reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/126/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 5 maja 2016r.

o zmianie uchwały nr XII/96/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zabłudów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Zabłudów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. 1. Deklarację, o której mowa w §1 należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ulicy Rynek 8 w Zabłudowie.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).

3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, ODT, PDF zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971 ze zm.).

4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r poz. 1114 ze zm.).

§ 4. w przypadku nie wpłacenia w ustalonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja, o której mowa w §1 stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 poz. 1619 ze zm.).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Zabłudów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Maciej RoguckiZałącznik nr 1 do uchwały nr XV/126/2016
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 5 maja 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOR

Podstawa prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250)

Składający:

Termin składania:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a jednocześnie jest prowadzona działalność w wyniku, której powstają odpady komunalne oraz dla nieruchomości letniskowych położonych na terenie Gminy Zabłudów lub innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16 - 060 Zabłudów

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

BURMISTRZ ZABŁUDOWA ul. Rynek 8 16 - 060 Zabłudów

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (podkreślić właściwą opcję):

?PIERWSZA DEKLARACJA

?KOREKTA DEKLARACJI2

?NOWA DEKLARACJA1

Niniejsza deklaracja obowiązuje od dnia ……………………….

C.SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę podkreślić właściwą opcję):

?Właściciel nieruchomości

?Współwłaściciel nieruchomości

?Najemca/dzierżawca

?Użytkownik wieczysty

?Zarządca nieruchomości wspólnej

?Inny podmiot władający nieruchomością

D.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę podkreślić właściwą opcję)

?Osoba fizyczna

?Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

?Osoba prawna

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE DLA OSOBY FIZYCZNEJ (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Nazwisko

Pierwsze imię, drugie imię

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

Imię ojca

Imię matki

PESEL

NIP3)

Nr telefonu

Adres e mail

D.2. DANE IDENTYFIKACYJNE DLA POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW

Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna

Nazwa skrócona

Nr KRS/NIP

Nr telefonu

Adres e mail

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA:4)

…………………………………………………… podstawa umocowania ……………………………………………………………………………………………………………………

Sposób reprezentacji:5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE6)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW7) ….

E.1. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna)

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji9) :

?będzie prowadzona selektywna zbiórka8) odpadów [kwota opłaty 8 zł/osoba/miesiąc]

?nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów [kwota opłaty 20 zł/osoba/miesiąc]

Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, w wysokości:

Liczba osób na nieruchomości

Kwota opłaty [ilość osób pomnożyć przez zł/miesiąc]

Kwota opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

2.Oświadczam, że gospodarstwo domowe, wskazane w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:

?6 osób

?więcej niż 6 osób

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji9) :

?będzie prowadzona selektywna zbiórka8) odpadów [kwota opłaty 36 zł/gospodarstwo/miesiąc]

?nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów [kwota opłaty 90 zł/gospodarstwo/miesiąc]

Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, w wysokości:

Ilość osób zamieszkujących gospodarstwo

Kwota opłaty/miesiąc

Kwota opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

* niepotrzebne skreślić

Liczba osób na nieruchomości

Kwota opłaty [ilość osób pomnożyć przez zł/miesiąc]

Kwota opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

Ilość osób zamieszkujących gospodarstwo

Kwota opłaty/miesiąc

Kwota opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

UWAGI

E.2. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (zabudowanych i niezabudowanych)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji10) :

?będzie prowadzona selektywna8) zbiórka odpadów

Rodzaj pojemnika

Kwota opłaty

120 l

13 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

240 l

25 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

1100 l

60 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

KP5

300 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

KP7

420 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

?nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów

Rodzaj pojemnika

Kwota opłaty

120 l

20 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

240 l

37 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

1100 l

110 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

KP5

500 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

KP7

600 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, w wysokości:

Rodzaj pojemnika

Ilość pojemników

Ilość wywozów w miesiącu

Kwota opłaty [zł/miesiąc]

Kwota opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

120 l

240 l

1100 l

KP5

KP7

* niepotrzebne skreślić

Rodzaj pojemnika

Kwota opłaty

120 l

13 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

240 l

25 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

1100 l

60 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

KP5

300 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

KP7

420 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

Rodzaj pojemnika

Kwota opłaty

120 l

20 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

240 l

37 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

1100 l

110 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

KP5

500 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

KP7

600 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz

Rodzaj pojemnika

Ilość pojemników

Ilość wywozów w miesiącu

Kwota opłaty [zł/miesiąc]

Kwota opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

120 l

240 l

1100 l

KP5

KP7

UWAGI

E.3. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A JEDNOCZEŚNIE PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ W WYNIKU KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

1.Oświadczam, że na terenie części nieruchomości (części, na której zamieszkują mieszkańcy) wskazanej w części E niniejszej deklaracji9) :

?będzie prowadzona selektywna8) zbiórka odpadów [kwota opłaty 8 zł/osoba/miesiąc]

?nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów [kwota opłaty 20 zł/osoba/miesiąc]

Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wskazanej w części E niniejszej deklaracji, w wysokości:

Liczba osób na nieruchomości

Kwota opłaty [ilość osób pomnożyć przez zł/miesiąc]

Kwota opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

2.Oświadczam, że na terenie części nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji znajduje się gospodarstwo domowe, które zamieszkuje:

?6 osób

?więcej niż 6 osób

Oświadczam, że na terenie części nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, na której znajduje się gospodarstwo domowe9) :

?będzie prowadzona selektywna zbiórka8) odpadów [kwota opłaty 36 zł/gospodarstwo/miesiąc]

?nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów [kwota opłaty 90 zł/gospodarstwo/miesiąc]

Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, na której znajduje się gospodarstwo domowe w wysokości:

Ilość osób zamieszkujących gospodarstwo

Kwota opłaty/miesiąc

Kwota opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

Liczba osób na nieruchomości

Kwota opłaty [ilość osób pomnożyć przez zł/miesiąc]

Kwota opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

Ilość osób zamieszkujących gospodarstwo

Kwota opłaty/miesiąc

Kwota opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

3.Oświadczam, że część nieruchomości wskazana w części E niniejszej deklaracji jest przeznaczona na działalność w wyniku, której powstają odpady komunalne

Oświadczam, że na terenie części nieruchomości (na której jest prowadzona działalność gospodarcza) wskazanej w części E niniejszej deklaracji10) :

?będzie prowadzona selektywna8) zbiórka odpadów

Rodzaj pojemnika

Kwota opłaty

120 l

13 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

240 l

25 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

1100 l

60 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

KP5

300 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

KP7

420 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

?nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów

Rodzaj pojemnika

Stawka opłaty

120 l

20 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

240 l

37 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

1100 l

110 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

KP5

500 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

KP7

600 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza wskazanej w części E niniejszej deklaracji, w wysokości:

Rodzaj pojemnika

Ilość pojemników

Ilość wywozów w miesiącu

Stawka opłaty [zł/miesiąc]

Stawka opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

120 l

240 l

1100 l

KP5

KP7

Łączna kwota opłaty z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy a jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza w wyniku, której powstają odpady komunalne:

Łączna kwota opłaty miesięcznej

Kwota opłaty kwartalnej [łączną kwotę miesięczną należy pomnożyć przez 3]12)

UWAGI

Rodzaj pojemnika

Kwota opłaty

120 l

13 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

240 l

25 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

1100 l

60 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

KP5

300 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

KP7

420 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

Rodzaj pojemnika

Stawka opłaty

120 l

20 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

240 l

37 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

1100 l

110 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

KP5

500 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

KP7

600 zł/miesiąc/jednorazowy wywóz/jeden pojemnik

Rodzaj pojemnika

Ilość pojemników

Ilość wywozów w miesiącu

Stawka opłaty [zł/miesiąc]

Stawka opłaty kwartalnej [kwotę opłaty miesięcznej pomnożyć przez 3]12)

120 l

240 l

1100 l

KP5

KP7

Łączna kwota opłaty miesięcznej

Kwota opłaty kwartalnej [łączną kwotę miesięczną należy pomnożyć przez 3]12)

E.4. DOTYCZY WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH I INNYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU, NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE

1.Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji znajdują/je się domek/ki letniskowy/we. Nieruchomość jest przeznaczona na cele rekreacyjno- wypoczynkowe i jest wykorzystywana jedynie przez część roku.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji11) :

?będzie prowadzona selektywna8) zbiórka odpadów [kwota opłaty108 zł/rok/jeden domek]

?nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów [kwota opłaty 180 zł/rok/jeden domek]

Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajdują/je się domek/ki letniskowy/we, przeznaczonej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe i wykorzystywanej jedynie przez część roku, w wysokości:

Ilość domków letniskowych

Kwota opłaty ryczałtowej [należy pomnożyć ilość domków przez kwotę opłaty ryczałtowej]

2.Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E niniejszej deklaracji jest przeznaczona na cele rekreacyjno - wypoczynkowe i jest wykorzystywana jedynie przez część roku.

Oświadczam, że na terenie wskazanej w części E niniejszej deklaracji11) :

?będzie prowadzona selektywna8) zbiórka odpadów

Rodzaj pojemnika

Stawka opłaty

120 l

156 zł/rok/jeden pojemnik

240 l

300 zł/rok /jeden pojemnik

1100 l

720 zł/rok/jeden pojemnik

KP5

3600 zł/rok/jeden pojemnik

KP7

5040 zł/rok/ jeden pojemnik

?nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów

Rodzaj pojemnika

Stawka opłaty

120 l

240 zł/rok/ jeden pojemnik

240 l

444 zł/rok/jeden pojemnik

1100 l

1320 zł/rok/ jeden pojemnik

KP5

6000 zł/rok/jeden pojemnik

KP7

7200 zł/rok/jeden pojemnik

Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, przeznaczonej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe i wykorzystywanej jedynie przez część roku, w wysokości:

Rodzaj pojemnika

Ilość pojemników

Stawka opłaty ryczałtowej za rok [należy pomnożyć ilość pojemników przez kwotę opłaty dla odpowiedniego rodzaju pojemnika]

120l

240l

1100l

KP5

KP7

E.4. DOTYCZY WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH I INNYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU, NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE

Ilość domków letniskowych

Kwota opłaty ryczałtowej [należy pomnożyć ilość domków przez kwotę opłaty ryczałtowej]

Rodzaj pojemnika

Stawka opłaty

120 l

156 zł/rok/jeden pojemnik

240 l

300 zł/rok /jeden pojemnik

1100 l

720 zł/rok/jeden pojemnik

KP5

3600 zł/rok/jeden pojemnik

KP7

5040 zł/rok/ jeden pojemnik

Rodzaj pojemnika

Stawka opłaty

120 l

240 zł/rok/ jeden pojemnik

240 l

444 zł/rok/jeden pojemnik

1100 l

1320 zł/rok/ jeden pojemnik

KP5

6000 zł/rok/jeden pojemnik

KP7

7200 zł/rok/jeden pojemnik

Rodzaj pojemnika

Ilość pojemników

Stawka opłaty ryczałtowej za rok [należy pomnożyć ilość pojemników przez kwotę opłaty dla odpowiedniego rodzaju pojemnika]

120l

240l

1100l

KP5

KP7

UWAGI

F.PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Imię

Nazwisko

Data wypełniania deklaracji

Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego (należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej)

G.ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie

1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 z 2015 poz. 87.).

2.Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Zabłudowa o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Burmistrza Zabłudowa w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

4.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5.W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Zabłudowa określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

6.Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16 - 060 Zabłudów lub przesłać drogą pocztową na wskazany adres. bądź też za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Objaśnienia:

1)Nowa deklaracja składana jest w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż miesiąc) właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w częściach E.1, lub E.2., lub E.3., lub E.4. w rubryce uwagi stosowne uzasadnienie (oraz wpisać "0" w rubrykach wyznaczających kwotę opłaty). W przypadku ponownego zamieszkania mieszkańca na danej nieruchomości jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania.

W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany właściciela składa deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w rubryce uwagi w częściach E.1, lub E.2., lub E.3., lub E.4. stosowne uzasadnienie. Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości.

2)Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.

3)Należy podać numer "Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności"(PESEL) lub Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

4)Należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową.

5)Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.

6)Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

7)Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów należy podać w przypadku, gdy nieruchomość nie ma jeszcze nadanego numeru porządkowego.

8)Selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć przez gromadzenie w oddzielnych workach poszczególnych rodzajów odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabłudów.

9)W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę obniżoną.

10)W przypadku nieruchomości niezamieszkałych wyliczenie kwoty opłaty stanowi iloczyn rodzaju pojemnika na nieruchomości i stawki opłaty określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. W przypadku wyboru metody nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę obniżoną.

11)W przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku ustala się ryczałtową stawkę opłaty za rok, płatną z dołu.

12)Opłatę należy uiszczać w odstępach kwartalnych do ostatniego dnia kończącego kwartał roku rozliczeniowego, (terminy nie dotyczą domków letniskowych i innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe) tj.do 31 marca za I kwartał, do 30 czerwca za II kwartał, do 30 września za III kwartał, do 31 grudnia za IV kwartał.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama