Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5709/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr 78/XII/15 Rady Gminy Zambrów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr 78/XII/15 Rady Gminy Zambrów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa
w związku z zapisami zawartymi w:

- § 1 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 Uchwały w zakresie zapisów 0,00 zł, co prowadzi do naruszenia
art. 10 ust. 1 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 w zw. z art. 8 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 Uchwały Nr 78/XII/15 w zakresie zapisów: "0,00".


Uzasadnienie

W dniu 30 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Nr 78/XII/15 Rady Gminy Zambrów z dnia 26 listopada
2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 16 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 23 grudnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
23 grudnia 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W § 1 pkt 2 Uchwały określono stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, przy czym dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton, o liczbie osi dwie, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, określono stawkę w wysokości 0,00 zł. W § 1 pkt 4 Uchwały określono stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, przy czym dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton, o liczbie osi dwie, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, określono stawkę w wysokości 0,00 zł. W § 1 pkt 6 Uchwały określono stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, przy czym dla przedmiotów opodatkowania o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton, o liczbie osi jedna, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, określono stawkę w wysokości 0,00 zł. Zapisy powyższe skutkują brakiem stawek podatku od środków transportowych dla wyżej wskazanych przedmiotów opodatkowania i faktycznym zniesieniem opodatkowania
w odniesieniu do niektórych przedmiotów podatku od środków transportowych. Prowadzi to do naruszenia dyspozycji wynikającej z art. 10 ust. 1 pkt 2, pkt 4 i pkt 6 w zw. z art. 8 pkt 2,
pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), zgodnie z którym rada gminy zobowiązana jest do określenia stawek podatku od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania wskazanych w tych przepisach. Kompetencje Rady określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych mają charakter obligatoryjny. Ponadto Rada została przez ustawodawcę wyposażona w zakresie podatku od środków transportowych również
w kompetencje o charakterze fakultatywnym: do różnicowania wysokości stawek podatkowych dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, jak również do wprowadzania innych, niż określone w ustawie, zwolnień przedmiotowych, kompetencje te nie dotyczą jednak przedmiotów opodatkowania, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Kolegium wskazuje ponadto, iż w § 1 pkt 1 i pkt 2 wprowadzono błędne zapisy:
"o masie całkowitej", zamiast "o dopuszczalnej masie całkowitej". Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe