Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 285/16 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 12 pkt 4 uchwały Nr XVII/142/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2016 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 169 599,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 6 300,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 276 375,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 113 076,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 31 500,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące wydatki:

1) opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2016-2023, rozdz. 75095 § 4300 - 6 500,00 zł,

2) wydatki rzeczowe związane z utworzeniem w ZSM nr 2 w Grajewie od września 2016 roku dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (zakup materiałów budowlanych, zabawek, mebli do sal, wykładzin i leżaków, szafek ubraniowych), rozdz. 80103 § 4210 - 25 000,00 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 75 842 024,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 71 092 809,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 749 215,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 80 042 024,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 917 803,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 124 221,00 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 285/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 maja 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: por. jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

15 299,00

15 299,00

80195

Pozostała działalność

0,00

15 299,00

15 299,00

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

15 299,00

15 299,00

Razem:

49 470,00

15 299,00

64 769,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

1 669 523,00

24 000,00

1 693 523,00

80101

Szkoły podstawowe

81 550,00

12 000,00

93 550,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

12 000,00

12 000,00

80110

Gimnazja

6 238,00

12 000,00

18 238,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

12 000,00

12 000,00

852

Pomoc społeczna

1 877 150,00

124 000,00

2 001 150,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

26 000,00

4 000,00

30 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

26 000,00

4 000,00

30 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

805 000,00

80 000,00

885 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

766 000,00

80 000,00

846 000,00

85216

Zasiłki stałe

272 000,00

40 000,00

312 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

272 000,00

40 000,00

312 000,00

Razem:

58 737 316,00

148 000,00

58 885 316,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

16 638 573,00

0,00

16 638 573,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 078 000,00

- 6 300,00

7 071 700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

7 078 000,00

- 6 300,00

7 071 700,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

30 000,00

6 300,00

36 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

30 000,00

6 300,00

36 300,00

Razem:

16 889 939,00

0,00

16 889 939,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 285/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 maja 2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok - zmiany

Rodzaj: por. jst

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

15 299,00

15 299,00

80195

Pozostała działalność

0,00

15 299,00

15 299,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

15 299,00

15 299,00

Razem:

49 470,00

15 299,00

64 769,00

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 739 330,00

6 500,00

5 745 830,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

357 600,00

250,00

357 850,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

320 400,00

250,00

320 650,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 651 341,00

- 250,00

4 651 091,00

4410

Podróże służbowe krajowe

7 000,00

- 950,00

6 050,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

700,00

700,00

75095

Pozostała działalność

8 000,00

6 500,00

14 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

6 500,00

10 500,00

758

Różne rozliczenia

738 802,00

- 31 500,00

707 302,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

415 590,00

- 31 500,00

384 090,00

4810

Rezerwy

390 590,00

- 31 500,00

359 090,00

801

Oświata i wychowanie

26 342 964,00

49 000,00

26 391 964,00

80101

Szkoły podstawowe

11 443 194,00

11 651,00

11 454 845,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

638 425,00

- 3 349,00

635 076,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

35 000,00

15 000,00

50 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

970 190,00

50 881,00

1 021 071,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

50 831,00

- 2 945,00

47 886,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 091,00

51 824,00

79 915,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

6 730,00

2 002,00

8 732,00

80104

Przedszkola

5 659 371,00

- 14 634,00

5 644 737,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

265 564,00

- 14 634,00

250 930,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

93 700,00

4 500,00

98 200,00

4270

Zakup usług remontowych

19 500,00

- 4 500,00

15 000,00

80110

Gimnazja

6 344 718,00

7 102,00

6 351 820,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

330 775,00

- 7 898,00

322 877,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

26 000,00

15 000,00

41 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

72 911,00

- 6 000,00

66 911,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 721,00

- 5 400,00

18 321,00

4410

Podróże służbowe krajowe

15 104,00

- 300,00

14 804,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

22 820,00

- 300,00

22 520,00

852

Pomoc społeczna

5 822 714,00

124 000,00

5 946 714,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

26 000,00

4 000,00

30 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

26 000,00

4 000,00

30 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 236 872,00

80 000,00

1 316 872,00

3110

Świadczenia społeczne

1 226 472,00

80 000,00

1 306 472,00

85216

Zasiłki stałe

272 000,00

40 000,00

312 000,00

3110

Świadczenia społeczne

272 000,00

40 000,00

312 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 322 562,00

0,00

9 322 562,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

675 277,00

- 35 000,00

640 277,00

4300

Zakup usług pozostałych

590 877,00

- 35 000,00

555 877,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

580 000,00

10 000,00

590 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

10 000,00

35 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

822 450,00

25 000,00

847 450,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

25 000,00

75 000,00

Razem:

62 937 316,00

148 000,00

63 085 316,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

16 638 573,00

0,00

16 638 573,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 078 000,00

- 6 300,00

7 071 700,00

3110

Świadczenia społeczne

6 461 900,00

- 6 300,00

6 455 600,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

30 000,00

6 300,00

36 300,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

30 000,00

6 300,00

36 300,00

Razem:

16 889 939,00

0,00

16 889 939,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 285/16
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 maja 2016 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 169 599,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 80195 § 2310 - na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 299,00 zł,

2) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 - 12 00,00 zł i rozdz. 80110 § 2030 - 12 00,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.05.2016 r. nr FB.II.3111.8.2016.BB zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.05.2016 r. nr FB.II.3111.195.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji 6 300,00 zł na zadanie zlecone,

4) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 10.05.2016 r. nr FB.II.3111.151.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji 4 000,00 zł na zadanie zlecone,

5) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.05.2016 r. nr FB.II.3111.153.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji 80 000,00 zł na zadanie własne,

6) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 04.05.2016 r. nr FB.II.3111.152.2016.MA zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji 40 000,00 zł na zadanie własne.

2. Zmiany planu dochodów na kwotę 6 300,00 zł (zmniejszenie) są następujące:

1) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.05.2016 r. nr FB.II.3111.195.2016.MA zmniejsza się plan dochodów o kwotę dotacji 6 300,00 zł na zadanie zlecone.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 169 599,00 zł są następujące:

1) rozdział 80195 § 4440 - na podstawie porozumień z gminą Grajewo, gminą Radziłów i gminą Rajgród zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 299,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów, prowadzony przez ZSM Nr 1 w Grajewie,

2) rozdział 80101 § 4240 - 12 000,00 zł i rozdział 80110 § 4240 - 12 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",

3) MOPS, dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 - 6 300,00 zł - zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna w 2016 r,

4) MOPS, dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 4130 - 4 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

5) MOPS, dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 3110 - 80 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

6) MOPS, dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 3110 - 40 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Zmiany planu wydatków (zmniejszenie) na kwotę 6 300,00 zł są następujące:

1) MOPS, rozdział 85212 § 3110 - 6 300,00 zł zmniejszenie kwoty przeznaczonej na świadczenia rodzinne,

3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 75 876,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się środki w kwocie 950,00 zł w rozdz. 75023 z § 4410 do § 4420 - 700,00 zł i rozdz. 75022 § 3030 - 250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżą służbową do Obwodu Kaliningradzkiego dwóch pracowników urzędu i przewodniczącej Rady Miasta,

2) dokonuje się przesunięcia kwoty 6 000,00 zł z rozdz. 80146 UM z § 4300 do rozdz. 80101 § 4240 - 3 000,00 zł i rozdz. 80110 § 4240 - 3 000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego w zakupie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",

3) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 19 105,00 zł w ZSM Nr 3 z rozdz. 80101 § 4040 - 3 349,00 zł, rozdz. 80103 § 4040 - 2 945,00 zł, rozdz. 80110 § 4040 - 7 898,00 zł, z rozdz. 80104 PM nr 1 § 4040 - 3 649,00 zł, rozdz. 80104 PM nr 2 § 4040 - 1 264,00 zł do rozdz. 80103 § 4210 - 17 103,00 zł i § 4240 - 2 002,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wydatki rzeczowe związane z utworzeniem od września 2016 roku dziesięciogodzinnego oddziału przedszkolnego (zabawki, stoliki, krzesła, meble, dywany, szafki ubraniowe, kompakty WC),

4) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 9 721,00 zł z rozdz. 80104 PM nr 2 § 4040 - 1 514,00 zł, rozdz. 80104 PM nr 4 § 4040 - 4 242,00 zł i rozdz. 80104 PM nr 6 § 4040 - 3 965,00 zł do ZSM Nr 2 do rozdz. 80103 § 4210 - 9 721,00 zł celem zabezpieczenia środków w planie na wydatki rzeczowe związane z utworzeniem od września 2016 roku dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (pomoce edukacyjne),

5) PM nr 1 - przesuwa się środki w kwocie 4 500,00 zł w rozdz. 80104 z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu szatni dziecięcej we własnym zakresie,

6) PM nr 4 - przesuwa się środki w kwocie 600,00 zł w rozdz. 80146 z § 4410 - 300,00 zł i § 4700 - 300,00 zł do § 4300 - 600,00 zł z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów dokształcania nauczyciela,

7) przesuwa się środki w kwocie 10 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 90004 § 4210 z przeznaczeniem na zakup dodatkowych ławek i koszy ulicznych na wyposażenie parków miejskich i terenów zieleni miejskiej na os. Centrum,

8) przesuwa się środki w kwocie 25 000,00 zł z rozdz. 90003 § 4300 do rozdz. 90015 § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie audytu oświetlenia ulicznego.

§ 3. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

1) UM - przesuwa się kwotę 7 380,00 zł w rozdz. 75075 § 4300 z poz. opracowanie Księgi Znaku oraz wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) Miasta Grajewo do poz. promocja miasta poprzez sport z Klubem Sportowym "Warmia Grajewo",

2) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 1 500,00 zł w rozdz. 92601 (stadion i boisko przy Hadesie) w § 4210 z poz. zakup ceowników do poz. zakup karchera (myjki ciśnieniowej) oraz przesuwa się środki w kwocie 300,00 zł w rozdz. 92601 (pływalnia) w § 4300 z poz. opłata za terminal i prowizje od płatności kartą do poz. wykonanie stojaka na rowery przed pływalnią

3) MOSiR - przesuwa się środki w kwocie 700,00 zł w rozdz. 92604 w § 4210 z poz. zakup pucharów i nagród do poz. zakup kasków rowerowych.

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na 2016 r. w kwocie 31 500,00 zł, rozdz. 75818 § 4810 na następujące wydatki:

1) opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2016-2023, rozdz. 75095 § 4300 - 6 500,00 zł,

2) wydatki rzeczowe związane z utworzeniem w ZSM nr 2 w Grajewie od września 2016 roku dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (zakup materiałów budowlanych, zabawek, mebli do sal, wykładzin i leżaków, szafek ubraniowych), rozdz. 80103 § 4210 - 25 000,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe