Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/76/16 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Hajnówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1515 i 1890) i art. 20c ust. 4, i 6, art. 20e, art. 20za oraz art.20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35, 64 i 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1. przedszkolu - należy rozumieć oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inną formę wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Hajnówka,

2. rodzicu -należy rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,

3. wniosku- należy rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz szkoły,

4. szkole - należy rozumieć szkołę podstawową lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka,

5. dyrektorze- należy rozumieć dyrektorów zespołu szkół i szkoły podstawowej.

§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół, prowadzonych przez Gminę Hajnówka.

§ 3. 1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się w okresie do dnia 30 kwietnia każdego roku na wniosek rodziców.

2. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci realizujących obowiązek przedszkolny, dzieci z rodzin spełniających kryteria ustawowe.

3. Wniosek składany jest szkole, w której znajduje się oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

4. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują dodatkowe kryteria określone w § 5 .

§ 4. 1. Rodzice dziecka uczęszczającego w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli, wyrażający wolę kontynuowania przez ich dziecko edukacji w danym przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

2. Nie złożenie deklaracji w określonym wyżej terminie, spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym.

§ 5. Ustala się pięć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz przyznaje się każdemu z tych kryteriów niżej określoną liczbę punktów:

1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - 55 punktów,

2) dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 20 punktów,

3) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formy wychowania przedszkolnego , do którego wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka - 15 punktów,

4) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 10 punktów,

5) dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 7 godzin dziennie - 5 punktów.

§ 6. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1) kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora,

2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny,

3) oświadczenie rodzica o zatrudnieniu na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,

4) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica w trybie dziennym,

5) oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

6) oświadczenie rodzica o dziennej liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego § 5 pkt. 3 potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola, do którego wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka.

3. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do danego przedszkola należy dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem w terminie określonym w §3 ust.1.

4. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów.

5. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolu, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do danego przedszkola oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na miejsce w przedszkolu.

6. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.

§ 7. 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrektorem umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie do dnia 05 września danego roku.

2. Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w ust.1 jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu.

§ 8. 1. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru, może nastąpić tylko w przypadkach wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

2. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa określonymi w §5.

§ 9. 1. Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjum na dany rok szkolny, zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka w obwodach tych szkół zapisywani są z urzędu.

2. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjum na dany rok szkolny, zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do ostatniego dnia sierpnia każdego roku.

3. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria :

1) nie powoduje tworzenia dodatkowego oddziału - 70 pkt.,

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 30 pkt,

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 50 punktów,

4) miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoly- 20 punktów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe