Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5691/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Krypno nr X/55/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Krypno Nr X/55/15 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

postanawia :

1) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w § 4 ust. 3 Uchwały, zgodnie z którym inkasent zobowiązany jest wpłacać zainkasowane kwoty opłaty targowej do kasy Urzędu Gminy raz w miesiącu w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, a w przypadku gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy, co stanowi naruszenie art. 47 § 4a oraz art. 60 § 1 i 1a
w zw. z art. 60 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 4 ust. 3Uchwały
Nr X/55/15 w zakresie słów: "do kasy Urzędu Gminy" oraz wezwać do usunięcia naruszenia prawa w pozostałym zakresie;

2) uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa
w związku z: nieprawidłowym zróżnicowaniem stawek opłaty targowej w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 Uchwały, nieokreśleniem stawek opłaty targowej w innych przypadkach niż wskazane w § 3 ust. 1 Uchwały oraz nieokreśleniem terminu płatności opłaty targowej,
co stanowi naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.),

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanych naruszeń prawa.


Uzasadnienie

W dniu 23 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Krypno Nr X/55/15 z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 15 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 23 grudnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
23 grudnia 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W § 4 ust. 3 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym inkasent zobowiązany jest wpłacać zainkasowane kwoty opłaty targowej do kasy Urzędu Gminy raz w miesiącu
w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, a w przypadku gdy dzień ten jest dniem wolnym
od pracy, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy. Wskazać należy, że zgodnie z postanowieniami art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że rada jest uprawniona jedynie do wydłużenia ustawowo wskazanego terminu płatności dla inkasentów, natomiast skrócenie tego terminu jest niedopuszczalne. Ponadto ograniczenie form wpłat dokonywanych przez inkasentów do wpłaty do kasy Urzędu również nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach
i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 60 § 1 i 1a w zw. z art. 60 § 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Przepisy te dopuszczają bowiem także inne formy i miejsca wpłat gotówką oraz w obrocie bezgotówkowym. Zgodnie natomiast
z art. 60 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisy te stosuje się również do wpłat dokonywanych przez inkasenta. Ponadto Kolegium wskazuje na następujące naruszenia prawa. W § 3 ust. 1 Uchwały Nr X/55/15 określono stawki opłaty targowej, różnicując je w zależności od formy sprzedaży. Różnicując stawki opłaty targowej Rada nie dokonała tego jednak w sposób rozłączny, co prowadzi do sytuacji, w której dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej (przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni równej 2 m2). Różnicując stawki opłaty targowej Rada nie określiła ponadto stawek opłaty właściwych w pozostałych niż wymienione w § 3 ust. 1 Uchwały przypadkach. Stanowi to naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), zgodnie z którym Rada jest zobowiązana do określenia stawek opłaty targowej. Określenie stawek opłaty, w sytuacji ich różnicowania, powinno uwzględniać wszystkie możliwe formy dokonywania sprzedaży. Efekt ten można uzyskać na przykład poprzez wprowadzenie zapisu, iż w pozostałych przypadkach dzienna stawka opłaty targowej wynosi ... zł. Określenie stawek, w przypadku ich różnicowania, powinno czynić ponadto zadość ogólnym zasadom stanowienia aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego, wywodzonym z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
w szczególności zasadą określoności prawa. Zasady te zostały określone w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (np. K 50/07, K 33/00, K 32/04, K 4/03), wypracowanym na tle badania zgodności ustaw z Konstytucją, mają jednak (na co również wskazywał Trybunał)
w pełni zastosowanie do aktów prawnych o znaczeniu lokalnym, w tym również do przepisów gminnych. W § 3 ust. 3 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym opłata targowa jest pobierana w dniu dokonywania sprzedaży. Zapis wskazujący jako termin uiszczenia opłaty dzień poboru opłaty targowej (przez inkasenta) nie jest tożsamy z określeniem terminu płatności opłaty targowej na dzień dokonywania sprzedaży. Nieokreślenie terminu płatności opłaty targowej również stanowi naruszenie dyspozycji art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uniemożliwia prawidłową realizację świadczenia. Należy również podkreślić, że pobór opłaty przez inkasenta nie może prowadzić do ograniczania ustawowo określonych form płatności podatków i opłat, wynikających z art. 60 § 1 i 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Przepisy te dopuszczają bowiem także inne formy i miejsca wpłat gotówką oraz w obrocie bezgotówkowym. Określenie terminu płatności opłaty targowej może w uchwale przybrać formę
np. następującego zapisu: "Opłatę targową uiszcza się w dniu dokonywania sprzedaży". Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe