Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 125/16 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 5 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz §12 pkt. 3 Uchwały Nr 91/XIII/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.525 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 5.525 zł,

2. przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 3.740 zł

3. rozdysponowaniu rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 3

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:15.805.691 zł w tym: dochody bieżące 15.335.691 zł dochody majątkowe 470.000 zł

- plan wydatków ogółem wynosi:15.905.691 zł w tym: wydatki bieżące 13.706.100 zł wydatki majątkowe 2.199.591 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi100.000 zł

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/16
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/16
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/16
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 maja 2016 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2016 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 05 maja 2016 r. zwiększył o kwotę 5.525 zł dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budzetu po stronie dochodów i wydatków w rozbiciu na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 4.095 zł. oraz na utrzymanie pozostałych form wychowania przedszkolnego - 1.430 zł.

2. W planie wydatków należy dokonać przesunięć na ogólną kwotę 3.740 zł, aby zapewnić środki na:

- opłatę badań lekarskich pracowników urzędu - 2.000 zł,

- opłacenie umowy zlecenia w szkole filialnej w Gołaszach-Puszczy - 400 zł,

- uzupełnienie nasadzeń w miejscach użyteczności publicznej - 1.340 zł.

3. Z rezerwy ogólnej należy przeznaczyć następujące kwoty:

- 20.000 zł na pokrycie opłaty sądowej za ustalenie pozwu sądowego w stosunku do WFOŚiGW w Białymstoku związanego z nieumorzeniem gminie ostatniej raty pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- 5.000 zł na uzupełnienie dotacji na remonty obiektów zabytkowych (kwota ta została omyłkowo pominięta przy zmianach budżetu dokonanych na ostatniej sesji rady gminy, mimo zaplanowania jej w załączniku dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych).

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe