reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/104/16 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6 r ust. 3 oraz 3a - 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę, z terenu nieruchomości, "u źródła" odebrana będzie każda ilość następujących frakcji odpadów:

1) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

2) metale;

3) szkło;

4) papier i makulatura;

5) popiół;

6) odpady zielone;

7) odpady zmieszane;

8) zużyte opony (w ramach organizowanych okresowo zbiórek, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym);

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w ramach organizowanych okresowo zbiórek, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym);

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ramach organizowanych okresowo zbiórek, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).

2. W zamian za uiszczoną opłatę, PSZOK nieodpłatnie przyjmie następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

2) metale;

3) szkło;

4) papier i makulatura;

5) popiół;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zużyte opony;

13) odpady zielone;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,5 Mg na mieszkańca, na rok.

§ 3. Koszt wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych ponosi właściciel nieruchomości, natomiast worki do selektywnej zbiórki zapewnia przedsiębiorca odbierający odpady.

§ 4. Odpady posegregowane w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk będą traktowane, jako odpady zmieszane.

§ 5. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie części miejskiej Gminy Lipsk:

1) raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałym okresie - odpady zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne na terenie zabudowy jednorodzinnej;

2) raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października oraz raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie - odpady zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne na terenie zabudowy wielorodzinnej;

3) raz na dwa miesiące - odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 - 5;

4) dwa razy w roku - odpady wymienione § 2 ust. 1 pkt 8 - 10.

2. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie części wiejskiej Gminy Lipsk:

1) raz w miesiącu - odpady zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne na terenie zabudowy jednorodzinnej;

2) raz na dwa miesiące - odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 - 5;

3) dwa razy w roku - odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 - 10.

§ 6. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje od właścicieli nieruchomości frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust. 2.

2. Lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów oraz informacje o jego funkcjonowaniu będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipsku http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lipsku.

3. Mieszkaniec Gminy Lipsk zobowiązany jest dostarczyć odpady do PSZOK we własnym zakresie.

§ 7. Odbiorowi odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i workach podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję w zabudowie jednorodzinnej oraz odpady gromadzone w gniazdach w zabudowie wielorodzinnej. W przypadku nieruchomości trudnodostępnych pojemniki i worki należy dostarczyć w miejsce na trasie poruszania się operatora. Odstąpienie od tego warunku może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia z operatorem.

§ 8. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt niezwłocznie w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk, elektronicznej na adres: mailto:gmina@lipsk.pl, telefonicznie lub ustnie do protokołu.

2. Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień zgłaszający zostanie poinformowany o terminie załatwienia sprawy

§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/130/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 5 i § 2 ust. 2 pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady


Wojciech Marek Protasiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama