Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 92.2016 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szudziałowo za 2015 rok składające się z załączników do niniejszego zarządzenia:

1) Załącznik Nr 1 - z wykonania dochodów budżetowych,

2) Załącznik Nr 2 - z wykonania wydatków budżetowych,

3) Załącznik Nr 3 - część opisową z przebiegu realizacji budżetu.

§ 2. Sprawozdanie należy przedstawić Radzie Gminy Szudziałowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Tadeusz Tokarewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92.2016
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92.2016
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92.2016
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Część opisowa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe