Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/95/16 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 r. w następującym zakresie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę -3 263 000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 3 473 100,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 210 100,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu gminy ogółem-21 078 818,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące-18 552 514,84 zł;

2) dochody majątkowe-2 526 304,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem-21 378 818,84 zł, w tym:

1) wydatki bieżące-17 508 882,20 zł;

2) wydatki majątkowe-3 869 936,64 zł.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego

Planowane wydatki na zadania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania

Wartość zadania ogółem

Środki wynikające z planów na 2016 rok

z tego: źródła finansowania

dochody własne jst

Środki z UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

010

01010

6050

6057

6059

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - dokumentacja i wykonanie ( w tym fundusz sołecki wsi Kaimy i Kotowo Stare - 15 505,56 )

2 105 505,56

1 015 505,56

265 505,56

750 000,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

2

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne regulacja praw własności

740 000,00

20 000,00

20 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

3

600

60016

6050

6057

6059

Przebudowa ulicy Długiej

w Burzynie -

220 000,00

220 000,00

75 000,00

145 000,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

4

900

90002

6050

6057

6059

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

70 000,00

70 000,00

20 000,00

50 000,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

5

750

75023

6050

6057

6059

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem -

1 922 899,00

647 072,00

161 768,00

485 304,00

Urząd Miejski

w Jedwabnem

6

600

60016

6050

6057

6059

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Biczki, Kubrzany, Konopki Chude,

700 000,00

700 000,00

234 000,00

466 000,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

7

700

70005

6050

6057

6059

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach

40 000,00

40 000,00

10 000,00

30 000,00

Urząd Miejski w Jedwabnem

8

010

01010

6050

Modernizacja stacji wodociągowej w Jedwabnem

40 000,00

40 000,00

40 000,00

-

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

9

900

90001

6050

6057

6059

Modernizacja systemu gospodarki ściekowej

(Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem oraz zakup ciągnika z wuko)

700 000,00

580 000,00

30 000,00

550 000,00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

10

710

71035

6060

Budowa cmentarza komunalnego w Jedwabnem - dokumentacja i wykup gruntów

100 000,00

100 000,00

100 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

11

600

60016

6050

Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Biodry - Biodry kolonia ( Fundusz Sołecki wsi Biodry Kolonia)

7 359,08

7 359,08

7 359,08

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

12

750

75023

6060

Zakup serwera Backup

10 000,00

10 000,00

10 000,00

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

13

900

90017

6060

Zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej

120 000

120 000

120 000

-

Urząd Miejski w Jedwabnem

Ogółem:

6 775 763,64

3 569 936,64

1 093 632,64

2 476 304,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

L.p.

Nazwa programu

Klasyfikacja budżetowa (rozdział)

Nazwa zadania

Jednostka realizująca zadanie

Okres realizacji zadania

Wartość zadania

Dotychczas poniesione wydatki

Finansowanie

Wydatki

w 2016 r.

w tym:

Środki z budżetu U E

Środki z BP

Środki z budżetu gminy

1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

01010

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne - dokumentacja i wykonanie

Gmina Jedwabne

2015 - 2020

2 105 505,56

90 000

1 000 000

750 000

-

250 000

2

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

60016

Przebudowa ulicy Długiej w Burzynie

Gmina Jedwabne

2015-2016

220 000

-

220 000

145 000

-

75 000

3

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

90002

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Gmina Jedwabne

2014 - 2016

70 000

-

70 000

50 000

-

20 000

4

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

75023

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem

Gmina Jedwabne

2015 - 2017

1 922 899

30 000

647 072

485 304

-

161 768

5

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

60016

Przebudowa dróg gminnych w

miejscowościach : Biczki, Kubrzany, Konopki Chude,

Gmina Jedwabne

2016 - 2017

700 000

-

700 000

466 000

-

234 000

6

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

70005

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mocarzach

Gmina Jedwabne

2016

40 000

-

40 000

30 000

-

10 000

7

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

90001

Modernizacja systemu gospodarki ściekowej

(Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem oraz zakup ciągnika z wuko)

Gmina Jedwabne

2016

700 000

-

580 000

550 000

-

30 000

Razem

5 758 404,56

120 000

3 257 072

2 476 304

-

780 768


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/95/16
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 marca 2016 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.23.2015 MA z dnia 21 stycznia 2016 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę - 3 263 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko oraz koszty obsługi programu Rodzina 500 Plus.

Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano w następujących działach:

600 - Transport i łączność - dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty eksploatacyjnej z tytułu realizacji przez gminną spółkę zadania własnego, zgodnie z zawartą umową wykonawczą.

700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 19 000,00 zł.

852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę - 3 263 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko oraz koszty obsługi programu rodzina 500 Plus, w wysokości 2% wypłaconych świadczeń.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie - 120 000,00 zł pomiędzy rozdziałami. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększono natomiast plan wydatków majątkowych w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 120 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej. Zmniejszono też o kwotę 3 100,00 zł. plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych w rozdziale 90004.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie audytu termomodernizacyjnego budynku M-GOK w Jedwabnem.

926 - Kultura fizyczna - dokonano przeniesienia planu wydatków przeznaczonych na działalność sportową z rozdz. 92605§2820 do rozdziału 92605§3250 w wysokości 5 000,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty stypendiów, stosownie do podjętej Uchwały Nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 roku, w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

Zakres zmian w planie wydatków inwestycyjnych przedstawionych w załączniku Nr 3

Zgodnie z przedłożonym projektem zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, w poz. 9 zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł. wartość zadania pn.: " Modernizacja systemu gospodarki ściekowej (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem oraz zakup ciągnika z wuko)". Pod poz. 13 wprowadzono nowe zadanie pn.: "Zakup równiarki, ciągnika oraz sprzętu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej" o wartości - 120 000,00 zł.

W związku ze zmianą planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok, zaktualizowano również wartości wykazane w załączniku Nr 4 - Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok zwiększy się o kwotę 3 263 000,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe