Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/85/16 Rady Gminy Krypno

z dnia 11 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krypno na lata 2016 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2015 poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 1322 i poz. 1777; z 2016r. poz. 8.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krypno na lata 2016 - 2020" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/171/10 Rady Gminy Krypno z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński


Załącznik do Uchwały Nr XIV/85/16
Rady Gminy Krypno
z dnia 11 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe