Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/202/2016 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Supraśl w 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014r. poz. 1794, z 2015 r., poz. 266) - Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Supraśl w 2016 roku" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska


Załącznik do Uchwały Nr XX/202/2016
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 31 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Supraśl w 2016 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Supraśla,

2) KZB - należy przez to rozumieć Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu, zakład budżetowy Gminy Supraśl,

3) Schronisku - należy przez to rozumieć: "Sonieczkowo" Marta Chmielewska, Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9A, 16 - 300 Augustów, z którym Gmina Supraśl zawarła umowę,

4) Gospodarstwie rolniczym - Gospodarstwo rolnicze, Kolonia Dębowik 1, gmina Supraśl,

5) opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która społecznie pomaga i sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Supraśl,

6) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

7) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

8) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

9) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),

10) Programie - należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Supraśl w 2016 roku."

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Supraśla.

2. Realizatorami Programu są:

1) na poziomie Gminy Supraśl - Burmistrz Supraśla,

2) "Sonieczkowo" Marta Chmielewska, Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9A, 16 - 300 Augustów

3) PHU "GROT" s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska, 15-199 Białystok ul. Włościańska 7/1

4) Klinika Małych i Dużych Zwierząt CANWET Michał Geniusz i Robert Wojtacha, ul.Zwycięstwa 26, 15-703 Białystok,

5) Lecznica dla Zwierząt s.c. lek. wet. Alina Olszewska, lek. wet. Bartłomiej Olszewski ul.Piłsudskiego 3, 16-030 Supraśl lub inne lecznice weterynaryjne na terenie gminy Białystok w przypadku niemożliwości wykonania usługi przez wskazaną lecznicę,

6) Gospodarstwo rolnicze, Kolonia Dębowik 1, 16-030 Supraśl,

7) Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu,

8) organizacje pozarządowe.

Rozdział 2.
Cel i zadania Programu

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Supraśl oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania wykonywane w ramach Programu obejmują:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

Rozdział 3.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, realizuje Schronisko poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska oraz ich czipowanie. Zabiegi te mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają:

1) zwierzęta, w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.

3. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących wykonywane będą na następujących zasadach:

1) zabiegi sterylizacji i kastracji będą wykonywane w lecznicy weterynaryjnej na terenie gminy Supraśl bądź gminy Białystok, na podstawie zlecenia przekazanego przez Gminę Supraśl;

2) bezdomne koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej (biorąc pod uwagę m.in. odległość od miejsca pobytu kotów czy godziny pracy lecznicy) przez opiekunów społecznych bądź członków organizacji społecznych po uzyskaniu zgody z Urzędu Miejskiego w Supraślu na wykonanie zabiegu sterylizacji lub kastracji;

3) zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących będą wykonywane do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w Programie.

Rozdział 4.
Opieka nad zwierzętami

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Supraśl realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do Schroniska napodstawie umowy zawartej z gminą Supraśl,

2) Gospodarstwo rolnicze poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt gospodarskich,

3) Burmistrz za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Supraślu, realizując uchwalony program,

4) KZB poprzez dokarmianie,

5) organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy opieka nad zwierzętami.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje się przy współpracy Urzędu Miejskiego w Supraślu z:

1) KZB w Supraślu, w przypadku podejmowania interwencji w sprawach kotów wolno żyjących oraz ich dokarmiania, a także ustalania miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) organizacjami pozarządowymi poprzez działania obejmujące opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Burmistrz poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, min. poprzez umieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej.

Rozdział 5.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Supraśl ma charakter:

1) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń interwencyjnych dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla otoczenia,

2) okresowy - przeprowadzane w przypadkach przebywania na danym obszarze takiej ilości bezdomnych zwierząt, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dla utrzymania czystości i porządku.

2. W przypadku przeprowadzenia wyłapywania zwierząt o charakterze określonym w ust.2 Burmistrz Supraśla ustala termin i obszar wyłapywania zwierząt i podaje do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:

1) termin ich wyłapywania;

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;

3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu;

4) podmiot wykonujący wyłapywanie.

3. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot prowadzący Schronisko lub PHU "GROT" s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska, 15-199 Białystok ul. Włościańska 7/1.

4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie Gminy Supraśl.

5. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, w gminie Supraśl, Kolonia Dębowik 1.

6. Przy wyłapywaniu i sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapewniona będzie pomoc lekarsko - weterynaryjna. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Rozdział 6.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 7. Opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia PHU "GROT" s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska, 15-199 Białystok ul. Włościańska 7/1, NIP 966-197-75-64 na podstawie umowy zawartej z Gminą Supraśl.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.

2) Burmistrz poprzez zlecenie uśpienia ślepych miotów w lecznicy weterynaryjnej na terenie gminy Supraśl bądź gminy Białystok, biorąc pod uwagę m.in. godziny pracy lecznicy.

2. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie pomioty do tego przeznczone.

Rozdział 8.
Edukacja mieszkańców

§ 9. Burmistrz w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych przy współpracy ze Schroniskiem oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Rozdział 9.
Finansowanie programu

§ 10. 1. Zadania wynikające z Programu realizowane są ze środków własnych Gminy Supraśl w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp.

Zadanie

Kwota z zł

1.

Wskazanie, finansowanie i zapewnienie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

2.000,-

2.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

200,-

3.

Finansowanie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

12.000,-

4.

Finansowanie i prowadzenie akcji usypiania ślepych miotów

1.000,-

5.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

1.000,-

6.

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Supraśl

54.000,-

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Supraśl w schronisku dla zwierząt

7.

Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

6.000,-

8.

Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących

2.000,-

9.

Edukacja mieszkańców

500,-

RAZEM

78.700,-

2. Środki finansowe określone w Programie będą wydatkowane w sposób wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, tak aby zrealizować zadanie uzyskując najlepsze efekty z danych nakładów, w sposób celowy i oszczędny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe