Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Sokólskiego

z dnia 20 czerwca 2016r.

w sprawie organizowania drogowych powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 ust. 4 pkt 4 i art. 8 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powiat Sokólski jako organizator przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje drogowe powiatowe przewozy pasażerskie, podejmując odpowiednie działania związane z organizacją tych przewozów.

§ 2. 1. Określa się sieć komunikacyjną o której mowa w ust. 2 na której planowane jest wykonywanie drogowych powiatowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu sokólskiego.

2. Sieć komunikacyjna składa się z następujących linii komunikacyjnych:

1) Sokółka - Sokolany - Siekierka - Nierośno - Dąbrowa Białostocka;

2) Sokółka - Zadworzany - Popławce - Kuźnica;

3) Sokółka - Malawicze - Tołcze - Nowodziel - Kuźnica;

4) Sokółka - Starowlany - Achrymowce - Staworowo - Siderka;

5) Sokółka - Sidra - Nowy Dwór;

6) Dąbrowa Białostocka - Zwierzyniec Mały - Domuraty - Suchowola;

7) Dąbrowa Białostocka - Dubaśno- Ponarlica - Nowy Dwór - Dąbrowa Białostocka;

8) Dąbrowa Białostocka - Brzozowo - Suchodolina - Czerwonka - Suchowola;

9) Sokółka - Szudziałowo - Krynki - Kruszyniany - Szaciły;

10) Sokółka - Szudziałowo - Ostów Północny - Górany - Krynki - Kruszyniany;

11) Sokółka - Sokolany - Janów - Korycin;

12) Sokółka - Zadworzany - Kuźnica - Saczkowce - Nowy Dwór;

13) Sokółka - Drahle - Samogród - Zubrzyca Wielka - Horczaki Górne - Sokółka;

14) Sokółka - Wojnachy - Stara Kamionka - Wierzchlesie - Brzozowy Hrud;

15) Sokółka - Minkowce - Szudziałowo;

16) Sokółka - Wierzchlesie - Lipina - Sokółka.

§ 3. Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich nastąpi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.) w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113).

§ 4. Ustala się Regulamin przewozu osób i rzeczy w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 5. Ustala się Zasady organizacji systemu informacji dla pasażera w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich w Powiecie Sokólskim, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 6. Ustala się Zasady organizacji rynku przewozów drogowych w przewozach pasażerskich w Powiecie Sokólskim, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Sokólski


Piotr Rećko


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2016
Starosty Sokólskiego
z dnia 20 czerwca 2016 r.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY W DROGOWYCH POWIATOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT SOKÓLSKI

Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 9 lit. a oraz art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.)

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin przewozu zwany danej regulaminem, określa:

1) przepisy porządkowe oraz warunki przewozu pasażerów, bagażu, rzeczy i towarzyszących pasażerom zwierząt, środkami transportu zbiorowego na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski;

2) uprawnienia i obowiązki pasażerów wynikające z zawarcia umowy przewozu na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski;

3) uprawnienia i obowiązki operatora dokonującego przewozów na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Organizator - Powiat Sokólski w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.);

2) Operator - przedsiębiorca uprawniony do świadczenia usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach użyteczności publicznej o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.);

3) przewóz - transport osób, bagażu i zwierząt wykonywany przez operatora;

4) pojazd - środek transportu wykorzystywany przez operatora do przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej;

5) pasażer - osoba, która zawarła z operatorem umowę przewozu;

6) taryfa przewozowa - stawki opłat za bilety w przewozie osób, opłat za przewóz bagażu i rzeczy, opłat za przewóz zwierząt oraz opłat dodatkowych;

7) rozkład jazdy - zatwierdzony przez organizatora, określony na podstawie Prawa przewozowego plan kursów pojazdów na liniach komunikacji użyteczności publicznej;

8) kontroler biletów - osoba upoważniona przez operatora do przeprowadzenia kontroli posiadania biletów przez pasażerów, wyposażona w identyfikator;

9) obsługa pojazdu - kierowca lub inna osoba upoważniona i wyznaczona przez operatora;

10) punkt odprawy - przystanek lub dworzec autobusowy będący miejscem rozpoczęcia podróży.

§ 3. Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są:

1) pasażerowie;

2) Operator;

3) Organizator.

§ 4. Regulamin udostępnia się:

1) w siedzibie Operatora i Organizatora;

2) na dworcach, z których realizowana jest komunikacja użyteczności publicznej;

3) na stronach internetowych operatora, organizatora i dworców z których realizowana jest komunikacja użyteczności publicznej, o ile dworce te posiadają własne strony internetowe;

4) w każdym pojeździe realizującym przewozy użyteczności publicznej, na widocznym miejscu udostępnia się do publicznego wglądu, opracowany przez Organizatora wyciąg z niniejszego regulaminu. Operator może w autobusie udostępnić także pełną treść regulaminu.

Rozdział 2.
Bilet - umowa przewozu

§ 5. Umowa przewozu zostaje zawarta z chwilą zakupu biletu w przedsprzedaży, w kasie lub u kierowcy.

§ 6. Zakup biletu u kierowcy, pasażer jest obowiązany zgłosić bezpośrednio po wejściu do autobusu, przed rozpoczęciem podróży.

§ 7. Zakup biletu u kierowcy jest możliwy w przypadku wolnych miejsc.

§ 8. Pasażer dokonując opłaty za bilet ma prawo żądać wydania biletu za który dokonał opłaty, a sprzedawca biletu zobowiązany jest wydać bilet za który pobrał opłatę lub wydać potwierdzenie opłaty w innej formie, równoważnej biletowi.

§ 9. Pasażer uprawniony jest do przejazdu w dniu, na trasie i kursem określonym w zakupionym bilecie. Bilet jednorazowy nie upoważnia do przerw w podróży na trasie przewozu.

§ 10. Rozpoczęcie podróży, bez posiadania biletu oznacza podróż bez biletu, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

§ 11. Należność za przejazd pasażera bez biletu ustala się wg taryfy uwzględniającej uprawnienia do ulg, o ile pasażer jest w stanie udokumentować posiadanie uprawnień do ulgowych opłat. Jeżeli miejsca rozpoczęcia podróży przez pasażera nie można ustalić, należność oblicza się za całą drogę przebytą przez autobus od przystanku początkowego tego kursu, w którym stwierdzono przejazd bez biletu i do przystanku najbliższego po miejscu stwierdzenia przejazdu bez biletu. Na przystanku najbliższym po miejscu stwierdzenia przewozu bez biletu, pasażer nie posiadający biletu zobowiązany jest opuścić autobus, o ile nie wykupi biletu na dalszy przejazd za zasadach ogólnych.

§ 12. Operator w ramach własnej strategii handlowej oprócz ulg ustawowych może przyznać także ulgi o charakterze komercyjnym. Pasażer ma prawo wyboru rodzaju ulgi, tj. może dokonać zakupu biletu ulgowego lub biletu za cenę uwzględniającą ulgę o charakterze komercyjnym.

§ 13. Uprawnienie ustanowienia własnych ulg przysługuje także Organizatorowi.

§ 14. Pasażer, który odmawia uiszczenia należności lub opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie, może kontynuować podróż, o ile wylegitymuje się ważnym dokumentem tożsamości oraz podpisze zobowiązanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty podpisania zobowiązania. W przeciwnym razie osoby upoważnione do kontroli biletów mogą usunąć pasażera z autobusu, na najbliższym przystanku. Nie dotyczy to jednak osoby niepełnoletniej, w przypadku której osoby upoważnione do kontroli biletów zobowiązane są wezwać funkcjonariuszy policji i przekazać im nieletniego.

§ 15. Należność nie uiszczona w terminie podlega egzekucji wraz z kosztami postępowania na zasadach ogólnych, określonych w innych przepisach prawa o egzekucji należności bezspornych.

§ 16. Po rozpoczęciu podróży, pasażer nie może przekazywać biletu innej osobie.

§ 17. Bilet uszkodzony, zniszczony, przerabiany lub nieczytelny jest nieważny.

§ 18. Sprzedaż biletów ulgowych odbywa się za okazaniem uprawnienia do ulgi, z której pasażer zamierza skorzystać.

§ 19. W zamian za bilet skradziony lub zagubiony operator nie wystawia duplikatów ani wtórników biletów. Nie dotyczy to biletów imiennych oraz biletów elektronicznych, posiadających możliwość identyfikacji danych personalnych pasażera.

§ 20. Sprzedaży biletów dokonuje się w kolejności zgłoszeń pasażerów. Inwalidzi o widocznym kalectwie lub poruszający się na wózku inwalidzkim, kobiety ciężarne, osoby z dziećmi do 7 lat, oraz osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (Posłowie, Senatorowie) mogą nabyć bilet poza kolejnością.

§ 21. W przypadku prowadzonej numeracji miejsc, pasażer zobowiązany jest zająć miejsce oznaczone numerem określonym na bilecie.

§ 22. Bilet na przejazd jest jednocześnie biletem bagażowym na bagaż podręczny i bagaż podróżny umieszczony w luku bagażowym.

§ 23. Przewóz bagażu dodatkowego wymaga uiszczenie opłaty za przewóz rzeczy.

§ 24. W przypadku przewozu rzeczy, innych niż bagaż podręczny i podróżny, (np. rower, narty, itp.) pasażer zobowiązany jest dokonać dodatkowej opłaty za ich przewóz, zgodnie z obowiązującą taryfą za przewóz rzeczy.

§ 25. Opłata za przejazd oraz opłata za przewóz rzeczy regulowana jest na podstawie cennika opłat zatwierdzonego przez Organizatora.

§ 26. Operator zobowiązany jest do podania cennika opłat do publicznej wiadomości na dworcach i w pojazdach wykorzystywanych do realizacji komunikacji.

§ 27. W przypadku odstąpienia przez podróżnego od przejazdu z powodu awarii autobusu, lub braku wolnych miejsc w przypadku zakupu biletu w przedsprzedaży, pasażerowi przysługuje zwrot pełnej kwoty biletu. Warunkiem zwrotu kwoty biletu jest zwrot oryginalnego biletu.

§ 28. Ujawnione w tracie kontroli biletów bilety sfałszowane, podrobione lub przerobione, osoby upoważnione do kontroli zatrzymują i przekazują funkcjonariuszom policji wraz ze zgłoszeniem popełnienia wykroczenia. Osoby posługujące się takimi biletami traktuje się jak osoby odbywające podróż bez biletu, ze wszystkimi konsekwencjami z tego faktu wynikającymi.

Rozdział 3.
Obowiązki i uprawnienia Operatora

§ 29. Operator zobowiązany jest do:

1) świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego w przewozach użyteczności publicznej w powiecie sokólskim w sposób i na zasadach określonych w:

a) ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015r. poz.915),

b) umowie zawartej z powiatem sokólskim o świadczenie usług transportu użyteczności publicznej (dalej umowa),

c) niniejszym regulaminie.

2) zapewnienia pasażerom bezpiecznych i higienicznych warunków podróży, oraz komfortu wg standardów wykonywania przewozów użyteczności publicznej określonych w "Zasadach organizacji rynku przewozów autobusowych w powiecie sokólskim";

3) zamieszczania informacji dla pasażera w miejscach do tego przeznaczonych i w terminach umożliwiających pasażerom zapoznanie się z wykonywaną komunikacją przed rozpoczęciem podróży;

4) świadczenia usługi zgodnie z rozkładem jazdy zatwierdzonym przez Organizatora;

5) przestrzegania zasad organizacji rynku przewozów w powiecie sokólskim;

6) zapewnienia sprawnej obsługi pasażerów, w tym także obsługi bagażu i przewozu zwierząt, w sposób godny i z poszanowaniem ich praw;

7) informowania pasażerów o przysługujących im prawach;

8) umożliwienia pasażerom składania reklamacji, wniosków i skarg, zarówno w pojeździe na trasie przewozu, jak i w siedzibie Operatora oraz terminowego ich rozpatrywania w miarę możliwości zgodnie z intencją wnioskodawców i skarżących.

§ 30. Jeżeli Operator z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po jego stronienie nie jest w stanie wykonać lub dokończyć rozpoczętej usługi przewozu własnym taborem, zobowiązany jest na swój koszt zapewnić tabor zastępczy.

§ 31. W przypadku podróży przerwanej z przyczyn leżących po stronie Operatora, zobowiązany jest on zabezpieczyć na swój koszt tabor zastępczy i kontynuować podróż do miejsca przeznaczenia. Do przyczyn zależnych od Operatora nie wlicza się przyczyn wynikających z natężenia ruchu, kolizji i wypadków drogowych, w których nie uczestniczy pojazd Operatora, którym pasażer odbywa podróż, warunków drogowych i atmosferycznych, poleceń i nakazów organów porządkowych i policji zobowiązujących kierowcę do incydentalnie odmiennego zachowania się na drodze lub incydentalnej zmiany trasy przewozu.

§ 32. Operator uprawniony jest do kontroli biletów, a w przypadku stwierdzenia odbywania podróży bez biletu do nałożenia kary porządkowej.

§ 33. W przypadku stwierdzenia odbywania podróży bez biletu przez osobę niepełnoletnią, odbywającą podróż samodzielnie, Operator zobowiązany jest wezwać policję i przekazać dalsze postępowanie w kompetencje funkcjonariuszy policji. Działanie to nie wyklucza możliwości zastosowania kary porządkowej z tytułu braku biletu.

§ 34. Operator uprawniony jest do zobowiązania pasażera do umieszczenia elementów bagażu podręcznego lub całego bagażu podręcznego w luku bagażowym, o ile jego przewożenie na pokładzie autobusu mogłoby stanowić zagrożenie dla innych pasażerów lub dla ich bagażu podręcznego, lub mogłoby stanowić zagrożenie uszkodzenia autobusu.

§ 35. W przypadku stwierdzenia samodzielnej podróży przez osobę poniżej 13 roku życia, kierowca zobowiązany jest wezwać funkcjonariuszy policji i przekazać im dalsze działania wobec nieletniego. Podróż nieletniego może być kontynuowana pod warunkiem, że została uzgodniona przez opiekuna z kierowcą lub obsługą pokładową autobusu, przed rozpoczęciem podróży a nieletni wyraził zgodę na odbycie podróży pod opieką kierowcy lub obsługi pokładowej autobusu, o ile uprawdopodobniony został odbiór nieletniej osoby na przystanku końcowym podróży nieletniego przez kolejnego opiekuna, którego dane personalne oraz dane do identyfikacji zostały przekazane kierowcy lub personalowi pokładowemu autobusu. W przypadku gdyby podróżujący pod opieką kierowcy lub personalu pokładowego nieletni nie został na końcowym przystanku odebrany przez wskazanego opiekuna, kierowca lub personel pokładowy zobowiązany jest wezwać policję i przekazać nieletniego funkcjonariuszom.

§ 36. Operator uprawniony jest do sprawdzenia, czy przekazany do przewozu bagaż podróżny oraz rzeczy nie zawierają rzeczy wyłączonych z przewozu środkami komunikacji publicznej z mocy prawa, t.j. zwłok lub szczątków ludzkich, materiałów niebezpiecznych, żrących, cuchnących. Operator dokonuje sprawdzenia w obecności podróżnego, a jeżeli jego obecność jest niemożliwa, w obecności co najmniej dwóch z pozostałych pasażerów, funkcjonariusza Straży Miejskiej lub Policji. W przypadku naruszenia zasad przewozu, pasażer ponosi koszty związane ze sprawdzeniem oraz koszty z tego wynikające. W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela, Operator zobowiązany jest powiadomić policję i zastosować się do jej poleceń.

§ 37. Rzeczy szczególnie cenne, jak gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika, dzieła sztuki, rzeczy posiadające wartość artystyczną lub naukową, itp. pasażer zobowiązany jest przewozić wyłącznie jako bagaż podręczny i sam sprawować opiekę nad nimi.

§ 38. Operator uprawniony jest do zatrzymania autobusu wyłącznie na przystankach i obiektach dworcowych wskazanych w rozkładzie jazdy. Operator może pominąć przystanek w sytuacji, gdy nikt z pasażerów nie sygnalizuje chęci opuszczenia autobusu albo na przystanku nie oczekuje żaden pasażer lub w autobusie brak wolnych miejsc, a kierowca wystawił z przodu, na widocznym miejscu stosowną informację o braku wolnych miejsc.

§ 39. Operator zobowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku, w celu zabrania spóźnionego pasażera sygnalizującego chęć przejazdu tym autobusem, o ile w autobusie są wolne miejsca.

§ 40. Kierowca i obsługa pokładowa autobusu zobowiązani są do udzielenia pomocy osobie o ograniczonej zdolności ruchowej lub poruszającej się na wózku inwalidzkim w zajęciu miejsca w autobusie i umieszczeniu wózka inwalidzkiego w autobusie lub w luku bagażowym. Dotyczy to także matki z dzieckiem przewożonym w wózku.

§ 41. Osobę, która w trakcie przejazdu doznała niedyspozycji lub ataku choroby, kierowca ma obowiązek dowieść do najbliższego punktu pomocy medycznej, nawet opuszczając zaplanowana trasę przewozu, lub wezwać pomoc medyczną do autobusu na trasie przewozu. W takim przypadku, kierowca może także na żądanie osoby dokonującej reanimacji przerwać jazdę i zatrzymać autobus, dbając jednak o minimalizację zagrożeń w ruchu drogowym oraz mając na względzie bezpieczeństwo innych pasażerów pozostających w autobusie. Inni pasażerowie zobowiązani są podporządkować się poleceniom kierowcy.

§ 42. Kierowca upoważniony jest do sprzedaży biletów dopiero po zajęciu miejsc przez posiadaczy biletów zakupionych w kasie i w przedsprzedaży oraz w ilości posiadanych wolnych miejsc.

§ 43. W przypadku braku miejsc w autobusie, kierowca zobowiązany jest do umieszczenia za przednią szybą w miejscu widocznym dla oczekujących na przystankach informacji o braku miejsc w autobusie.

Rozdział 4.
Odpowiedzialność Operatora

§ 44. Operator ponosi wobec pasażera skutki prawne w przypadku odjazdu autobusu z punktu odprawy wcześniej, niż to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez upubliczniony rozkład jazdy. Za aktualność podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy odpowiada Operator oraz zarządca przystanku.

§ 45. Operator ponosi wobec pasażera odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy, o ile zdarzenia te wynikają z winy Operatora.

§ 46. Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za uszkodzenie, ubytek lub utratę bagażu, jeżeli szkoda lub utrata bagażu nastąpiły z winy operatora. Operator zwolniony jest wobec pasażera z odpowiedzialności za bagaż podręczny będący pod opieką pasażera.

§ 47. W przypadku wypłaty przez Operatora odszkodowania za uszkodzenie lub utratę bagażu, wartość odszkodowania nie może przekraczać wartości bagażu.

§ 48. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy Operatora ustala się na zasadach określonych przepisami Prawa przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 49. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przypadku gdy pasażer spóźni się do autobusu na przystanku początkowym lub po postoju przeznaczonym na przerwę lub odpoczynek po upływie czasu ogłoszonego przez kierowcę.

§ 50. Bagaż podręczny i rzeczy pozostawione przez pasażera w autobusie, po zakończeniu podróży, nie jest objęty odpowiedzialnością Operatora.

Rozdział 5.
Prawa Operatora

§ 51. Operator uprawniony jest do:

1) wnioskowania zmian w realizowanej komunikacji;

2) odmowy przewozu bagażu, jeżeli stanowiłoby to naruszenia prawa, lub gdy przedstawiony do przewozu bagaż stanowiłby zagrożenie dla bagażu innych podróżnych lub dla samych podróżnych, albo stanowiłby zagrożenie uszkodzenia pojazdu;

3) kontroli biletów i uprawnień do ulg w opłatach za bilety. Uprawnienie to przysługuje także osobom upoważnionym przez Operatora oraz przez Organizatora, pod warunkiem, że osoby te legitymują się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym co najmniej:

a) zdjęcie osoby uprawnionej,

b) imię i nazwisko osoby uprawnionej,

c) numer uprawnienia,

d) określenie instytucji uprawniającej do kontroli, którymi mogą być Organizator oraz Operator.

§ 52. Operator może dysponować miejscami w autobusie, nawet w przypadku numerowania miejsc w przypadkach uzasadnionych zasadami współżycia społecznego, w szczególności gdy zmiany miejsca wymaga pasażer cierpiący na chorobę lokomocyjną, osoba niepełnosprawna lub matka z dzieckiem.

§ 53. Operator może stosować kwity bagażowe na przewóz bagażu podróżnego lub rzeczy.

§ 54. Operator może nie dopuścić do przewozu lub usunąć z autobusu osoby:

1) odmawiające uiszczenia opłaty za bilet, lub opłaty za bagaż dodatkowy;

2) pomimo upomnienia nie przestrzegające obowiązujących przepisów prawa, lub niniejszego regulaminu, lub nie podporządkowujące się zarządzeniom porządkowym kierowcy lub personelu pokładowego Operatora;

3) nietrzeźwe, zakłócające porządek w autobusie;

4) znajdujące się w stanie który może być uciążliwy lub niebezpieczny dla współpasażerów lub obsługi;

5) mogące zabrudzić inne osoby lub wnętrze autobusu.

Rozdział 6.
Prawa pasażera

§ 55. W przypadku kursów wykonywanych taborem przystosowanym do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej lub poruszające się na wózkach inwalidzkich osoby spełniające ten warunek posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez właściwe instytucje zajmują miejsca w pierwszej kolejności przed innymi pasażerami.

§ 56. Posiadacze biletów miesięcznych mają pierwszeństwo zajęcia miejsca w autobusie przed posiadaczami biletów jednorazowych.

§ 57. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem. Opiekunem może być wyłącznie osoba powyżej 13 roku życia.

§ 58. Operator nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełna odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.

§ 59. W przypadku poniesienia przez Operatora w związku z przewozem osoby niepełnoletniej jakichkolwiek dodatkowych kosztów, Operator będzie dochodził zwrotu tych kosztów od rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

§ 60. Pasażer ma prawo oczekiwać, że usługa przewozu świadczona przez Operatora zostanie zrealizowana terminowo, zgodnie z podanym do publicznej wiadomości rozkładem jazdy, w godnych, schludnych i estetycznych warunkach, komforcie odpowiadającym standardom przewozów powiatowych określonym w zasadach organizacji rynku przewozów drogowych w powiecie sokólskim, z poszanowaniem godności i praw pasażera.

§ 61. Pasażer ma prawo oczekiwać pomocy i wsparcia ze strony obsługi komunikacji, szczególnie pomocy przy zajęciu miejsca w pojeździe, umieszczeniu bagażu oraz w zakresie informacji o realizowanej komunikacji i połączeniach skomunikowanych. Prawo to jednak nie może prowadzić do naruszenia przez kierowcę lub obsługę pasażerów zasad bezpiecznej jazdy i zachowania się w ruchu drogowym.

§ 62. Pasażer upoważniony jest do zajęcia tylu miejsc w autobusie, ile biletów posiada i jest w stanie okazać na żądanie kierowcy lub osoby upoważnionej do kontroli biletów.

§ 63. Pasażer ma prawo oczekiwać, że zgłoszony do przewozu razem z pasażerem bagaż dodatkowy, będzie zabrany w miarę posiadanego miejsca bagażowego, oraz o ile bagaż ten nie będzie stanowił zagrożenia uszkodzenia bagażu innych podróżnych, zagrożenia uszkodzenia autobusu oraz, ze przewóz tego bagażu będzie dopuszczalny innymi przepisami prawa.

Rozdział 7.
Obowiązki i odpowiedzialność pasażera

§ 64. Pasażer zobowiązany jest:

1) do zakupienia biletu na planowany przejazd przed rozpoczęciem podróży, a najpóźniej bezpośrednio po wejściu do autobusu poprzez zakup biletu u kierowcy;

2) okazania kierowcy oraz osobom upoważnionym do kontroli biletów dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do ulg w opłacie za bilet, o ile z uprawnień tych przy zakupie biletu korzysta;

3) do zastosowania się do poleceń porządkowych kierowcy, niezakłócenia warunków pracy kierowcy i podróży innym pasażerom;

4) zgłosić kierowcy chęć wydłużenia trasy przewozu najpóźniej na przystanku do którego posiada wykupiony bilet;

5) zachować czystość pojazdu oraz zachowywać się kulturalnie, z godnością i szacunkiem do współpasażerów i obsługi autobusu;

6) poddać się kontroli biletów przez uprawnione osoby, oraz udokumentowania uprawnień do ulgowej opłaty za przejazd o ile takowe posiada i z nich korzysta.

§ 65. Pasażer otrzymując bilet, zobowiązany jest sprawdzić poprawność biletu w zakresie co najmniej zgłoszonej trasy przewozu, daty, godziny odjazdu autobusu z przystanku początkowego, uwzględnienia ulgi w opłacie biletowej z wykazaniem tej ulgi w treści biletu. Ewentualne reklamacje w tym zakresie pasażer zobowiązany jest zgłosić sprzedawcy bezpośrednio po zakupie biletu i nie później niż przed zajęciem miejsca w autobusie.

§ 66. Pasażer zobowiązany jest do zajęcia miejsca we właściwym autobusie i wysiąść na właściwym przystanku.

§ 67. Pasażer ponosi odpowiedzialność za przejazd bez ważnego biletu oraz za nie zgłoszenie wydłużenia trasy przejazdu. Kontynuowanie przewozu na trasie nie objętej posiadanym biletem traktuje się jako jazdę bez biletu.

§ 68. Pasażer odpowiada i ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zawinione przez siebie, przez osobę lub zwierzę pozostające pod jego opieką, bagaż osobisty uszkodzenia, zanieczyszczenia pojazdu, straty lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich i zobowiązany jest do naprawienia szkody w wysokości rzeczywistej szkody. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia od pasażera innych należności na zasadach określonych przepisami prawa.

§ 69. W środkach komunikacji publicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji psychoaktywnych (np. narkotyków).

§ 70. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.

§ 71. W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach. W przypadku zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn.zm.) w zakresie przewozu dzieci w fotelikach, przepis ten stosuje się odpowiednio.

§ 72. W czasie jazdy, jak i na postoju pasażer zobowiązany jest zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie może otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać z autobusu jakichkolwiek przedmiotów, oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu w ruchu.

Rozdział 8.
Przewóz bagażu, rzeczy i zwierząt

§ 73. Pasażer może w autobusie przewozić bagaż podręczny, bagaż podróżny oraz bagaż dodatkowy i rzeczy, oraz drobne zwierzęta domowe w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Z wyjątkiem bagażu podręcznego i zwierząt, pozostały bagaż powinien być przewożony w luku bagażowym.

§ 74. Za przewóz bagażu nie objętego opłatą za bilet, pasażer zobowiązany jest przed rozpoczęciem podróży dokonać opłaty za pozostałą część przewożonego bagażu i rzeczy.

§ 75. Przewóz przez pasażera na pokładzie autobusu dodatkowej osoby lub jakiegokolwiek bagażu lub rzeczy nie może powodować tamowania przejścia innym pasażerom, przeszkadzać i narażać ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo, nie może angażować więcej miejsc siedzących niż miejsce zajmowane przez pasażera, oraz więcej miejsca niż miejsce przypadające na pasażera na przeznaczonej do niego półce bagażowej oraz pod zajmowanym siedzeniem, wymagają trzymania przez pasażera w ręku, na kolanach lub na przeznaczonej dla jednego pasażera przestrzeni półki bagażowej. W przypadku, gdy warunki określone powyżej nie mogą być spełnione, przewożony bagaż należy umieścić w luku bagażowym, oraz dokonać stosownej opłaty jak za przewóz rzeczy. W przypadku przewożenia dodatkowej osoby, dla której pasażer zajmuje dodatkowe miejsce, zobowiązany jest on wykupić dodatkowy bilet na miejsce zajmowane przez tę osobę. Przepisy dotyczące usług w opłatach stosuje się odpowiednio.

§ 76. W autobusie nie wolno przewozić:

1) przedmiotów mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mieniu, lub utrudniać warunki odbywania podróży przez innych pasażerów lub obsługę autobusu;

2) rzeczy i przedmiotów, których przewóz publicznym transportem zbiorowym jest zabroniony na mocy innych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów chemicznych mogących stanowić zagrożenie poprzez posiadane właściwości i właściwości chemiczne, żrących, cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych i pirotechnicznych, trujących, radioaktywnych, a także zwłok i ich szczątków;

3) nabitej broni palnej, z wyjątkiem osób uprawnionych i w czasie wykonywania przez te osoby obowiązków służbowych.

§ 77. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny przewożony przez pasażera pod własnym nadzorem, chyba, że szkoda powstała z winy Operatora.

§ 78. Operator wydając bagaż podróżny nie jest zobowiązany do sprawdzenia czy osoba odbierająca bagaż podróżny jest uprawniona do jego odbioru. W razie wątpliwości operator może żądać okazania danych personalnych osoby odbierającej. Nie dotyczy to przypadku stosowania kwitów bagażowych, w przypadku stosowania których przyjmuje się, że osoba zgłaszająca się z kwitem bagażowym, jest osobą uprawnioną do odbioru bagażu przewożonego za tym kwitem przewozowym.

§ 79. W przypadku stwierdzenia przez kierowcę lub obsługę pokładową lub obsługę techniczną Operatora obecności na pokładzie autobusu rzeczy pozostawionych przez pasażerów po zakończonym kursie, Operator zobowiązany jest wszcząć postępowanie jak w stosunku do rzeczy znalezionych. Operator może do tego wykorzystać panel komunikacji z pasażerami na swojej stronie internetowej. Operator upoważniony jest do sprawdzenia zawartości bagażu pozostawionego w pojeździe.

§ 80. Operator upoważniony jest do wydania rzeczy pozostawionych w autobusie po zakończonym kursie, osobie która uprawdopodobni swoje prawo do tych rzeczy. Na tę okoliczność Operator zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową, opisującą okoliczności znalezienia rzeczy i jej zawartość, dane personalne osoby która uprawdopodobniła swoje prawa do znalezionej rzeczy, oraz te elementy identyfikacji, które posłużyły do potwierdzenia uprawnienia osoby do znalezionej rzeczy.

§ 81. W razie stwierdzenia przez pasażera utraty bagażu, zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia kierowcy lub obsługi pokładowej autobusu o zaistniałej sytuacji, i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia, a następnie złożyć reklamację na adres Operatora.

§ 82. Pasażer zobowiązany jest zabezpieczyć na czas przewozu przewożone zwierzęta w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla innych pasażerów oraz innych, jednocześnie przewożonych zwierząt, oraz aby zwierzęta te nie powodowały zanieczyszczenia pojazdu.

§ 83. Jeden pasażer może przewieźć wyłącznie jedno zwierzę. Przed zajęciem miejsca w autobusie pasażer zobowiązany jest zgłosić kierowcy przewóz zwierzęcia i okazać ważny, potwierdzony przez lekarza weterynarii dokument o dobrostanie zdrowotnym zwierzęcia i odbyciu obowiązkowych szczepień o ile dotyczy, a w przypadku psa przewodnika certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Rozdział 9.
Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów

§ 84. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów, Operatora, obsługi pojazdu.

§ 85. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi biletów, operatorowi, obsłudze pojazdu dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego.

§ 86. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów, operatora, obsługę pojazdu:

1) brak odpowiedniego lub ważnego biletu lub;

2) brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub;

3) naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,

kontroler biletów, operator, obsługa pojazdu wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej.

§ 87. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi, Operatorowi, obsłudze pojazdu dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler, Operator, obsługa pojazdu wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.

§ 88. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler, Operator, obsługa pojazdu ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

§ 89. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem.

§ 90. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę do której on nie należy lub nieuprawnioną, kontroler biletów, operator, obsługa pojazdu ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.

§ 91. W razie spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, sprawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej przewidzianej w taryfie.

§ 92. Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.

Rozdział 10.
Reklamacje

§ 93. W przypadku składania reklamacji, pasażer zobowiązany jest dokładnie opisać zdarzenie, w stopniu umożliwiającym identyfikację daty, godziny kursu którego reklamacja dotyczy, oraz w miarę możliwości uzyskać potwierdzenie innych pasażerów, kierowcy, obsługi pokładowej autobusu lub funkcjonariusza Straży Miejskiej lub Policji, a w przypadku ich odmowy potwierdzenia zdarzenia, zawrzeć stosowną informację w treści reklamacji.

§ 94. W przypadku gdy reklamacja dotyczy opłaty za bilet, do reklamacji pasażer zobowiązany jest załączyć oryginalny bilet.

§ 95. W przypadku gdy reklamacja dotyczy uszkodzenia bagażu, pasażer zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Operatora bagaż celem dokonania oględzin.

§ 96. Operator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty wpływu do jego siedziby. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Operator powiadomi reklamującego oraz Organizatora o przeszkodach umożliwiających terminowe rozpatrzenie reklamacji raz sam wyznaczy termin jej rozpatrzenia.

§ 97. Reklamacje można kierować pod adresem operatora lub Organizatora.

§ 98. Operator w każdym autobusie dokonującym przewozów użyteczności publicznej organizowanym przez Powiat Sokólski zamieści w widocznym miejscu adres własny oraz adres organizatora, właściwy do wnoszenia reklamacji. Pod pojęciem adresu przyjmuje się dane adresowe oraz kontakt telefoniczny.

§ 99. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2015r. poz. 915), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013r. poz. 1414 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2012r. poz. 1138 z późn. zm.),

§ 100. Regulamin przewozu wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2016
Starosty Sokólskiego
z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INORMACJI DLA PASAŻERA W DROGOWYCH POWIATOWYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W POWIECIE SOKÓLSKIM

Rozdział 1.
Podmiot i przedmiot sytemu informacji dla pasażera

§ 1. Do stosowania zasad określonych poniżej zobowiązani są:

1) Operatorzy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.);

2) przewoźnicy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.);

§ 2. System informacji pasażerskiej w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w powiecie sokólskim składa się z:

1) informacji podawanej do publicznej wiadomości w środkach transportu;

2) informacji podawanej do publicznej wiadomości przez Operatora;

3) informacji podawanej do publicznej wiadomości przez Organizatora;

4) systemu identyfikacji wizualnej przewozów użyteczności publicznej.

Rozdział 2.
Informacja podawana do publicznej wiadomości w środkach transportu

§ 3. Informacja dla pasażerów podawana w środkach transportowych zawiera co najmniej:

1) widoczne z zewnątrz pojazdu trwale zamocowane tablice kierunkowe, zawierające co najmniej określenie przystanku końcowego;

2) widoczną z wewnątrz pojazdu trwale zamocowaną tablicę o zmiennej treści, podającą na bieżąco w trakcie podróży co najmniej nazwę najbliższego przystanku;

3) oznaczenie przewozu jako przewóz użyteczności publicznej;

4) oznaczenie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o ograniczonej zdolności ruchowej, o ile dotyczy;

5) oznaczenie Organizatora przewozów użyteczności publicznej, wg zasad określonych w systemie identyfikacji wizualnej przewozów użyteczności publicznej w powiecie sokólskim;

6) oznaczenie Operatora, wg jego systematyki i systemu identyfikacji wizualnej, o ile takowy stosuje, zatwierdzonego przez Organizatora.

§ 4. Widoczne z zewnątrz tablice kierunkowe umieszcza się co najmniej:

1) jedną widoczną z przodu pojazdu po prawej jego stronie;

2) jedną widoczną z boku pojazdu, umieszczoną po jego prawej stronie, możliwie najbliżej pierwszych drzwi wejściowych w miejscu zapewniającym jej ciągłą widoczność, w tym także po otwarciu drzwi.

§ 5. Widoczne z przodu i z boku pojazdu tablice kierunkowe mogą być stałej lub zmiennej treści, świetlne lub podświetlane w warunkach ograniczonej widoczności oraz w nocy.

§ 6. Operator zobowiązany jest zapewnić widzialność treści tablic kierunkowych, w dzień i w nocy z odległości co najmniej 50 metrów przez osoby nie używające szkieł korekcyjnych wzroku, i w warunkach pełnej przejrzystości powietrza.

§ 7. Operator zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich pojazdów używanych do realizacji przewozów użyteczności publicznej w powiecie sokólskim oznaczeniem Organizatora, zgodnie z wzorami zamieszczonymi poniżej. Oznaczenie Organizatora zamieszcza się z lewej i prawej strony pojazdu, powyżej przedniego koła autobusu. Określa się minimalne wymiary oznaczenia Organizatora o długości 115 cm i szerokości 30 cm.

§ 8. Wzory dotyczące wykonania oznakowania pojazdów, Organizator zamieszcza na swojej stronie internetowej.

§ 9. Oznaczenie Operatora zamieszcza się z lewej i prawej strony pojazdu i zawiera co najmniej:

1) firmę pod którą działa Operator;

2) adres;

3) logo, o ile operator posiada i posługuje się znakiem graficznym. Treść oznaczenia i miejsce umieszczenia oznaczenia Operatora na pojeździe zatwierdza Organizator.

§ 10. W przypadku pojazdu zastępczego, oznakowanie o którym mowa może być w formie przenośnej tablicy o stałej treści z dodatkowym napisem "Pojazd zastępczy".

Rozdział 3.
Informacja podawana do publicznej wiadomości przez Operatora

§ 11. Operator podaje do publicznej wiadomości rozkład jazdy oraz informacje z nim związane poprzez:

1) przekazanie rozkładu jazdy zarządcom przystanków i obiektów dworcowych, z których realizuje komunikację, wraz z informacją od kiedy komunikacja zostanie uruchomiona lub zakończona;

2) zamieszczenie na swojej stronie internetowej rozkładu jazdy wraz z informacją od kiedy komunikacja zostanie uruchomiona lub zakończona;

3) przekazanie Organizatorowi informacji od kiedy komunikacja zostanie uruchomiona lub zakończona.

§ 12. Organizator przydziela Operatorowi numer ewidencyjny Operatora, składający się z oznaczenia numerem "2011" odpowiadającym numerowi ewidencji statystycznej powiatu sokólskiego w systemie statystyki państwowej oraz numeru koncesji w zapisie pomijającym zera poprzedzające nr koncesji. Numer operatora poprzedza się literą "U" oraz pauzą.

§ 13. Komunikację użyteczności publicznej w rozkładach jazdy oznacza się:

1) w przypadku rozkładów jazdy zawierających wyłącznie kursy użyteczności publicznej poprzez umieszczenie w części nagłówkowej rozkładu jazdy określenia słownego o treści:"X - przewozy użyteczności publicznej", gdzie X jest numerem ewidencyjnym Operatora;

2) w przypadku zbiorczych rozkładów jazdy komunikacji realizowanej z danego przystanku lub dworca przez Operatorów i przewoźników, numerem ewidencyjnym Operatora, a wszystkie informacje dotyczące kursu umieszcza się na zielonym tle. Numer identyfikacyjny Operatora zamieszcza się na dole pola, poniżej określenia czasu realizacji komunikacji.

§ 14. Spełniając określony w przepisach prawa obowiązek informacyjny w zakresie przekazania rozkładów jazdy zarządcom przystanków i obiektów dworcowych w celu podania ich do publicznej wiadomości, Operator, zobowiązany jest do przekazania numeru ewidencyjnego Operatora, swoich danych teleadresowych oraz numeru telefonu lub infolinii oraz zapewnić kontakt, co najmniej w czasie realizacji komunikacji.

§ 15. Zarządca przystanku i obiektu dworcowego, zobowiązani są na każdym podawanym do publicznej wiadomości rozkładzie jazdy, w uwagach do rozkładu jazdy zawrzeć numer ewidencyjny Operatora, jego dane adresowe oraz numer telefonu lub infolinii. W przypadku obiektów dworcowych podanie do publicznej wiadomości danych Operatora może nastąpić w innym miejscu niż rozkład jazdy, jednak dane wszystkich Operatorów winny być podane w jednym miejscu.

§ 16. W przypadku zmiany danych teleadresowych Operator ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich zmiany poinformować o tym fakcie Organizatora, zarządców przystanku i obiektów dworcowych z których korzysta, podając nowe dane teleadresowe.

§ 17. Operator na swojej stronie internetowej zobowiązany jest zamieścić:

1) swoje dane adresowe oraz numer telefonu do kontaktu w sprawach realizacji komunikacji użyteczności publicznej;

2) dane teleadresowe Organizatora przewozów użyteczności publicznej w powiecie sokólskim;

3) rozkład jazdy realizowanej komunikacji użyteczności publicznej;

4) cenniki opłat za przejazd, przewóz bagażu i rzeczy;

5) wykaz ustawowych ulg w opłatach za bilety obowiązujących w przewozach użyteczności publicznej wraz z określeniem grup uprawnionych oraz podstawą prawną stosowania tych ulg;

6) wykaz ulg samorządowych Organizatora w opłatach za bilety obowiązujących w przewozach użyteczności publicznej wraz z określeniem grup uprawnionych oraz podstawą prawną stosowania tych ulg;

7) wykaz lub zasady udzielenia ulg komercyjnych, o ile operator stosuje własne ulgi handlowe, lub inne działania marketingowo - promocyjne, wraz z określeniem okresu, zakresu i zasięgu ich obowiązywania;

8) regulamin przewozu osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski;

9) połączony ze skrzynką e-mailową operatora formularz do składania zapytań, wniosków, skarg, zażaleń i reklamacji;

10) komunikaty o odstępstwach w realizacji komunikacji użyteczności publicznej, oraz wszelkie inne informacje mające lub mogące mieć wpływ na decyzje pasażera związane z korzystaniem lub nie, z przewozów użyteczności publicznej.

§ 18. Rozkład jazdy Operator zamieszcza na swojej stronie internetowej w formie czytelnego skanu dokumentu zatwierdzonego przez Organizatora. Niezależnie od tego, podanie rozkładu jazdy do publicznej wiadomości może nastąpić w formie wyszukiwarki połączeń zamieszczonej na stronie operatora, lub zamieszczonej na innej stronie lub innej platformie internetowej; w tym przypadku operator zobowiązany jest zamieścić na swojej stronie link do tej wyszukiwarki.

Rozdział 4.
Informacja podawana do publicznej wiadomości przez Organizatora

§ 19. Organizator administruje stroną lub platformą internetową na której podaje do publicznej wiadomości:

1) swoje dane adresowe oraz numer telefonu do kontaktu w sprawach realizacji komunikacji użyteczności publicznej realizowanej w powiecie sokólskim;

2) dane teleadresowe Operatorów przewozów użyteczności publicznej w powiecie sokólskim;

3) dane teleadresowe przewoźników, którym udzielił potwierdzenia zgłoszenia przewozu w powiecie sokólskim w powiatowym przewozie pasażerskim;

4) rozkład jazdy realizowanej komunikacji użyteczności publicznej, ze wskazaniem który Operator realizuje komunikację użyteczności publicznej na wskazanej linii komunikacyjnej;

5) rozkład jazdy komunikacji realizowanej przez przewoźników, którym Organizator udzielił potwierdzenia zgłoszenia przewozu w powiatowych przewozach pasażerskich;

6) cenniki opłat za przejazd, przewóz bagażu i rzeczy, indywidualnie dla każdego Operatora i przewoźnika;

7) wykaz ustawowych ulg w opłatach za bilety obowiązujących w przewozach użyteczności publicznej wraz z określeniem grup uprawnionych oraz podstawą prawną stosowania tych ulg;

8) wykaz lub zasady udzielenia ulg komercyjnych, o ile operator lub przewoźnik stosują własne ulgi handlowe, lub inne działania marketingowo - promocyjne, wraz z określeniem okresu, zakresu i zasięgu ich obowiązywania;

9) Regulamin przewozu osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski;

10) połączony ze skrzynką e-mailową organizatora formularz do składania zapytań, wniosków, skarg, zażaleń i reklamacji;

11) komunikaty o odstępstwach w realizacji komunikacji użyteczności publicznej, oraz wszelkie inne informacje mające lub mogące mieć wpływ na decyzje pasażera związane z korzystaniem lub rezygnacją z przewozów użyteczności publicznej.

§ 20. Rozkład jazdy Organizator zamieszcza na swojej stronie internetowej w formie czytelnego skanu dokumentu zatwierdzonego przez Organizatora. Niezależnie od tego, podanie rozkładu jazy do publicznej wiadomości może nastąpić w formie wyszukiwarki połączeń zamieszczonej na stronie Organizatora, lub zamieszczonej na innej stronie lub innej platformie internetowej; w tym przypadku Organizator zobowiązany jest zamieścić na swojej stronie link do tej wyszukiwarki.

Rozdział 5.
System identyfikacji pojazdów użyteczności publicznej -

Wzór oznakowania pojazdów

Wzór nr 1

Przykład oznakowania pojazdów użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2016
Starosty Sokólskiego
z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZASADY ORGANIZACJI RYNKU PRZEWOZÓW DROGOWYCH W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W POWIECIE SOKÓLSKIM

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. Rynek przewozów zbiorowych w komunikacji drogowej na terenie powiatu sokólskiego od 1 stycznia 2017r. obsługują:

1) przewoźnicy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440 z późn.zm.);

2) Operatorzy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.);

3) przewoźnicy drogowi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn.zm.)

§ 2. Dokumentami uprawniającymi do wykonywania publicznych przewozów drogowych są dokumenty, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn.zm.)

§ 3. Określone w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym zadania Organizatora, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9 w zakresie publicznych przewozów zbiorowych w transporcie drogowym wykonuje Starosta Sokólski.

§ 4. Podstawą organizacji przewozów użyteczności publicznej w powiecie sokólskim jest Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Sokólskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie organizowania drogowych powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

§ 5. Wykaz relacji na liniach komunikacyjnych, na których realizowane są przewozy użyteczności publicznej przez Powiat Sokólski określa Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Sokólskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie organizowania drogowych powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

§ 6. Przebieg linii komunikacyjnych określa Zarządzenie nr 40/2016 Starosty Sokólskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie organizowania drogowych powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

§ 7. Ilość kursów na linii komunikacyjnej określa Organizator na wniosek Operatora.

§ 8. Ilość kursów w ciągu doby na każdej z linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 2 kursy.

§ 9. Realizacja kursów użyteczności publicznej oznacza, że taborem przystosowanym do przewozu osób o ograniczonej zdolności ruchowej winno być wykonywane co najmniej 2 kursy na dobę, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

§ 10. Rozkład dobowy kursów użyteczności publicznej zapewnia dojazd do miejscowości przeznaczenia, co najmniej w godzinach szczytu porannego (w godz. 5-9), popołudniowego (w godz. 14-17), i godzinach (18-23).

§ 11. Tygodniowy i roczny rozkład kursów opracowuje się z uwzględnieniem natężenia potoków pasażerskich w poszczególne dni tygodnia, dni wolne od pracy i w dni świąteczne oraz okresów przerw w nauce w szkołach publicznych.

Rozdział 2.
Nabór Operatora

§ 12. Obsługę autobusowych linii komunikacyjnych użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich powierza się Operatorowi wyłonionemu w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz.113).

§ 13. Naboru Operatora można dokonać także w innych trybach dopuszczonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Powiatu Sokólskiego po wcześniejszym zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie powiatu.

§ 14. Dla sieci komunikacyjnej obejmującej obszar powiatu sokólskiego, na której wykonywane będą przewozy o charakterze użyteczności publicznej, przydziela się jedną koncesję.

§ 15. Ustala się pierwszy okres koncesyjny na okres 3 lat t.j. na okres od 01.01.2017 r. - 31.12.2019r.

§ 16. Ustala się, że koncesje oraz ich zmiany będą przydzielane bezpłatnie i bez prawa dochodzenia rekompensaty z tytułu poniesionych przez Operatora kosztów, z jednoczesnym prawem do rekompensaty z tytułu przychodów utraconych w wyniku stosowania ulg ustawowych, rozliczanych i wypłacanych na zasadach ogólnych.

§ 17. W przypadku udzielenia koncesji, Operator zachowuje prawo do czerpania pożytków ze sprzedaży biletów, opłat dodatkowych oraz kar i odsetek, wynikających ze sprzedaży biletów na przejazd, przewóz bagażu i opłat dodatkowych. Operator ponosi wszelkie koszty związane z prowadzoną działalnością użyteczności publicznej.

§ 18. Operatorem może być konsorcjum firm, z tym że konsorcjum zobowiązane jest wskazać lidera konsorcjum prowadzącego sprawy konsorcjum oraz konsorcjantów następnych, przejmujących zobowiązania konsorcjum w kolejności w jakiej zostali wymienieni, na wypadek gdyby lider konsorcjum lub kolejni koncorcjanci wycofali się z konsorcjum. Oddziały firmy wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Rejestrze Działalności Gospodarczej we wpisie dotyczącym tej firmy i będące na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym traktowane są jak oddzielne podmioty.

§ 19. Jako kryterium wyboru oferty ustala się największą spośród złożonych wniosków o udzielenie koncesji zadeklarowaną pracę przewozową wyrażającą roczny przebieg autobusów na wszystkich liniach komunikacyjnych i wszystkich kursach stanowiących przedmiot wniosku.

§ 20. Pod pojęciem udzielenia koncesji, przyjmuje się udzielenie koncesji oraz zmianę koncesji w tej części, w jakiej koncesja została zmieniona.

§ 21. Zmiana koncesji nie może powodować zmniejszenia zakresu pracy przewozowej poniżej wymiaru, jaki stanowił podstawę wyboru oferty i udzielenia koncesji.

Rozdział 3.
Rozkład jazdy

§ 22. Rozkład jazdy sporządza się wg zasad określonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915).

§ 23. Rozkład jazdy przewozów użyteczności publicznej opracowuje Operator i przedstawia do akceptacji i zatwierdzenia Organizatorowi.

§ 24. Rozkłady jazdy dokumentujące pracę przewozową określoną w umowie koncesji, jednak nie mniejszą niż wymiar pracy przewozowej będący podstawą wyboru oferty oraz zawierające wszystkie linie komunikacyjne wykazane w Zarządzeniu nr 40/2016 Starosty Sokólskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie organizowania powiatowych przewozów drogowych o charakterze użyteczności publicznej, zaczynające się i kończące się w obszarze objętym koncesją, Operator przedstawia Organizatorowi do akceptacji i zatwierdzenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy koncesji. W przypadku opóźnienia w terminie złożenia projektów rozkładów jazdy operator zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia.

§ 25. Zmiany rozkładu jazdy proponuje Operator i przedstawia do akceptacji i zatwierdzenia Organizatorowi.

§ 26. Wniosek o zmianę zaświadczenia Operator składa na ujednoliconym formularzu Organizatora.

§ 27. Termin wejścia w życie rozkładu jazdy lub zmian w rozkładzie jazdy na wniosek Operatora określa Organizator.

§ 28. Zmiany wykonywania komunikacji użyteczności publicznej dokonuje się w terminach określonych w przepisach wykonawczych do Prawa przewozowego. W uzasadnionych przypadkach, zmiany wykonywania komunikacji użyteczności publicznej można dokonać także w innych terminach, jeżeli dopuszczają to przepisy prawa i w porozumieniu z Organizatorem.

§ 29. Operator zachowuje prawo wnioskowania zmian w zakresie rzeczowym wykonywania umowy koncesji, jednak zmiany te nie mogą powodować obniżenia zakresu rzeczywiście wykonywanej pracy przewozowej poniżej wartości zawartej w umowie koncesji. Zmiany o których mowa powyżej w zakresie pracy przewozowej, bez względu na ilość linii komunikacyjnych, których zmiany dotyczą odnosi się sumarycznie do ogółu pracy przewozowej zawartej w umowie koncesji.

§ 30. W przypadku zmiany rozkładu jazdy pociągów regionalnych, jeżeli w wyniku zmiany wystąpią kolizje czasowe powodujące mniejsze odstępy czasu realizacji drogowych przewozów użyteczności publicznej w stosunku do czasów odjazdów pociągów regionalnych, Organizator może wezwać Operatora do renegocjacji umowy koncesji w zakresie dostosowania czasów drogowej komunikacji użyteczności publicznej do czasów odjazdów pociągów regionalnych. Jeżeli w wyniku renegocjacji nastąpi zmiana zakresu wykonywanej komunikacji, to zmiana ta nie może powodować zmniejszenia pracy przewozowej poniżej wartości określonej w umowie koncesji, a zaświadczenie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011 r. nr 40 poz. 205 ze zmianami) wydaje się bezpłatnie.

Rozdział 4.
Wykonywanie przewozów użyteczności publicznej

§ 30. Uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków spoczywa na Operatorze.

§ 31. Operator do wniosku o zawarcie umowy koncesji załącza wykaz pojazdów dedykowanych do realizacji przewozów użyteczności publicznej w ramach koncesji.

§ 32. Organizator dokonuje weryfikacji taboru zgłoszonego przez Organizatora pod względem spełnienia wymagań określonych w niniejszych zasadach, oraz nadaje numer taborowy każdemu zgłoszonemu pojazdowi. Numer taborowy określa się oddzielnie dla każdego Operatora, w kolejności rosnącej, począwszy od nr 1 w zapisie trzycyfrowym poprzedzonym cyfrą lub cyframi "zero", cyframi wysokości 10 cm, w kolorze czarnym (w przypadku innego koloru nadwozia niż kolor biały numer taborowy umieszcza się na białym prostokątnym tle). Numer taborowy podlega uwidocznieniu w sposób trwały na pojeździe, z tyłu po jego prawej stronie, w miejscu powtarzalnym we wszystkich pojazdach operatora. Numerów taborowych można nie przydzielać pojazdom stanowiącym rezerwę taborową.

§ 33. Operator zobowiązany jest dostosować wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji kursów użyteczności publicznej do :

1) ujednoliconego oznakowania wg zatwierdzonego systemu identyfikacji wizualnej;

2) standardów informacji dla pasażera;

3) standardów stanu i wyposażenia pojazdów zatwierdzonych przez Organizatora.

§ 34. Operator za zgodą Organizatora może oznakować pojazdy używane do realizacji komunikacji użyteczności publicznej własnym systemem identyfikacji wizualnej, jednak oznaczenia te nie mogą ingerować w miejsca przeznaczone dla systemu identyfikacji wizualnej Organizatora.

§ 35. W przypadku wprowadzenia przez Organizatora na terenie powiatu sokólskiego biletu zintegrowanego, Operator zobowiązany będzie do dostosowania taboru do tego systemu i zastosowania standardów określonych przez Organizatora. Sposób, tryb, warunki i terminy wdrożenia biletu zintegrowanego strony uzgodnią w trybie dwustronnych negocjacji.

§ 36. Z tytułu:

1) niewykonania;

2) nienależytego wykonania;

3) odstąpienia;

4) cofnięcia,

koncesji stosuje się kary umowne. Wysokość kar umownych określa umowa koncesji.

§ 37. Organizator może cofnąć koncesję za wypowiedzeniem jeżeli Operator nie przestrzega warunków koncesji w części związanej z realizacją warunków wykonywania komunikacji użyteczności publicznej. Dotyczy to wyposażenia, stanu technicznego pojazdów, wykonywanie komunikacji pojazdami o mniejszej liczbie miejsc siedzących niż ilość określona niniejszymi zasadami, nie sprzątanych, nie w pełni wyposażonych w elementy informacji dla pasażera, nie oznakowanych wg wymogów Organizatora, wykonywania komunikacji w innym zakresie pracy przewozowej niż zatwierdzona przez Organizatora, albo po innej trasie przewozu. Przed wypowiedzeniem umowy koncesji Organizator zobowiązany jest wezwać Operatora do usunięcia stwierdzonych odstępstw od warunków wykonywania komunikacji, wyznaczając okres na usunięcie stwierdzonych odstępstw, nie krótszy niż 14 dni.

§ 38. W przypadku kiedy Operator w wyznaczonym terminie nie usunie stwierdzonych odstępstw od określonych umową warunków wykonywania koncesji Organizator wypowie umowę koncesji z okresem wypowiedzenia w wymiarze 3 miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano wypowiedzenia umowy koncesji.

§ 39. Organizator może cofnąć koncesję w trybie natychmiastowym w przypadku:

1) naruszenia warunków udzielenia koncesji w zakresie rozkładów jazdy, t.j. zaniżonej częstotliwości realizacji komunikacji, lub stwierdzonych przypadków pomijania realizacji komunikacji na niektórych kursach;

2) naruszenia zakresu wykonywania komunikacji użyteczności publicznej, t.j. samowolnego skracania lub zmiany tras przewozu, oraz w przypadku zaprzestania realizacji komunikacji.

§ 40. W przypadku cofnięcia koncesji, Organizator może w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 powierzyć wykonywanie komunikacji zastępczej, jednak zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od cofnięcia koncesji ogłosić kolejne postępowanie koncesyjne lub przetarg publiczny.

§ 41. W realizacji przewozów użyteczności publicznej Operator może korzystać z podwykonawstwa usługi, z tym że podwykonawca zobowiązany jest spełnić wszelkie wymagania dla Operatora określone w umowie koncesji oraz w niniejszych zasadach. Operator zobowiązany jest wyposażyć podwykonawcę na czas świadczenia usługi w zaświadczenie wydane przez Organizatora uprawniające do realizacji przewozów na linii komunikacyjnej, której przypadek dotyczy, wraz u umową zawartą z podwykonawcą lub własnym zaświadczeniem stwierdzającym zawarcie umowy podwykonawstwa. Zawarcie umowy podwykonawstwa Operator zgłasza do akceptacji Organizatorowi, nie później niż w ciągu 7 dni od jej zawarcia oraz nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia jej w życie. Nie zgłoszenie Organizatorowi korzystania z podwykonawstwa realizacji usług komunikacji użyteczności publicznej upoważnia Organizatora do cofnięcia koncesji i wypowiedzenia umowy koncesji w trybie natychmiastowym.

§ 42. W przypadku wystąpienia zakłóceń w realizacji przewozów użyteczności publicznej, Operator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o ich wystąpieniu.

§ 43. W przypadku zakłóceń doraźnych z przyczyn nieleżących po stronie Operatora, trwających nie dłużej niż 7 dni, dopuszcza się za zgodą Organizatora częściowe odstępstwo od rozkładu jazdy określonego umową koncesji w części zagrożonej doraźnym zakłóceniem. Obowiązki w zakresie informacji dla pasażera w tym zakresie spoczywają i obciążają Operatora.

§ 44. W przypadku zakłóceń z przyczyn niezależnych od Operatora trwających ponad 7 dni, Operator zobowiązany jest poza powiadomieniem Organizatora wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy koncesji. Wniosek ten nie może ograniczać zakresu pracy przewozowej poniżej wymiaru stanowiącego podstawę udzielenia koncesji.

§ 45. W przypadku awarii pojazdu na trasie przewozu, Operator może na miejsce awarii podstawić pojazd zastępczy nie spełniający wymogów określonych w niniejszych zasadach (z wyjątkiem stanu technicznego pojazdu dopuszczającego pojazd do ruchu), pod warunkiem, że pojazd ten będzie oznakowany jako pojazd zastępczy komunikacji użyteczności publicznej i tylko na odcinku do przystanku końcowego tego kursu lub do zjazdu do zajezdni po zakończeniu tego kursu w relacji "tam" i "z powrotem".

§ 46. Organizator uprawniony jest do kontroli realizacji umowy koncesji oraz kierowania do Operatora wniosków pokontrolnych, stosowania kar umownych oraz cofnięcia koncesji.

§ 47. Do realizacji powiatowych przewozów użyteczności publicznej, Operator zobowiązany jest używać pojazdy sprawne technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi potwierdzonymi przez uprawniona stację kontroli pojazdów, w dobrym stanie estetycznym i czyste, bez widocznych śladów korozji i ubytków, wyposażonych w elementy informacji dla pasażera określone przez Organizatora.

§ 48. W przypadku stwierdzenia wykorzystania w powiatowych przewozach użyteczności publicznej pojazdu nie posiadającego aktualnego badania technicznego potwierdzonego przez uprawniona stację kontroli pojazdów, Organizator zachowuje zastosowania określonych w umowie koncesji kar umownych lub prawo cofnięcia koncesji w trybie natychmiastowym.

§ 49. Operator zobowiązany jest do oznakowania pojazdów wykorzystywanych do realizacji przewozów użyteczności publicznej w powiecie sokólskim wg zatwierdzonego systemu identyfikacji wizualnej. Organizator zapewni i udostępni nieodpłatnie wytyczne w tym zakresie.

§ 50. Operator zobowiązany jest utrzymywać rezerwę taboru w ilości gwarantującej sprawne i niezakłócone funkcjonowanie przewozów użyteczności publicznej w powiatowych przewozach użyteczności publicznej. Za optymalną uznaje się rezerwę w ilości 5% taboru wykorzystywanego do realizacji umowy koncesji.

§ 51. Operator oraz przewoźnik mogą doraźnie odwołać wykonanie komunikacji z powodu klęski żywiołowej lub katastrofy powodującej niemożliwość wykonania komunikacji w czasie lub na trasie wynikających z zatwierdzonego rozkładu jazdy, ekstremalnie trudnych warunków podróży (gołoledź, śnieżyce, zaspy), jeżeli warunki te mogłyby spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia pasażerów, lub znacznie wydłużyłyby albo mogłyby wydłużyć czas podróży, albo Operator nie miałby możliwości dokończenia przewozu na zamierzonej trasie, pod warunkiem, że powiadomią Organizatora o zamiarze odwołania kursu lub kursów oraz niezwłocznie podadzą tę informację do publicznej wiadomości, co najmniej na swoich stronach internetowych oraz na znajdujących się na trasie przewozu obiektach dworcowych. W tych przypadkach, jeżeli Operator jest jednocześnie Operatorem obiektów dworcowych zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad pasażerami którzy zmuszeni zostali do przerwania podróży, ze względu na te warunki, oraz zabezpieczyć pasażerom możliwość kontynuowania podróży po ustąpieniu tych warunków, w sposób i w terminach z nimi uzgodnionych.

Rozdział 5.
Informacja dla pasażerów

§ 52. Operator zobowiązany jest do podawania informacji dla pasażera o realizowanej komunikacji w powiatowych przewozach użyteczności publicznej zarządcom przystanków i obiektów dworcowych, w sposób, terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa.

§ 53. Operator zobowiązany jest posiadać swoją stronę internetową oraz podawać rozkłady jazdy realizowanej komunikacji w powiatowych przewozach użyteczności publicznej do publicznej wiadomości poprzez ich zamieszczenie na swojej stronie internetowej. Zamieszczenie informacji, o której mowa może mieć formę skanu zatwierdzonego rozkładu jazdy wraz z zaświadczeniem, lub wyszukiwarki komunikacji i połączeń. W przypadku z korzystania wyszukiwarki połączeń umieszczonej pod innym adresem internetowym niż strona Operatora, Operator zobowiązany jest na swojej stronie zamieścić link do wyszukiwarki i opisać go jako wyszukiwarka komunikacji i połączeń w powiatowych przewozach użyteczności publicznej realizowanych na terenie powiatu sokólskiego.

§ 54. Operator zobowiązany jest oznakować pojazdy wykorzystywane do realizacji komunikacji użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w co najmniej dwie tablice kierunkowe (jedna z przodu pojazdu, jedna z boku pojazdu przy pierwszych drzwiach wejściowych), oznakowanych jako przewóz użyteczności publicznej, widoczne w dzień i w nocy z odległości co najmniej 20 metrów. W czasie od zmierzchu do świtu tablice kierunkowe winny być podświetlone i zapewniać dostateczną czytelność treści.

§ 55. Koszty związane z podawaniem do publicznej wiadomości informacji o realizowanej komunikacji użyteczności publicznej przez Operatora obciąża Operatora.

§ 56. Organizator podaje do publicznej wiadomości informację dla pasażera w postaci skanu zatwierdzonego rozkładu jazdy wraz z zaświadczeniem wydanym Operatorowi na swojej stronie internetowej. Organizator może w informacji dla pasażera posługiwać się wyszukiwarką komunikacji i połączeń, w tym także połączeń kolejowych, a w przypadku gdy wyszukiwarka zamieszczona jest pod innym adresem niż strona Organizatora, Organizator na swojej stronie zamieści link i opisze go jako wyszukiwarka komunikacji i połączeń przewozów użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w powiecie sokólskim.

§ 57. Koszty związane z organizowaniem przez Organizatora informacji dla pasażera, Organizator ponosi samodzielnie.

Rozdział 6.
Regulamin przewozu

§ 58. Organizator opracowuje regulamin przewozu osób w drogowych przewozach użyteczności publicznej - zwany dalej regulaminem przewozu, obowiązujący Operatorów wykonujących przewozy użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie powiatu sokólskiego.

§ 59. Zatwierdzony regulamin przewozu Organizator udostępnia na swojej stronie internetowej, w miejscu gdzie zamieszcza informację dla pasażera, oraz w obiektach dworcowych na terenie wykonywanej komunikacji w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej.

§ 60. Organizator opracowuje wyciąg z Regulaminu przewozu.

§ 61. Operator zobowiązany jest udostępnić w miejscu widocznym na każdym pojeździe wykorzystywanym do realizacji powiatowych przewozów pasażerskich w komunikacji użyteczności publicznej w powiecie sokólskim wyciąg z Regulaminu przewozu.

§ 62. Operator nie posiada uprawnień do jakichkolwiek zmian treści regulaminu przewozów, oraz wyciągu z Regulaminu przewozu.

§ 63. Operator zobowiązany jest w przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski, stosować się do Regulaminu przewozu opracowanego i zatwierdzonego przez Organizatora. Regulamin opracowany przez Operatora, w przewozach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Sokólski, nie ma zastosowania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe