| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/663/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 9 lutego 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie działając na podstawie: art. 11 ust.1 pkt 4 i art.18 "a" ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) i art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli stwierdza nieważność badanej uchwały z powodu istotnego naruszenia:
- art. 90 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr. 256. poz. 2572 ze zm.),
- art. 252 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
UZASADNIENIE
W dniu 18 stycznia 2010 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwała Nr XXIX/183/09 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową uchwałę w trybie nadzoru, wszczęło uchwałą Nr III/461/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. postępowanie nadzorcze.
Kolegium Izby ustaliło, co następuje:
W § 6 uchwały Nr XXIX/183/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, Rada Gminy Kamień ustaliła, iż osoba prowadząca niepubliczne przedszkole dokonuje rozliczenia dotacji na podstawie faktycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola w danym miesiącu. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowej uchwały, faktyczną liczbę dzieci w przedszkolu ustala się na podstawie ewidencji uczniów uwzględniając następujące zasady:
a) faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu, osoba prowadząca przedszkole ustala jako średnia liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola w tym miesiącu. Ustalając średnią liczbę uczniów danego miesiąca sumuje się dzienne stany dzieci i dzieli się przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu,
b) w okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym do dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (okres wakacji) przyjmuje się średnią liczbę dzieci obliczona z okresu od stycznia do czerwca.
W § 7 ust. 2 tejże uchwały dotyczącym terminu rozliczenia dotacji, Rada ustaliła, iż nadpłaty i niedopłaty zostaną rozliczone w terminie do dnia 28 lutego następnego roku. Natomiast w § 8 uchwały Rada ustaliła, iż Wójt Gminy ma prawo do: wglądu do dokumentacji dotyczącej ewidencji dzieci, weryfikacji uczęszczania dzieci do przedszkola (obecności na zajęciach) oraz żądania informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło, co następuje.
Art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty stanowi, iż dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
W ramach określania trybu udzielania dotacji, organ stanowiący jest związany obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującymi i w związku z tym nie może odmiennie określić: zarówno terminu składania zawiadomienia o planowanej liczbie uczniów, terminu przekazywania kolejnej raty dotacji, ani też ustanowić innych warunków, których spełnienie uzależniałoby udzielenie czy przekazanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Z powyższego wynika, iż organ jednostki samorządu terytorialnego ma za zadanie jedynie ustanowić w oparciu o art. 90 ust. 4 tej ustawy właściwy tryb udzielania i rozliczenia dotacji, tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji natomiast brak jest podstawy do kształtowania przez organ stanowiący kryteriów wpływających na wysokość wypłacanej dotacji.
Przepisy ustawy o systemie oświaty ustalając minimalna kwotę dotacji, określając ją procentowo w odniesieniu do ustalonych w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych nie dają organowi stanowiącemu podstaw do kształtowania kryteriów wpływających na wysokość wypłacanej dotacji, gdyż sposób obliczania jej wysokości wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ustalenie trybu wypłaty dotacji nie może obejmować postanowień wpływających na jej wysokość. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zawartym w wyroku z dnia 26 lipca 2006 r., sygn. akt II GSK 97/06, LEX nr 265689 stwierdzającym, że "z przepisów art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty wynika odpowiednio, że dotacje przysługują na każdego ucznia, a więc w wysokości odpowiadającej faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów w chwili przekazywania dotacji. Natomiast podawana przez szkołę w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji planowana liczba uczniów służy jedynie do planowania wysokości dotacji na rok następny. Nie może być natomiast wykorzystywana jako podstawa obliczenia dotacji należnej". Wysokość dotacji uzależniona jest więc od faktycznej liczby uczniów w chwil przekazywania dotacji częściowych w poszczególnych miesiącach. Takie stanowisko wyrażone zostało w uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 8 października 2008 r. I SA/Kr 1046/08 (LEX nr 506825).
W przyjętym przez Radę Gminy Kamień postanowieniu § 6 ust. 2 lit. a) przedmiotowej uchwały określającym sposób ustalania faktycznej liczby dzieci w danym miesiącu, nie odpowiada rzeczywistej liczbie dzieci, gdyż dzienne stany nie zawsze będą zgodne ze stanem ewidencyjnym w danym miesiącu (np. krótkoterminowe nieobecności w przedszkolu). W związku z tym wskazane unormowanie nie jest zgodne z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. Powyższe stanowisko potwierdzone zostało również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2010 r. sygn. II SA/Rz 750/09.
Z dniem 22 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), która między innymi zmodyfikowała art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, upoważniając organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalania także w uchwale trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
Zgodnie z przepisami art. 90 ust. 3d - 3g ustawy o systemie oświaty dotacje, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki. Organy jednostek samorządu terytorialnego, mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Organy, o których mowa w ust. 3e, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek.
Zawarte w § 8 uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli uprawnienia Wójta Gminy Kamień dotyczące: wglądu do dokumentacji dotyczącej ewidencji dzieci, weryfikacji uczęszczania dzieci do przedszkola (obecności na zajęciach), czy też żądania informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest dziecko przedszkola nie będącego mieszkańcem Gminy nie wypełnia dyspozycji art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty zakresie obowiązku ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
Zgodnie z art. 252 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2. Zgodnie z dyspozycją ust. 2 cytowanego przepisu w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Dyspozycja powołanego wyżej przepisu nie pozwala na odmienną regulację terminu zwrotu dotacji.
Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie orzekło jak w sentencji.
Na powyższą uchwalę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przysłguje Gminie prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »