reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/83/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 11 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.773.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.033.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/76/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2016, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 37.376.479 zł

1) dochody bieżące - 36.940.479 zł

2) dochody majątkowe - 436.000 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 37.116.479 zł

1) wydatki bieżące - 36.407.568 zł

2) wydatki majątkowe - 708.911 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 260.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętego kredytu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 069 000

1

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

529 000

2

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

950

540 000

Rozchody ogółem:

1 329 000

1

Wykup innych papierów wartościowych

982

750 000

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

579 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

Program gospodarki pozabudżetowej

Stan środków finansowych na poczatek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków finansowych na koniec roku

Dział

Rozdział

§

Kwota

Dział

Rozdział

§

Kwota

Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

0

801

80101

41 000

801

80101

41 000

0

0750

34 400

4210

36 000

0920

100

4240

500

0970

6 500

4260

4 000

4300

500

Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

0

801

80148

343 260

801

80148

343 260

0

0830

342 300

4210

7 610

0920

100

4220

325 650

0970

860

4260

6 000

4300

4 000

Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej

0

801

80148

87 160

801

80148

87 160

0

0830

87 060

4220

87 160

0920

100

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku

0

801

80148

62 714

801

80148

62 714

0

0830

61 704

4210

10

0920

10

4220

3 504

0970

1 000

4300

59 200

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim

0

801

80148

23 242

801

80148

23 242

0

0830

23 232

4220

23 242

0920

10

Szkoła Podstawowa w Nierośnie

0

801

80148

6 604

801

80148

6 604

0

0830

6 300

4210

300

0920

4

4220

6 304

0970

300


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Wykaz zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2016 r.

Lp.

Nazwa sołectwa

Wnioskowane zadanie

Kwota

Kwota zadania ogółem

1.

Bagny

1. Zakup gry stolik piłkarski " Piłkarzyki- Trambambula"

1 180,00

12 096,99

2. Zakup stołów skt. RICO3- 10 sztuk

4 736,99

3. Zakup krzeseł " Nowy styl- POLYFOL" do Świetlicy- 60 sztuk

6 180,00

2.

Bity Kamień

1. Naprawa nawierzchni drogowej drogi dojazdowej do wsi nr 32/1

6 625,25

6 625,25

3.

Brzozowo

1. Remont drogi (nasypanie żwiru, wyrównanie)

8 399,87

8 399,87

4.

Brzozowo kol.

1. Wskazanie pasa drogowego

2 000,00

10 440,68

2.Wykonanie nawierzchni drogi (części)

8 440,68

5.

Grabowo

1. Zakup żwiru i transport oraz wbudowanie z wyrównaniem

10 144,91

10 144,91

6.

Grodziszczany

1. Budowa chodnika (utwardzenie pobocza kostka brukową) w kierunku wsi Grodziszczany

13 812,46

13 812,46

7.

Grzebienie

1. Organizacja Dożynek Gminnych

6 000,00

12 866,00

2. Remont drogi, działka nr 358

6 866,00

8.

Hamulka

1. Zakup oświetlenia

1 624,00

8 015,37

2.Osłona wiaty (folia)

300,00

3. Zakup koszy na śmieci

450,00

4. Zakup grilla

390,00

5. Wyposażenie placu zabaw

3 650,00

6. Zakup tablicy informacyjnej

871,37

7. Zakup materiałów dekoracyjnych

730,00

9.

Harasimowicze

1. Zakup punktu skupu mleka

10 380,00

10 380,00

10.

Harasimowicze kol.

1. Naprawa drogi nr 366

8 547,00

8 547,00

11.

Jaczno

1.Zakup sprzętu AGD (lodówka) do Świetlicy Wiejskiej

850,00

7 542,14

2. Zakup szafy i lustra do Świetlicy Wiejskiej

450,00

3. Naprawa dróg, działki nr 182, 221, 68, 85

6 242,14

12.

Jałówka

1. Sporządzenie aktu notarialnego

1 000,00

11 800,00

2. Zwrot kosztów podziału działek i operatu

2 500,00

3. Zakup siatki, słupków, cementu

5 700,00

4. Wykonanie altany lub ławek ewentualnie zakup materiałów

2 600,00

13.

Jasionówka

1. Wytyczenie, nasypanie żwiru oraz wyrównanie drogi nr 347, 348

11 623,76

11 623,76

14.

Jasionówka kol.

1. Dofinansowanie wykonanie projektu dotyczącego części ulicy znajdującej się w obrębie sołectwa ( tzw. warszawska

10 003,00

10 003,00

15.

Kamienna Nowa

1. Remont drogi nr 292, 284, 297 (nasypanie na drogi odpowiedniej ilości żwiru i wyrównanie powierzchni)

10 795,61

10 795,61

16.

Kamienna Stara

1. Wytyczenie chodnika

850,00

13 457,54

2. Dokończenie chodnika na drodze gminnej prowadzącego do Kościoła w Kamiennej Starej

12 607,54

17.

Kamienna Stara kol.

1. Zakup żwiru i wbudowanie w drogi działki nr 611/2, 614, 413, 617

8 281,56

8 281,56

18.

Kirejewszczyzna

1. Zakup tabliczek kierunkowych do zabudowań kolonijnych

1 500,00

7 453,40

2. Remont drogi nr 20

5 953,40

19.

Kropiwno

1. Modernizacja drogi gminnej nr 842

9 494,22

9 494,22

20.

Krugło

1. Wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej nr 239

1 200,00

11 268,84

2. Remont odcinka drogi nr 239

10 068,84

21.

Kuderewszczyzna

1. Remont drogi nr 180/2 i 181 przez nawiezienie żwiru

8 547,75

8 547,75

22.

Lewki

1. Zakup wiaty przystankowej

3 000,00

8 000,94

2. Remont drogi dz.nr 108, 110 i 107

5 000,94

23.

Łozowo

1. Podsypanie i uzupełnienie ubytków na drodze nr 441

8 000,00

11 239,26

2. Wyrównanie i podsypanie drogi nr 447

3 239,26

24.

Łozowo kol.

1.Podsypka drogi nr 471 i 432 oraz wyrównanie

7 000,00

9 000,00

2. Przepust drogowy

1 500,00

3. Kruszywo

500,00

25.

Małowista

1. Remont drogi nr 816 - zakup żwiru, transport, wyrównanie, zakup kręgów na przepust tej drogi i ułożenie

11 712,49

11 712,49

26.

Małyszówka

1. Uporządkowanie działki nr 93 z przeznaczeniem na boisko

4 000,00

10 884,00

2. Zakup siatki i słupków na ogrodzenie boiska, drewna na bramki, drzewek oraz nasion trawy, środków ochrony roślin, nawozów

6 884,00

27.

Małyszówka kol.

1. Zakup i montaż znaków kierunkowych

5 500,00

8 901,00

2. Wytyczenie granicy i naprawa nawierzchni drogi nr 163

3 401,00

28.

Miedzianowo

1. Remont drogi o numerach 279, 195, 194

9 582,95

9 582,95

29.

Mościcha

1. Remont drogi dojazdowej do pól nr 215

7 482,98

7 482,98

30.

Nierośno

1. Poprawa nawierzchni drogi nr 417

7 104,00

14 208,00

2. Poprawa nawierzchni drogi nr 206/2

7 104,00

31.

Nowa Wieś

1. Podsypanie drogi wraz z wyrównaniem nawierzchni nr 303

10 588,57

10 588,57

32.

Nowinka

1. Remont drogi gminnej żwirowej nr 59

7 000,00

7 216,79

2. Zakup tabliczki informacyjnej na kol. Nowinka nr 7 i 8

216,79

33.

Olsza

1. Założenie ogrzewania z potrzebnym materiałem elektrycznym świetlica, garaż, biuro

5 500,00

9 080,14

2. Szkolenie członków OSP

1 500,00

3. Zakup opału

2 080,14

34.

Osmołowszczyzna

1. Utwardzenie drogi żwirowej nr 1371

10 558,99

10 558,99

35.

Ostrowie

1. Budowa altany

6 682,92

11 682,92

2. Zakup krzeseł i stolików

3 000,00

3. Zakup sprzętu grającego

2 000,00

36.

Ostrowie kol.

1.Remont dróg- podsypanie żwirem i wyrównanie powierzchni nr 277, 275, 413

7 690,02

7 690,02

37.

Pięciowłóki

1. Remont drogi dz.nr 72, 74, 35/1, 76

7 660,44

7 660,44

38.

Podbagny

1. Wytyczenie i remont drogi dz. nr 45

7 068,00

7 068,00

39.

Reszkowce

1. Materiały na ogrodzenie Świetlicy Wiejskiej

9 000,00

14 344,85

2. Materiały na remont Sali w SP w Reszkowcach

1 000,00

3. Wyposażenie OSP w Reszkowcach

1 000,00

4. Wyposażenie do świetlicy Wiejskiej

750,00

5. Kruszywo (żwir) na podsypanie drogi gminnej, działka nr 464

2 594,85

40.

Sadek

1. Odtworzenie pasa drogowego (prace geodezyjne) nr 20, 42, 29, 19 i części nr 37

5 289,00

7 749,17

2. Częściowe wyrównanie (prace równarki)

2 460,17

41.

Sadowo

1. Budowa altany z wyposażeniem

9 523,79

9 523,79

42.

Sławno

1. Wytyczenie i remont drogi dojazdowej nr 237

8 015,37

8 015,37

43.

Stock

1. Modernizacja wodociągu na kolonii Stock

14 965,96

14 965,96

44.

Szuszalewo

1. Wytyczenie i remont drogi dojazdowej nr 315

10 174,49

10 174,49

45.

Trzyrzeczki

1. Wyżwirowanie drogi nr 127/1

8 311,14

8 311,14

46.

Wesołowo

1. Remont ulicy we wsi Wesołowo

7 009,75

7 009,75

47.

Wiązówka

1. Budowa wiaty przystankowej

7 749,00

7 749,00

48.

Wroczyńszczyzna

1. Budowa wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 78

3 200,00

8 300,00

2. Podsypka i żwir drogi, działka nr 80

5 100,00

49.

Zwierzyniec Mały

1. Remont i poprawa warunków miejsca spotkań i rekreacji na wspólnocie wiejskiej nad stawem, działka nr 15 - wykonanie śluzy spustu wody, wyrównanie i podsypka wału, wyczyszczenie stawu i zasianie trawy

8 725,22

8 725,22

50.

Zwierzyniec Wielki

1. Zakup stołu do bilarda do świetlicy

6 736,45

10 736,45

2. Zakup stołu do tenisa do świetlicy

1 500,00

3. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy

2 500,00

RAZEM

489 759,03

489 759,03


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/83/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 11 marca 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

1. Zwiększono wysokość dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, w tym:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku w kwocie 1.000 zł,

2) Szkoła Podstawowa w Nierośnie w kwocie 300 zł.

2. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 20.100 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z UNIQA TU S.A. za szkodę w budynku w Kamiennej Nowej 37 - pożar.

3. Zmniejszono wysokość dochodów w dziale 600 - "Transport i łączność" w kwocie 3.800.000 zł na dofinansowanie zadanie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Jałówka-Sławno-Suchodolina-Brzozowo".

4. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 800 - "Oświata i wychowanie" o kwotę 1.200 zł z tytułu opłat za wynajem biblioteki M-GOK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Różanymstoku.

5. Zwiększono wysokość dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących w dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na podstawie aneksu do porozumienia z 23 października 2009 roku zawartego z Powiatem Sokólskim z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 5.000 zł.

6. Zwiększono wysokość wydatków inwestycyjnych w:

1) dziale 600 - "Transport i Łączność" rozdz. 60016 - "Drogi publiczne gminne" na wykonanie zadań pn:

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B położonej w obr. 2 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Jasionówka kol. - dokumentacja" - 20.000 zł,

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obr. 2 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Małyszówka kol. - dokumentacja" - 20.000 zł,

- "Budowa ulicy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja" - 5.000 zł.

2) dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" na wykonanie zadania pn: "Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z oświetleniem w ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja" - 5.000 zł.

7. Zwiększono wysokość wydatków bieżących na :

1) remont drogi z dofinansowaniem z funduszu rekultywacji - 46.000 zł.

2) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych - 106.436 zł.

8. Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.


[1]) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama