogółem 50.000.509,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.820.567,12 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.179.942,06 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.241.835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.241.835,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie dochodów

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

750

75011

2010

4 000,00

Zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji publicznej

zlecone

801

80101

0750

4 000,00

Zwiększenie planu dochodów zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Studziankach

własne

0830

8 000,00

6300

91 500,00

Zwiększenie dotacji na remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie

własne

85213

2010

350,00

Zwiększenie dotacji celowej na pomoc społeczną

zlecone

OGÓŁEM
w tym:

103 850,00

4 000,00

X

X

- bieżące

12 350,00

4 000,00

- majątkowe

91 500,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60016

4300

9 616,92

Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg

własne

6050

30 500,00

Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne: "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu dla samochodów osobowych w miejscu dotychczasowej zatoki autobusowej przy ulicy Podleśnej
w Studziankach" oraz "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Białostockiej
w Wasilkowie na odcinku od ulicy Kupieckiej do ulicy Kościuszki"

własne

710

71095

4390

1 845,00

Zwiększenie wydatków na opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wasilków na lata 2016 -2020 - I etap

własne

750

75011

4010

3 343,00

Zmniejszenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

zlecone

4110

575,00

4120

82,00

75023

4210

15 000,00

Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

własne

801

80101

6050

54 761,92

Zmniejszenie wydatków na remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wasilkowie
w związku ze zmianą zasad finansowania inwestycji

własne

80146

3250

6 465,00

6 465,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących dokształcania nauczycieli zgodnie
z wnioskiem Dyrektora placówki

własne

851

85154

2360

16 123,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi

własne

2820

13 000,00

3030

5 420,00

4110

1 391,00

4120

150,00

4170

10 100,00

4210

8 065,00

4300

3 000,00

4610

1 502,00

4700

205,00

852

85213

4130

350,00

Zwiększenie wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego z pomocy społecznej

zlecone

900

90003

4300

100 000,00

Zwiększenie wydatków na zakup usług dotyczących oczyszczania miast i wsi

własne

926

92601

4210

1 300,00

Zwiększenie wydatków związanych
z utrzymaniem obiektów sportowych

własne

OGÓŁEM
w tym:

194 554,92

94 704,92

X

X

- bieżące

164 054,92

39 943,00

- majątkowe

30 500,00

54 761,92


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 rok

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

010

01010

Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworcach ul. Supraślska

20 000

20 000

20 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

2.

010

01010

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w dojazdach od ul. Białostockiej w Wasilkowie - działki o nr geod 3047 i 2547

3 690

3 690

3 690

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

3.

600

60016

Modernizacja ulicy Białostockiej w Wasilkowie - I etap

1 857 065

870 000

870 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

4.

600

60016

Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminna nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km)

90 000

90 000

90 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

5.

600

60016

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I

4 873 724,97

4 873 724,97

1 586 300,80

A.

1 582 185,91

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

1 705 238,26

C.

6.

600

60016

Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do
ul. Zajęczej) wraz z infrastrukturą

90 000

90 000

90 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

7.

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ulicy ks. Rabczyńskiego, Białostockiej i Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Lisiej do ronda przy drodze krajowej nr 19)

30 000

30 000

30 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

8.

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej pt. "Budowa drogi rowerowej Białystok-Wasilków" na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym"

100 000

100 000

100 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

9.

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu dla samochodów osobowych, w miejscu dotychczasowej zatoki autobusowej przy ulicy Podleśnej
w Studziankach

10 500

10 500

10 500

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

10.

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Białostockiej w Wasilkowie na odcinku od ulicy Kupieckiej do ulicy Kościuszki

20 000

20 000

20 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

11.

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Białostockiej na wysokości Oś. Cisowa Dolina

15 000

15 000

15 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

12.

710

71095

Opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wasilków na lata 2016 - 2020 - I etap

1 845

1 845

1 845

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

13.

750

75023

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Urzędu Miejskiego

81 000

81 000

81 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

14.

754

75412

Zakup motopompy dla OSP Wasilków

29 160

29 160

9 160

A.

10 000

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

10 000

C.

13.

801

80101

Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie

295 238,08

295 238,08

203 738,08

A.

91 500

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

15.

900

90015

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap

130 000

130 000

130 000

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

16.

900

90095

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji Rynku w Wasilkowie"

15 621

15 621

15 621

A.

Urząd Miejski
w Wasilkowie

B.

C.

Ogółem

7 662 844,05

6 675 779,05

3 276 854,88

0

3 398 924,17

0

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/95/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 26 listopada 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2015 ROKU

w złotych

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

106 180

1

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
(z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

415 000

2

Miejski Ośrodek Animacji Kultury

730 000

2

Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe

6 000

3

Miejska Biblioteka Publiczna

263 000

450 000

3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.

2 877

4

Powiat Białostocki

250 000

4

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu

22 000

5

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków

248 150

6

Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

180 000

7

Domowe Przedszkole Bis

290 496

8

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI

436 012

9

Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"

1 368 086

10

Niepubliczne Przedszkole Językowe

645 206

11

Przedszkole Niepubliczne HAPPY

1 073 610

12

Gimnazjum SYRIUSZ w Wasilkowie

2 425,68

90 000

RAZEM

513 000

1 180 000

106 180

RAZEM

696 452,68

4 083 410

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe