Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5687/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr 8.55.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr 8.55.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji
i deklaracji podatkowych

postanawia :

1) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w: Załącznikach Nr 2-4do Uchwały, w zakresie pouczenia o następującej treści: "Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2015 roku Dz. U. poz. 613 ze zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.", co prowadzi
do naruszenia art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) zmienianego na mocy art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1649), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załączników Nr 2-4
do Uchwały Nr 8.55.2015 w zakresie wyżej wskazanego zapisu;

2) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w: Załącznikach Nr 1 i Nr 3 do Uchwały, w zakresie braku rubryk dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami, które nie posiadają klasy gleboznawczej, co prowadzi do naruszenia art. 6a ust. 11 w zw. z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.) i art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045), w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanych naruszeń prawa.


Uzasadnienie

W dniu 30 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Nr 8.55.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada
2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 15 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 23 grudnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
23 grudnia 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W Załącznikach Nr 2-4do UchwałyNr 8.55.2015, wprowadzono pouczenia
o następującej treści: "Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2015 roku Dz. U. poz. 613 ze zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty." Podkreślić trzeba, iż na mocy art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649), z dniem 1 stycznia 2016 r. dokonuje się zmiany brzmienia art. 81 § 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w zakresie zniesienia obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn korekty. Zapisy, zgodnie z którymi do korekty deklaracji bądź informacji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty pozostają zatem w sprzeczności ze wskazanym przepisem Ordynacji podatkowej. Ponadto Kolegium wskazuje na następujące naruszenia prawa. W Załącznikach Nr 1 i Nr 3 do Uchwały nie wprowadzono rubryk dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami, które nie posiadają klasy gleboznawczej, co stanowi naruszenie art. 6a ust. 11 w zw. z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, ze zm.), zmienianym na mocy art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Podkreślić należy, że art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., wprost określa zasady przeliczania na hektary przeliczeniowe powierzchni gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami, niezależnie od tego, czy posiadają one klasę gleboznawczą. Bezzasadne jest zatem utożsamianie tego rodzaju gruntów z użytkami, dla których nie można ustalić przelicznika,
o których mowa w zmienianym art. 4 ust. 9 ustawy, jak również wykazywanie tych gruntów w podziale na klasy użytków rolnych. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe