Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/147/16 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz, 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, 699 i 978), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. A, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774 oraz poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku w Goniądzu.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

1) Przy sprzedaży z samochodu osobowego, osobowo-ciężarowego - 11 zł

2) Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, platformy naczepy samochodowej lub ciągnikowej - 11 zł

3) Przy sprzedaży z ręki, koszyka, skrzynki - 6 zł

4) Przy sprzedaży ze stolika sprzedającego - 11 zł

5) Przy sprzedaż ze straganu będącego wyposażeniem targowicy - 13 zł

6) Przy sprzedaży towarów wyłożonych na placu - 6 zł

7) W pozostałych przypadkach - 6 zł

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.

4. Inkasenci pobierający opłatę targową wpłacają na konto Urzędu Miejskiego w Goniądzu najpóźniej dnia następnego, po dniu pobrania opłaty targowej.

5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% pobranej kwoty opłaty targowej pobranej i wpłaconej na rachunek budżetu gminy Goniądz do dnia 10 miesiąca następnego po miesiącu, w którym dokonano opłaty.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/137/15 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe