Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/94/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna Białostocka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045 i poz. 1418 oraz z 2016 r. poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna Białostocka;

2) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarna Białostocka:

1) dziecko zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub z odroczonym obowiązkiem szkolnym - 25 pkt.;

2) dziecko czteroletnie i pięcioletnie, które dotychczas nie uczęszczały do Przedszkola w Czarnej Białostockiej "Kraina Marzeń" - 25 pkt.;

3) dzieci trzyletnie, których oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym - 8 pkt.;

4) dzieci trzyletnie, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola w Czarnej Białostockiej "Kraina Marzeń" - 4 pkt.;

5) dzieci trzyletnie, których rodzice wnioskują o pobyt dłuższy niż 5 godzin - 6 pkt. (1 pkt za każdą godzinę powyżej 5 godzin);

6) w przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki, od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę kolejność (data i godzina wpływu) zgłoszeń - 1 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa:

1) w § 2 pkt 1: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

2) w § 2 pkt 2: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

3) w § 2 pkt 3: oświadczenie rodzica/-ów wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

a) zatrudnienie - zaświadczenie z zakładu pracy,

b) prowadzenie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,

c) prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - aktualny (nie starszy, niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

d) pobieranie nauki - zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym;

4) w § 2 pkt 4: oświadczenie rodzica;

5) w § 2 ust. 1 pkt 5: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

§ 4. Wzór oświadczenia do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa:

1) w § 2 pkt 3 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 pkt 4 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 stycznia 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

........................................................................ (imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej) matka/opiekunka prawna ...................................................... (imię i nazwisko kandydata) pracuje / uczy się w trybie dziennym stacjonarnym / prowadzi gospodarstwo rolne / prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą*

..................................................................... (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) ojciec/opiekun prawny........................................................................ (imię i nazwisko kandydata) pracuje / uczy się w trybie dziennym stacjonarnym / prowadzi gospodarstwo rolne / prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą* ................................................................. (imię i nazwisko kandydata) wymaga zapewnienia w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej* pobytu całodziennego.

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/94/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 stycznia 2016 r.

Imię i nazwisko

seria i numer dokumentu tożsamości

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że rodzeństwo - brat/siostra* .............................................. (imię i nazwisko kandydata) -................................................................... (imię i nazwiskorodzeństwakandydata) w roku szkolnym , na który prowadzona jest rekrutacja jest wychowankiem przedszkola …………………………………………. (nazwa przedszkola) od ……………… (wpisać od kiedy).

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i dataCzytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe