Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/79/16 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1045, 1515, 1890) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890, 1893) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Gminy Hajnówka, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/79/16
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 marca 2016 r.

Lp

Droga

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości

Nr przystanku komunikacyjnego

Kilometraż

Strona

XXX/XX

1

108532B

0+926

Lewa

Orzeszkowo - Jagodniki

108532B

9

2

108551B

0+258

Prawa

Bokówka - dr. pow. H-ka-Orzeszkowo

108551B

10

3

108549B

0+597

Lewa

Zatrostyniec - dr. pow. H-ka-Orzeszkowo

108549B

11

4

108552B

0+017

Prawa

Pasieczniki Duże - dr. woj. 685

108552B

12

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/79/16
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 marca 2016 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1) Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Hajnówka, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

2) Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie zgody Wójta Gminy Hajnówka.

3) W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków, należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Hajnówka, do którego należy załączyć:

- projekt proponowanego rozkładu jazdy,

- mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

4) Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

- każdorazowego powiadomienia zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy w szczególności w przypadkach dotyczących zmiany godzin i dni kursowania oraz zmiany ilości przystanków w ramach posiadanego uzgodnienia,

- wprowadzenie powyższych zmian do rozkładu jazdy uzależnione jest od uzyskania na nie zgody, wydanej przez Wójta Gminy Hajnówka.

5) Wójt Gminy Hajnówka może odmówić wydania zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia jednej z powyższych okoliczności:

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych operatorów i przewoźników),

- wydanie zgody lub uzgodnienia wprowadzenia proponowanych przez przedsiębiorcę (operatora, przewoźnika) zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6) Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Wójta Gminy Hajnówka, mają obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.).

7) Sposób zamieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Wójtem Gminy Hajnówka.

8) Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

9) Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

10) Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

11) Zabrania się postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

12) Wykonywanie manewru zawracania i parkowania może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

13) Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z nich na równych prawach.

14) W przypadku nie stosowania się przedsiębiorców do warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Wójt Gminy Hajnówka może cofnąć zgodę na ich korzystanie.

Przewodniczący Rady


Jarosław Kot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe