Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/67/16 Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, 1045,1269, 1688 i 1793) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowo zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienia przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak : przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) bieżące zbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i bezzwłoczne umieszczanie ich w pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości; dopuszcza się samodzielne dostarczanie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z § 3 pkt 6 niniejszego regulaminu ;

2) dbanie o nieprzepełnianie pojemników i worków poprzez odpowiedni dobór ich pojemności,

3) w zabudowie jednorodzinnej i siedliskowej wystawianie pojemników i worków z odpadami bezpośrednio przed nieruchomością do godziny 6.00 w dniu ich odbioru przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę Poświętne w drodze przetargu.

§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1) zbiórkę odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów oraz terenów zielonych;

2) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) zużyte opony,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

g) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

h) odpady problematyczne - (np.: świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, kleje, oleje),

i) odzież i tekstylia.

3) zbiórkę w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach następujących frakcji odpadów:

a) komunalne zmieszane,

b) papier i tektura,

c) metal,

d) tworzywa sztuczne,

e) szkło,

f) opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp).

4) gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, odpadów wielko- gabarytowych (np.: mebli, wykładzin, dywanów, okien), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czasie dostosowanym do harmonogramu ich odbioru, w celu odbioru przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę Poświętne w drodze przetargu lub dostarczanie ich do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa w pkt 6,

5) gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, które przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę Poświętne w drodze przetargu ma obowiązek odebrać lub dostarczanie ich do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa w pkt 6,

6) samodzielne dostarczanie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, odzieży i tekstyliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, odpadów problematycznych (np.: świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, kleje, oleje). Informacje o w/w Punkcie udostępnione będą na stronie internetowej http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/

7) kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach, z zastrzeżeniem, że powstały kompost należy wykorzystać we własnym zakresie.

§ 4. 1. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi.

2. Nie należy spalać w pojemnikach lub na terenie nieruchomości, bądź poza nią, jakichkolwiek odpadów komunalnych.

§ 5. Na terenie Gminy Poświętne nie należy:

1) gromadzić wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

2) gromadzić i umieszczać w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach handlowych, lokalach gastronomicznych, lokalach usługowych i mieszkalnych;

3) podrzucać odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników będących w posiadaniu innego właściciela.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wydłuż nieruchomości.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiające ich zebranie przez służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.

3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych, częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 8. 1. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

2. Nie należy odprowadzać nieczystości ciekłych do miejsc do tego celu nieprzeznaczonych np.: do ziemi, rowów odwadniających, wód powierzchniowych płynących i stojących, kanalizacji deszczowej oraz pompować ich na pola, łąki itp.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Poświętne to:

1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 30 L,

2) pojemniki zamykane o pojemności nie mniejszej niż 120 L,

3) kontenery o pojemności: 1,1 m3, 2,5 m3, 4 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3,

4) worki o pojemności nie mniejszej niż 60 L,

5) inne pojemniki i kontenery.

2. Pojemniki, kontenery i worki wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z póź. zm.).

3. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w workach o następującej kolorystyce:

1) worek niebieski - przeznaczony na papier i tekturę,

2) worek żółty-przeznaczony na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

3) worek zielony- przeznaczony na szkło lub w pojemnikach o następującej kolorystyce:

1) niebieski - przeznaczony na papier i tekturę,

2) żółty-przeznaczony na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

3) zielony- przeznaczony na szkło.

4. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów powinny znajdować się w każdym stanowisku śmietnikowym.

5. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, dla celów selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki o pojemności określonej w ust. 1 i o kolorystyce określonej w ust. 3.

6. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na określenie ich przeznaczenia oraz utrzymane w odpowiedniej kolorystyce.

7. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, okresowo myte, dezynfekowane nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§ 10. 1. Ustala się następującą minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych na terenach zamieszkałych, gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 3 osoby - 1 x 120 L,

2) od 4 do 6 osób - 1 x 240 L lub 2 x 120 L,

3) od 7 do 10 osób - 1 x 240 L i 1 x 120 L lub 3 x 120 L,

4) od 11 do 15 osób - 2 x 240 L lub 4 x 120 L,

5) powyżej 15 osób w zależności od potrzeb, z zachowaniem, że na każde kolejne 3 osoby przypada 120 L.

2. W celu wyposażenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki o odpowiedniej pojemności, ustala się następującą minimalną tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi poniżej - 2 L na każdego pracownika - dla każdego rodzaju odpadów,

2) dla szkół każdego typu- 2 L na każdego ucznia i pracownika - dla każdego rodzaju odpadów,

3) dla przedszkoli - 2 L na każde dziecko i pracownika - dla każdego rodzaju odpadów,

4) dla lokali handlowych - 20 L na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego lecz co najmniej 120 L - dla każdego rodzaju odpadów,

5) dla lokali gastronomicznych - 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne lecz co najmniej jeden pojemnik 120 L na lokal - dla każdego rodzaju odpadów,

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 120 L dla każdego rodzaju odpadów, na każdych 10 pracowników,

7) dla cmentarzy - 1 L na jedno miejsce pochówku - dla każdego rodzaju odpadów.

§ 11. Ustala się następujące zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne:

1) każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych,

2) zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego lub kilku pojemników na odpady komunalne za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wyłonionym przez Gminę Poświętne w drodze przetargu, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika, wyliczoną według zasad określonych w § 10 ust. 1,

3) w przypadku prowadzenia działalności handlowej w branży spożywczej lub gastronomicznej, podmiot prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady, które powinny być systematycznie opróżniane.

§ 12. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Odpady komunalne zmieszane z terenu nieruchomości odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna, siedliskowa i letniskowa - co najmniej raz na miesiąc,

b) zabudowa wielorodzinna - co najmniej raz na dwa tygodnie ,

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) z budynków użyteczności publicznej - co najmniej raz na dwa tygodnie,

b) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co najmniej raz na dwa tygodnie.

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie z terenu nieruchomości odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy:

a) zabudowa jednorodzinna, siedliskowa i letniskowa - co najmniej raz na miesiąc,

b) zabudowa wielorodzinna - co najmniej raz na dwa tygodnie,

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) z budynków użyteczności publicznej - co najmniej raz na dwa tygodnie,

b) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - co najmniej raz na dwa tygodnie.

3. W przypadku nieruchomości na których organizowane są imprezy masowe trwające powyżej jednego dnia wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów oraz nieczystości ciekłych.

4. Kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać raz na dwa tygodnie, a w razie zwiększonej ilości odpadów, z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia. Kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą lokalne potrzeby w tym zakresie.

5. Pojemniki na baterie rozmieszczone w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych na terenie Gminy Poświętne należy opróżniać co pół roku, a w razie zwiększonej ilości baterii, z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia.

6. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Częstotliwość opróżniana zbiorników powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. Odbiór nieczystości ciekłych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawianie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. § 15. 1. Gmina Poświętne jest zobowiązana do osiągnięcia niżej wymienionych wskaźników wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami :

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podlaskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%, ilości odpadów ulegających biodegradacji,

2) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 35 % w 2017 r.,

3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie poziomów odzysku w wysokości 80 % w 2017 r.,

4) wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się osiągnięcie poziom odzysku odpadów budowlano-remontowych innych niż niebezpieczne w wysokości 55% w 2017 r.

5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiągnięcie poziomu selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych celem ich przekazania do centralnych obiektów unieszkodliwiania w wysokości 60% w 2017 r.

2. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego WPGO na lata 2012-2017 dla Gminy Poświętne został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Zachodni oparty o funkcjonowanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez ZP i UO w Czerwonym Borze.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzenia psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;

2) wpuszczanie psów i innych zwierząt domowych do piaskownic, na place zabaw dla dzieci;

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

7. Obowiązek usuwania zwłok zwierzęcych należy do :

1) właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

3) gminy, w odniesieniu do pozostałych terenów publicznych

8. Zwłoki zwierząt należy usuwać niezwłocznie, zgłaszając fakt padnięcia zwierzęcia działającej na terenie Gminy Poświętne firmie, zajmującej się odbiorem i utylizacją padłych zwierząt.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkałych na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

2. W przypadku wzrostu populacji gryzoni Wójt Gminy Poświętne określi obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 20. § 20. Traci moc uchwała Rady Gminy Poświętne Nr XVII/104/12 z dnia
30 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 3315 ), uchwała Rady Gminy Poświętne Nr XVIII/115/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 101), uchwała Rady Gminy Poświętne nr XX/132/13 z dnia 15 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 1691) oraz uchwała Rady Gminy Poświętne nr XXI/148/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2212).

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe