Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ZP.PZD.032.1.34.2018 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 4 czerwca 2018 r.

zawarte pomiędzy Powiatem Siemiatyckim zwanym dalej "Przekazującym" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, z siedzibą w Siemiatyczach, przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w imieniu którego działają: 1.Starosta -Jan Zalewski 2.Wicestarosta -Marek Bobel przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Siemiatyckiego - Walentyny Kwiatkowskiej a Gminą Mielnik, zwaną dalej "Przejmującym", z siedzibą w Mielniku, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mielnik- Eugeniusza Wichowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mielnik - Małgorzaty Joanny Szymańskiej w sprawie powierzenia Gminie Mielnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie utrzymania czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach (Brzeskiej i Królewskiej) w miejscowości Mielnik, znajdujących się w ciągach dróg powiatowych nr 1781B i 1784B, w okresie od dnia podpisania porozumienia do 16.11.2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe