reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/105/16 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 stycznia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706: z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje: Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 37.606.792 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 37.476.792 zł;

2) majątkowe w wysokości 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 37.844.292 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 35.846.792 zł;

2) majątkowe w wysokości 1.997.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 150.000 zł;

2) celową w wysokości - 250.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 150.000 zł,

b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 100.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 237.500 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie- 237.500 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.969.146 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.324.646 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 237.500 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.324.646 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 150.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 197.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 208.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł i wydatki w kwocie 65.000 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawę Prawo Ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.575.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 245.925 zł, do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 649.275 zł; wydatki - 649.275 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 7.430.985 zł, koszty - 7.424.086 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Gminy Mońki na 2016r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki Gminy Mońki na 2016r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Fundusz sołecki na rok 2016.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2016r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama