Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/132/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 12 lutego 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XX/196/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1515, ze zm. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XX/196/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 października 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy


mgr Beata Marlena Jeżerys

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe