Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8/48/16 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 3 marca 2016r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm. poz. 1890), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) oraz § 12 pkt 4) uchwały Nr X/92/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2016, uchwala się,
co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.500 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.500 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 50.974.401 zł.,

a) plan dochodów bieżących 46.397.158 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 4.577.243 zł.,

2) plan wydatków ogółem 52.042.807 zł.,

a) plan wydatków bieżących 44.907.901 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 7.134.906 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.068.406 zł. są wolne środki
w kwocie 1.068.406 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 8/48/16
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 3 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2016 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

252 008

21 288

230 720

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

252 008

21 288

230 720

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

600

Transport i łączność

przed zmianą

10 324 046

4 084 360

6 239 686

zmniejszenie

-500

-500

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

10 324 046

4 084 360

6 239 686

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą

10 320 746

4 081 060

6 239 686

zmniejszenie

-500

-500

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

10 320 746

4 081 060

6 239 686

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

500

500

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

325 354

325 354

0

zmniejszenie

-500

-500

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

324 854

324 854

0

630

Turystyka

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

5 500

5 500

0

po zmianach

5 500

5 500

0

63095

Pozostała działalność

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

5 500

5 500

0

po zmianach

5 500

5 500

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

5 500

5 500

0

po zmianach

5 500

5 500

0

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

519 368

519 368

0

zmniejszenie

-35 000

-35 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

484 368

484 368

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

519 368

519 368

0

zmniejszenie

-35 000

-35 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

484 368

484 368

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

519 368

519 368

0

zmniejszenie

-35 000

-35 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

484 368

484 368

0

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

16 663 751

16 663 751

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 900

2 900

0

po zmianach

16 666 651

16 666 651

0

80195

Pozostała działalność

przed zmianą

224 314

224 314

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 900

2 900

0

po zmianach

227 214

227 214

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

2 900

2 900

0

po zmianach

2 900

2 900

0

851

Ochrona zdrowia

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

11 300

11 300

0

po zmianach

11 300

11 300

0

85195

Pozostała działalność

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

11 300

11 300

0

po zmianach

11 300

11 300

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

11 300

11 300

0

po zmianach

11 300

11 300

0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przed zmianą

10 500

10 500

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

7 300

7 300

0

po zmianach

17 800

17 800

0

92195

Pozostała działalność

przed zmianą

10 500

10 500

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

7 300

7 300

0

po zmianach

17 800

17 800

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

7 300

7 300

0

po zmianach

7 300

7 300

0

926

Kultura fizyczna

przed zmianą

6 000

6 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

8 000

8 000

0

po zmianach

14 000

14 000

0

92695

Pozostała działalność

przed zmianą

6 000

6 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

8 000

8 000

0

po zmianach

14 000

14 000

0

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

8 000

8 000

0

po zmianach

8 000

8 000

0

Wydatki razem:

przed zmianą

46 137 099

39 232 913

6 904 186

zmniejszenie

-35 500

-35 500

0

zwiększenie

35 500

35 500

0

po zmianach

46 137 099

39 232 913

6 904 186

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

5 653 700

5 653 700

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

5 653 700

5 653 700

0

Razem

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki razem:

przed zmianą

52 042 807

44 907 901

7 134 906

zmniejszenie

-35 500

-35 500

0

zwiększenie

35 500

35 500

0

po zmianach

52 042 807

44 907 901

7 134 906

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe