Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/66/15 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515, poz.1045, poz.1890), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513, poz.1854)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości6.932.365,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości6.328.204,00 zł,

- majątkowe w wysokości604.161,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości6.932.365,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości5.833.909,00 zł,

- majątkowe w wysokości1.098.456,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości-46.500 zł,

2) celową w wysokości-13.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 337.400zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 337.400zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 6. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 300.000zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 337.400 zł;

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 21.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

4. Ustala się dochody w kwocie 122.800 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie
z Załącznikiem nr 5

§ 9. 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 75.110 zł; wydatki - 75.110 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 97.459,91 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Doktorcekwotę13.616,90 zł,

2. sołectwa Końcowiznakwotę7.447,74 zł,

3. sołectwa Kowalekwotę8.566,50 zł,

4. sołectwa Leszniakwotę8.982,04 zł,

5. sołectwa Rynkikwotę9.045,97 zł,

6. sołectwa Średzińskiekwotę9.077,93 zł,

7. sołectwa Zawykikwotę16.653,53 zł,

8. sołectwa Zawyki Fermakwotę7.735,42 zł,

9. sołectwa Zimnochy Susłykwotę8.950,07 zł,

10. sołectwa Zimnochy Świechykwotę7.383,81 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, określonych przez Radę Miejską na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 300.000zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 337.400 zł;

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/66/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/66/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/66/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/66/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/66/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/66/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe