Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/104/16 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 r ust. 3 oraz 3a - 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę, z terenu nieruchomości, "u źródła" odebrana będzie każda ilość następujących frakcji odpadów:

1) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

2) metale;

3) szkło;

4) papier i makulatura;

5) popiół;

6) odpady zielone;

7) odpady zmieszane;

8) zużyte opony (w ramach organizowanych okresowo zbiórek, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym);

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w ramach organizowanych okresowo zbiórek, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym);

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ramach organizowanych okresowo zbiórek, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).

2. W zamian za uiszczoną opłatę, PSZOK nieodpłatnie przyjmie następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

2) metale;

3) szkło;

4) papier i makulatura;

5) popiół;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zużyte opony;

13) odpady zielone;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,5 Mg na mieszkańca, na rok.

§ 3. Koszt wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych ponosi właściciel nieruchomości, natomiast worki do selektywnej zbiórki zapewnia przedsiębiorca odbierający odpady.

§ 4. Odpady posegregowane w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipsk będą traktowane, jako odpady zmieszane.

§ 5. 1. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie części miejskiej Gminy Lipsk:

1) raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałym okresie - odpady zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne na terenie zabudowy jednorodzinnej;

2) raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października oraz raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie - odpady zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne na terenie zabudowy wielorodzinnej;

3) raz na dwa miesiące - odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 - 5;

4) dwa razy w roku - odpady wymienione § 2 ust. 1 pkt 8 - 10.

2. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie części wiejskiej Gminy Lipsk:

1) raz w miesiącu - odpady zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne na terenie zabudowy jednorodzinnej;

2) raz na dwa miesiące - odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 - 5;

3) dwa razy w roku - odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 - 10.

§ 6. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje od właścicieli nieruchomości frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust. 2.

2. Lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów oraz informacje o jego funkcjonowaniu będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipsku http://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Lipsku.

3. Mieszkaniec Gminy Lipsk zobowiązany jest dostarczyć odpady do PSZOK we własnym zakresie.

§ 7. Odbiorowi odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i workach podlegają tylko te odpady, które zostały wystawione przed posesję w zabudowie jednorodzinnej oraz odpady gromadzone w gniazdach w zabudowie wielorodzinnej. W przypadku nieruchomości trudnodostępnych pojemniki i worki należy dostarczyć w miejsce na trasie poruszania się operatora. Odstąpienie od tego warunku może nastąpić wyłącznie w drodze porozumienia z operatorem.

§ 8. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt niezwłocznie w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk, elektronicznej na adres: mailto:gmina@lipsk.pl, telefonicznie lub ustnie do protokołu.

2. Wszelkie zgłoszenia rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień zgłaszający zostanie poinformowany o terminie załatwienia sprawy

§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/130/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 5 i § 2 ust. 2 pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady


Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe