Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/96/16 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1890) oraz art.211, art.217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe -57.833.973 zł tego:

a) bieżące w wysokości 53.648.829zł,

b) majątkowe w wysokości 4.185.144zł

2) wydatki budżetowe -56.910.481 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 51.378.027zł

b) majątkowe w wysokości 5.532.454zł

3) nadwyżkę budżetu w kwocie 923.492zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 10 lutego 2016 r.

I Zmiany w planie wydatków

Rodzaj; porozumienie jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 504 834,00

50 000,00

1 554 834,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

0,00

50 000,00

50 000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0,00

50 000,00

50 000,00

Razem:

1 604 834,00

50 000,00

1 654 834,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 475 113,00

- 50 000,00

3 425 113,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

50 000,00

- 50 000,00

0,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

50 000,00

- 50 000,00

0,00

Razem:

48 900 030,00

- 50 000,00

48 850 030,00

Rodzaj

Zlecone

Razem:

6 405 617,00

0,00

6 405 617,00

Wydatki ogółem, w tym:

56 910 481,00

0,00

56 910 481,00

majątkowe

5 532 454,00

0,00

5 532 454,00

1) Dokonano zmian rozdz.60013 w zakresie rodzaju realizowanych zadań, remonty chodników w drogach wojewódzkich będą realizowane na podstawie porozumienia z samorządem województwa podlaskiego;

2) W załączniku nr 2 - zadania inwestycyjne- zarządzeniem nr 1/16 Burmistrza Miasta z dnia 14 stycznia 2016r. dokonano zwiększenia wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 34.000zl na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Nowowarszawskiej + ul. bez nazwy (poz.3), po zmianach wydatki wynoszą 69.000zł.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/96/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 10 lutego 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty, pożyczki,papiery wartościowe

środki pochodzące z innych źródeł

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60016

Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęczej

2 600 254

2 600 254

645 063

655 064 A

1 300 127*

Urząd Miasta Hajnówka

2

600

60016

Przebudowa ul. Jastrzębia

100 000

100 000

100 000

Urząd Miasta Hajnówka

2015

3

600

60016

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Nowowarszawskiej + ul. bez nazwy

69 000

69 000

69 000

Urząd Miasta Hajnówka

2015

4

600

60016

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic : Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego, Jodłowej, Truskawkowej, Ciasnej i Klonowej

60 000

60 000

60 000

Urząd Miasta Hajnówka

5

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową , ul. Grunwaldzką do rzeki Leśna

35 000

35 000

35 000

Urząd Miasta Hajnówka

2015

6

600

60016

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. doc. Dowgirda oraz opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w mieście

50 000

50 000

50 000

Urząd Miasta Hajnówka

7

600

60016

Roboty ziemne i podbudowa wraz z wykonaniem kanału technologicznego w ul. Niedźwiedziej, Sarniej i Sokolej

244 000

244 000

244 000

Urząd Miasta Hajnówka

8

600

60016

Wykonanie wjazdu na tereny inwestycyjne ul. 11 Listopada

26 986

26 986

26 986

Urząd Miasta Hajnówka

9

600

60016

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wymiana gruntu i podbudową w ul. Grabowej i Wiejskiej

60 000

60 000

60 000

Urząd Miasta Hajnówka

10

700

70005

Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich

300 000

300 000

300 000

Urząd Miasta Hajnówka

11

750

75023

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie windy osobowej w budynku urzędu

43 000

43 000

43 000

Urząd Miasta Hajnówka

2015

12

754

75495

Opracowanie dokumentacji monitoringu wizyjnego miasta

30 000

30 000

30 000

Urząd Miasta Hajnówka

2015

13

900

90005

Miasto przyjazne środowisku-wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka

1 516 507

1 516 507

966 427

550 080 B

Urząd Miasta Hajnówka

14

926

92695

Rozbudowa Parku Street Workaut przy ul. Dziewiatowskiego

31 000

31 000

31 000

Urząd Miasta Hajnówka

15

926

92695

Siłownia zewnętrzna przy ul. Lipowej osiedle Podlasie

30 000

30 000

30 000

Urząd Miasta Hajnówka

16

926

92695

Siłownia zewnętrzna w parku miejskim

32 000

32 000

32 000

Urząd Miasta Hajnówka

5 227 747

5 227 747

2 722 476

1 205 144

1 300 127*

* planowana do pozyskania dotacja celowa z budżetu państwa, wprowadzona zostanie do budżetu w momencie uzyskania dofinansowania

A dofinansowanie w ramach porozumienia z jst

B dotacja z NFOŚiGW

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe