Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/118/16 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515), uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XV/113/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012r. poz. 2126) dokonuje się następujących zmian:

1) W § 5 po pkt 10 a dodaje się pkt 10 b w brzmieniu:

"10b) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2016r. poz. 195)";

2) W § 12 po pkt 9a dodaje się pkt 9 b w brzmieniu:

"9b) Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe