reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 105/XV/16 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 15 marca 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie dla zabiegów sterylizacji i kastracji psów z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.poz.1515 i 1890) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz.856) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wysokie Mazowieckie Nr 104/XV/16 z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie na 2016 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie gminy Wysokie Mazowieckie to zadanie wynikające z obowiązującego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wysokie Mazowieckie w 2016 roku, które realizowane będzie poprzez przeprowadzenie zabiegów kastracji i sterylizacji psów z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 2. 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie części kosztów sterylizacji i kastracji psów będą pochodzić z budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie.

2. Ilość wykonywanych zabiegów określonych w ust. 1 będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na 2016r.

§ 3. 1. Dotacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są zabiegi kastracji i sterylizacji psów stanowiących własność mieszkańców Gminy Wysokie Mazowieckie.

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1, dofinansowywane są właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psów przeciw wściekliźnie. Udokumentowanie wypełnienia obowiązku zaszczepienia spoczywa na właścicielach psów.

§ 4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie bezdomności psów poprzez wykonanie zbiegu kastracji lub sterylizacji zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony zdrowia zwierząt.

§ 5. 1. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielem psa z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania oraz wyrażą wolę wykonania zabiegu.

2. Właściciel kilku zwierząt domowych (psów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania zabiegu kastracji lub sterylizacji maksymalnie do dwóch zwierząt.

§ 6. Właściciel psa składa Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie oświadczenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów zabiegów kastracji/sterylizacji w wysokości do 75% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 200 zł na jedno zwierzę domowe, udokumentowanych fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza weterynarii (ograniczenie nie dotyczy kosztów wykonania zabiegu u zwierząt bezdomnych, które zostały objęte opieką w sposób trwały).

2. Dotacja wypłacana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 7 ust. 1 według kolejności, w jakiej zostały złożone kompletne wnioski.

§ 8. 1. Na podstawie wniosku, po sprawdzeniu wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, sporządzana będzie z wnioskodawcą pisemna umowa.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony, nie dłużej jednak niż do dnia 15 listopada danego roku budżetowego.

§ 9. Wypłata środków dotacji zostanie zrealizowana na podstawie zapłaconej faktury lub rachunku za wykonaną usługę oraz okazanie wpisu w książeczce zdrowia zwierzęcia o dokonanym zabiegu lub okazaniu świadectwa lekarsko-weterynaryjnego o przeprowadzonym zabiegu.

§ 10. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Rozliczenie udzielonych dotacji, o których mowa w uchwale, Wójt przedstawia Radzie Gminy Wysokie Mazowieckie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wysokie Mazowieckie.

3. Rozliczenie z udzielonych dotacji Wójt poda również do publicznej wiadomości w BIP w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wysokie Mazowieckie za 2016r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik do Uchwały Nr 105/XV/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama